Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XNHA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje handlowe
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć ogólną wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz o otoczeniu przedsiębiorstwa

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Negocjacje handlowe jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przygotowania oraz przeprowadzenia skutecznych negocjacji w ramach działalności handlowej. Wskazane zostaną podstawowe działania, które musi podjąć negocjator oraz przeanalizowane będą zasady, których należy przestrzegać.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu M5 przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina nauk ekonomicznych/Nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok trzeci semestr szósty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

30 godzin zajęć w tym: 15 godzin wykładu +15 godzin ćwiczeń,

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, wykład w e-learningu

- analiza studiów przypadków, zadania grupowe, dyskusja w grupie

- referaty/prezentacje studentów

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 7 godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu 16 godz.

Egzamin końcowy 1 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego 18 godz.

Udział w konsultacjach 4 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 76 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 1,4

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

2. Krzyminiewska G., Techniki negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

3. U.Kałążna-Drewińska, Negocjacje w biznesie, kluczowe problemy, AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

4. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2000.

5. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J.Kamiński, Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, Poltex, Warszawa 2003.

2. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2014.

3. Schmidt H., Negocjacje handlowe, BC Edukacja 2008.

Efekty uczenia się:

3NHA_W04 - Student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej w odniesieniu do negocjacji handlowych

3NHA_W05 - Student ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych w odniesieniu do negocjacji handlowych

3NHA_U06 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu w odniesieniu do negocjacji handlowych

3NHA_K02 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 51% możliwych do zdobycia punktów.

Punktacja:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Prowadzący grup: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.