Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacjami sieciowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XZOS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacjami sieciowymi
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze złożonością relacji charakteryzujących organizacje sieciowe oraz zdobycie umiejętności

analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla tworzenia i rozwijania organizacji sieciowych. W ramach wykładów zostaną

przedstawione: typy i poziomy relacji kooperencyjnych, korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania organizacji sieciowej, teorie

wyjaśniające zachowania przedsiębiorstw ukierunkowanych na tworzenie organizacji sieciowych, czynniki determinujące powstawanie

organizacji sieciowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, II rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Tematyka przedmiotu:

1. Pojęcie i cechy organizacji sieciowej

2. Organizacje sieciowe w koncepcjach teoretycznych

3. Typologia organizacji sieciowych i czynniki kształtujące organizacje sieciowe

4. Istota kooperencji oraz korzyści i zagrożenia płynące z kooperencji w organizacjach sieciowych

5. Zasady tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych

6. Współczesne formy współpracy sieciowej i mechanizmy zarządzania sieciami

7. Klaster jako przykład organizacji sieciowej i zarządzanie w klastrach

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi,

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 30 godz.

-studia literaturowe 15 godz.

-udział w konsultacjach 10 godz.

-przygotowanie się do egzaminu 20 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 40, punkty ECTS 1,6

Literatura:

1) Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. SGH, Warszawa 2009

2) Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3) Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007.

4) Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.

5) Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania,

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

6) B. Bartczak, Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016

7) P. Kosiń, B. Woźniak-Sobczak, Paradygmaty w zarządzaniu biznesem w otoczeniu sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

Literatura uzupełniająca:

1) Łobejko S., Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, SGH Warszawa 2015

2) B. Bojewska, Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, SGH Warszawa 2015

3) Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska, PWE,

Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

ZOS_W01- Student posiada podstawową wiedzę o występowaniu relacji kooperencyjnych i konkurencyjnych między organizacjami w skali

krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej (Z1_W04)

ZOS_W02-Student zna podstawowe relacje między podmiotami gospodarczymi w ramach organizacji sieciowej a innymi organizacjami

tworzącymi ich otoczenie (Z1_W05)

ZOS_W03-Student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji sieciowych oraz procesach zmian zachodzących w ich

strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg , skale i konsekwencje tych zmian (Z1_W08)

ZOS_U01-Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk charakterystycznych dla organizacji sieciowych (Z1_U01)

ZOS_K01- .Student świadomy jest potrzeby: (1) aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania organizacją sieciową, (2) ciągłego

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (Z1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi. Test będzie zawierał

pytania zamknięte oraz pytania otwarte

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze złożonością relacji charakteryzujących organizacje sieciowe oraz zdobycie umiejętności

analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla tworzenia i rozwijania organizacji sieciowych. W ramach wykładów zostaną

przedstawione: typy i poziomy relacji kooperencyjnych, korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania organizacji sieciowej, teorie

wyjaśniające zachowania przedsiębiorstw ukierunkowanych na tworzenie organizacji sieciowych, czynniki determinujące powstawanie

organizacji sieciowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, II rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Tematyka przedmiotu:

1. Pojęcie i cechy organizacji sieciowej

2. Organizacje sieciowe w koncepcjach teoretycznych

3. Typologia organizacji sieciowych i czynniki kształtujące organizacje sieciowe

4. Istota kooperencji oraz korzyści i zagrożenia płynące z kooperencji w organizacjach sieciowych

5. Zasady tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych

6. Współczesne formy współpracy sieciowej i mechanizmy zarządzania sieciami

7. Klaster jako przykład organizacji sieciowej i zarządzanie w klastrach

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi,

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 30 godz.

-studia literaturowe 15 godz.

-udział w konsultacjach 2 godz.

-przygotowanie się do zaliczenia 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 32, punkty ECTS 1,06

Literatura:

1) Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. SGH, Warszawa 2009

2) Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3) Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007.

4) Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.

5) Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania,

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

6) B. Bartczak, Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016

7) P. Kosiń, B. Woźniak-Sobczak, Paradygmaty w zarządzaniu biznesem w otoczeniu sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

Literatura uzupełniająca:

1) Łobejko S., Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, SGH Warszawa 2015

2) B. Bojewska, Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, SGH Warszawa 2015

3) Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska, PWE,

Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze złożonością relacji charakteryzujących organizacje sieciowe oraz zdobycie umiejętności

analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla tworzenia i rozwijania organizacji sieciowych. W ramach wykładów zostaną

przedstawione: typy i poziomy relacji kooperencyjnych, korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania organizacji sieciowej, teorie

wyjaśniające zachowania przedsiębiorstw ukierunkowanych na tworzenie organizacji sieciowych, czynniki determinujące powstawanie

organizacji sieciowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, II rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Tematyka przedmiotu:

1. Pojęcie i cechy organizacji sieciowej

2. Organizacje sieciowe w koncepcjach teoretycznych

3. Typologia organizacji sieciowych i czynniki kształtujące organizacje sieciowe

4. Istota kooperencji oraz korzyści i zagrożenia płynące z kooperencji w organizacjach sieciowych

5. Zasady tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych

6. Współczesne formy współpracy sieciowej i mechanizmy zarządzania sieciami

7. Klaster jako przykład organizacji sieciowej i zarządzanie w klastrach

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi,

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 30 godz.

-studia literaturowe 15 godz.

-udział w konsultacjach 2 godz.

-przygotowanie się do zaliczenia 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 32, punkty ECTS 1,06

Literatura:

1) Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. SGH, Warszawa 2009

2) Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3) Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007.

4) Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.

5) Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania,

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

6) B. Bartczak, Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016

7) P. Kosiń, B. Woźniak-Sobczak, Paradygmaty w zarządzaniu biznesem w otoczeniu sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

Literatura uzupełniająca:

1) Łobejko S., Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, SGH Warszawa 2015

2) B. Bojewska, Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, SGH Warszawa 2015

3) Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska, PWE,

Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.