Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XZKM Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedza w zakresie zarządzania, marketingu i handlu międzynarodowego

Skrócony opis:

Korporacje międzynarodowe to najbardziej dynamicznie rozwijające się organizacje gospodarcze w skali międzynarodowej. Korporacje odgrywają istotną rolę we współczesnej gospodarce. W trakcie zajęć omówione zostaną motywy działalności dużych organizacji, a także szanse i zagrożenia wynikające dla przedsiębiorstw lokalnych. Przedmiotem rozważań, na tle zjawisk towarzyszących globalizacji, są również procesy zachodzące w firmach, pozwalające stworzyć globalną organizację i skutecznie nią zarządzać.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Formy zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz egzaminu

-Projekt zespołowy w formie studium przypadku w zakresie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem w skali globalnej.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 4 godz.

- studiowanie literatury - 6 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 8 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 33; punkty ECTS 1,32

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin: 8; punkty ECTS 0,32

Literatura:

Literatura podstawowa:

Strategic management: Concepts and cases, Fred R. David, wyd. 11.

Akehurst G., Alexander N., The internationalisation of retailing, Taylor and Francis, Obingdon 2013

Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź 2001.

Noga M., Stawicka M. K. (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

3XZKM _W01 Ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach korporacji oraz rządzących nimi prawidłowościami, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych. KA6_WG1

3XZKM _W02 Posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących miedzy korporacjami w skali krajowej, międzynarodowej oraz międzykulturowej. KA6_WK4

3XZKM _U01 Potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie funkcjonowania korporacji międzynarodowych. KA6_UW2

3XZKM _K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania w korporacjach międzynarodowych. KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie zdalnej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do uzyskania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.