Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3SZLD Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie łańcuchem dostaw
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe elementy i metody zarządzania przedsiębiorstwami produktyjnymi i handlowymi. Wskazana jest wiedza na temat specyfiki działąlności w zakresie handlu hurtowego i detalicznego.

Skrócony opis:

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z elementami zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem kluczowych czynników i procesów łańcucha dostaw wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa. W szczegółowy sposób zaprezentowana będzie tematyka procesów łańcucha dostaw w sektorze spożywczym i w innych wybranych branżach. Istotą przedmiotu jest nauczenie studentów samodzielnego analizowania procesów w ramach łańcucha dostaw i wdrażania nowatorskich rozwiązań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł M_5

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 6 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykorzystaniem połączenia internetowego.

Forma wykładowa uwzględnia aktywność słuchaczy poprzez zadawanie pytań i udziału w moderowanych krótkich dyskusjach

tematycznych. Ćwiczenia polegają na omawianiu case studies oraz wykonywaniu zadań grupowych dotyczących wyznaczonych

projektów.

Formą zaliczenia przedmiotu jest zdany egzamin pisemny w formie opisowej. Formą zaliczenia ćwiczeń jest zaangażowanie i aktywność

podczas zajęć oraz zrealizowany i zaprezentowany projekt grupowy.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 4 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 8 godz.

- realizacja własnych projektów ćwiczeniowych - 18 godz.

- studiowanie literatury - 8 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 48; punkty ECTS 1,92

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 56; punkty ECTS 2,24

Literatura:

• Witkowski M.(red.), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

• Witkowski J., Zarządzanie Łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Długosz J., Witkowski M., Strategia łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Hugos M.,, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy, Onepress.pl Helion S.A., Gliwice 2011.

Literatura uzupełniająca

• Samir D., Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

• Richards G., Zarządzanie logistyką magazynową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

• Ocicka B., Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

3SZPH_W01 Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego i więziach łączących je z kontrahentami i partnerami KA6_WG1

3SZPH_W02 Posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego, procesach zachodzących zmian w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian KA6_WK7

3SZPH_U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa handlowego KA6_UW4

3SZPH_U02 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w przedsiębiorstwie handlowym KA6_UW5

3SZPH_U03 Potrafi współpracować w grupie przy realizacji projektów KA6_U01

3SZPH_K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny w formie zdalnej. Egzamin jest zdany pod warunkiem uzyskania min. 51% punktów w skali oceny 0-100%. 25% całościowej oceny z egzaminu stanowi ocena z ćwiczeń.

Ćwiczenia - ocena na podstawie aktywności i zaangażowania podczas zajęć. oraz zrealizowanych prac grupowych.

Nieobecności na ćwiczeniach: - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń); powoduje ich niezaliczenie.

Nieobecność na ponad 50% ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.