Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing partnerski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XMPA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing partnerski
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej ukierunkowanej na budowanie relacji z klientem, tworzącej wartość i budującej lojalność ze strony nabywców. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności budowania relacji z klientami. Studenci powinni rozumieć znaczenie budowania relacji z klientem i ich znaczenia w rozwoju firmy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Współczesne otoczenie rynkowe jest na tyle dynamiczne, że wymaga zupełnie nowych relacji budowanych nie tylko na linii dostawca-klient, ale też z szerokim gronem interesariuszy w otoczeniu. Dlatego też szczególne miejsce w działaniach firm zajmuje marketing relacji, określany powszechnie jako marketing partnerski. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami związanymi z kategorią marketingu partnerskiego, ale też będę mogli podjąć wysiłek opracowania programu lojalnościowego, który jest narządziłem kontaktu z klientami.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy; Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne: Marketing

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu, prace grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: projekt końcowy składający się z dwóch prezentacji tematycznych

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- studia literaturowe 10 godz.

- przygotowanie projektu końcowego 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 30 punkty ECTS 1,2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 10 punkty ECTS 0,4

Literatura:

1.E.Flejterska [et al.], Marketing partnerski: wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

2.J.Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Bck, Warszawa 2004

3.M.Tesławski, Lojalność konsumenta: jak budować trwałe relacje z klientem, Helion, Gliwice 2012

4.Zarządzanie wartością klienta: pomiar i strategie, (red.) B.Dobiegała-Korona, T.Doligalski Poltext, Warszawa 2010

5.P.Kwiatek, Programy lojalnościowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3MPA_W01 Student ma elementarną wiedzę o rodzajach relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, poznaje modele opisujące te relacje. Z1_W04

3MPA_W02 Ma wiedzę na temat charakteru i głębokości relacji w ujęciu przedsiębiorstwo-klient, zna narzędzia budowania partnerstwa na rynku Z1_W05

UMIEJĘTNOŚCI

3MPA_U01 Potrafi pozyskiwać dane do analizowania stosowanych przez podmioty gospodarcze programów lojalnościowych i tworzenia własnych propozycji w tym zakresie Z1_U02

3MPA_U02 Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu marketingu partnerskiego, właściwie dobierając do tego materiały źródłowe Z1_U07

3MPA_K01 Jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów z zakresu programów lojalnościowych Z1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie końcowe w oparciu o dwa projekty realizowane przez studentów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Współczesne otoczenie rynkowe jest na tyle dynamiczne, że wymaga zupełnie nowych relacji budowanych nie tylko na linii dostawca-klient, ale też z szerokim gronem interesariuszy w otoczeniu. Dlatego też szczególne miejsce w działaniach firm zajmuje marketing relacji, określany powszechnie jako marketing partnerski. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami związanymi z kategorią marketingu partnerskiego, ale też będę mogli podjąć wysiłek opracowania programu lojalnościowego, który jest narządziłem kontaktu z klientami.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy; Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne: Marketing

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu, prace grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: projekt końcowy składający się z dwóch prezentacji tematycznych

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- studia literaturowe 10 godz.

- przygotowanie projektu końcowego 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 30 punkty ECTS 1,2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 10 punkty ECTS 0,4

Literatura:

1.E.Flejterska [et al.], Marketing partnerski: wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

2.J.Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Bck, Warszawa 2004

3.M.Tesławski, Lojalność konsumenta: jak budować trwałe relacje z klientem, Helion, Gliwice 2012

4.Zarządzanie wartością klienta: pomiar i strategie, (red.) B.Dobiegała-Korona, T.Doligalski Poltext, Warszawa 2010

5.P.Kwiatek, Programy lojalnościowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Współczesne otoczenie rynkowe jest na tyle dynamiczne, że wymaga zupełnie nowych relacji budowanych nie tylko na linii dostawca-klient, ale też z szerokim gronem interesariuszy w otoczeniu. Dlatego też szczególne miejsce w działaniach firm zajmuje marketing relacji, określany powszechnie jako marketing partnerski. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami związanymi z kategorią marketingu partnerskiego, ale też będę mogli podjąć wysiłek opracowania programu lojalnościowego, który jest narządziłem kontaktu z klientami.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy; Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne: Marketing

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu, prace grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: projekt końcowy składający się z dwóch prezentacji tematycznych

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- studia literaturowe 10 godz.

- przygotowanie projektu końcowego 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 30 punkty ECTS 1,2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 10 punkty ECTS 0,4

Literatura:

1.E.Flejterska [et al.], Marketing partnerski: wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

2.J.Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Bck, Warszawa 2004

3.M.Tesławski, Lojalność konsumenta: jak budować trwałe relacje z klientem, Helion, Gliwice 2012

4.Zarządzanie wartością klienta: pomiar i strategie, (red.) B.Dobiegała-Korona, T.Doligalski Poltext, Warszawa 2010

5.P.Kwiatek, Programy lojalnościowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.