Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie działem sprzedaży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3SZDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie działem sprzedaży
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedza w zakresie zarządzania, marketingu i handlu.

Skrócony opis:

Student wszechstronnie zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi planowania, organizacji i prowadzenia działalności sprzedażowej w

przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotu obejmuje zarówno funkcjonowanie działu sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych,

produkcyjnych i usługowych. Połączenie teorii zarządzania sprzedażą z praktyką w oparciu rozwiązania stosowane przez określone

przedsiębiorstwa i analizy przypadków pozwalają nabyć realne kompetencje i wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej działalności

handlowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł M_5

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykorzystaniem połączenia internetowego.

Forma wykładowa uwzględnia aktywność słuchaczy poprzez zadawanie pytań i udziału w moderowanych krótkich dyskusjach

tematycznych. Ćwiczenia polegają na omawianiu case studies oraz wykonywaniu zadań grupowych dotyczących wyznaczonych

projektów.

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane planowaniem i organizacją sprzedaży oraz zarządzania personelem handlowym.

Formą zaliczenia przedmiotu jest zdany egzamin pisemny w formie opisowej. Formą zaliczenia ćwiczeń jest zaangażowanie i aktywność

podczas zajęć oraz zrealizowany i zaprezentowany projekt grupowy.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 8 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 12 godz.

- realizacja własnych projektów ćwiczeniowych - 25 godz.

- studiowanie literatury - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 16 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 50; punkty ECTS 2,00

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 55; punkty ECTS 2,20

Literatura:

Podstawowa

1. Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, PWN, Warszawa. 2016

2. Grzybek R., Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży, Helion, Gliwice 2015

3. Niemczyk A., Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać, Helion, Gliwice 2012

Uzupełniająca

1. Sobczyk G. (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa 2010

2. Sławińska M., Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika-Zarządzanie-Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2013

3. Filipiak B., Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego, CeDeWu, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

3SZDS_W01 Student ma wiedzę na temat relacji społecznych istniejących w zespole, w organizacji i w otoczeniu rynkowym. KA6_WG1

3SZDS_W02 Posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji handlowych oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian KA6_WK7

3SZDS_U01: wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania działem sprzedaży do rozwiązywania konkretnych problemów. KA6_UW4

3SZDS_U02: potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu KA6_UW5

3SZDS_K01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KA6_U01

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny w formie zdalnej. Egzamin jest zdany pod warunkiem uzyskania min. 51% punktów w skali oceny 0-100%. 25% całościowej oceny z egzaminu stanowi ocena z ćwiczeń.

Ćwiczenia - ocena na podstawie aktywności i zaangażowania podczas zajęć. oraz zrealizowanych prac grupowych.

Nieobecności na ćwiczeniach: - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.