Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1GOZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci dowiedzą się, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, jakie wyzwania przedsiębiorstwom stawia polityka w tym zakresie i jakie działania mogą podejmować przedsiębiorstwa w celu realizacji zasad GOZ.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy, specjalnościowy

Rok studiów 1, semestr 2

Liczba godzin zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 1,5 ECTS:

- udział w wykładach i ćwiczeniach - 30 godzin

- udział w konsultacjach 3 godzin

- udział w pisemnym zaliczeniu wiedzy z wykładu - 1 godzina

Pozostałe:

- studiowanie literatury - 8 godzin

- przygotowanie do zajęć - 8 godzin

- przygotowanie projektu zaliczeniowego z ćwiczeń - 16 godzin

- przygotowanie do sprawdzianu wiedzy z wykładu - 9 godzin

Literatura:

R.Maruszkin (red.) i in. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2021 https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/EBOOK-JM-3.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)