Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing na rynku przedsiębiorstw i usług

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XMPU Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing na rynku przedsiębiorstw i usług
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej na rynku BtoB oraz na rynku usług, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwach działających w tym obszarze poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do ich specyfiki instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na klientów instytucjonalnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Marketing i Badania marketingowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, studia przypadku, zadania grupowe, pisemne zaliczenie końcowe

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, pisemne zaliczenie końcowe

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- studia literaturowe 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 14 godz.

- egzamin 1 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 25 godz.

- udział w konsultacjach 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 25 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 66 punkty ECTS 2,64

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 50 punkty ECTS 2

Literatura:

1.M.D.Hutt, T. W. Speh, Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

2.A.Olczak, M.Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006.

3.A.Czubała [et al.], Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

4.Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, Business marketing management, South-Western/Cengage Learning, Mason 2010

5.M.Kruk, Nowy produkt w marketingu przemysłowym, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XMPU_W01 Student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między przedsiębiorstwami i innymi organizacjami, w skali krajowej i międzynarodowej Z1_W04

2XMPU_W02 Ma wiedzę na temat roli więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych na rynku przemysłowym Z1_W05

UMIEJĘTNOŚCI

2XMPU_U01 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny konkretnych zjawisk gospodarczych na rynku przemysłowym Z1_U01

2XMPU_U02 Potrafi pozyskiwać dane rynkowe niezbędne do rozwiązywania konkretnych problemów i podejmowania decyzji na rynku przemysłowym Z1_U02

2XMPU_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu marketingu do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów rynkowych Z1_U05

2XMPU_U04 Potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu marketingowym w kontekście decyzji biznesowych Z1_U06

2XMPU_U05 Potrafi opracować prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu marketingu na rynku przemysłowym Z1_U07

2XMPU_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu problemowi marketingowemu, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XMPU_K01 Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role Z1_K02

2XMPU_K02 Wykazuje postawę kreatywności i przedsiębiorczości proponując innowacyjne rozwiązania w przypadku rynku przemysłowego Z1_K07

Metody i kryteria oceniania:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w zespołach, prezentacje multimedialne, dyskusje problemowe, samodzielne prace pisemne

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz pisemnego zaliczenia końcowego

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.