Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1MAK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia ekonomiczne, odróżniać problemy mikro- i makroekonomiczne a także znać podstawy mikroekonomii (przynajmniej w odniesieniu do zasad funkcjonowania rynków, teorii konsumenta i producenta).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami, problemami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej. Po zakończonym kursie z makroekonomii Student posiada pogłębioną wiedzę na temat skutków, jakie niosą ze sobą makroekonomiczne zjawiska gospodarcze, na funkcjonowanie i przemiany w organizacji i jej otoczeniu.

Pełny opis:

Wykład dostarcza wiedzy teoretycznej na temat podstawowych problemów gospodarki narodowej, w tym problemu wzrostu i rozwoju gospodarczego, inflacji, bezrobocia, cykliczności gospodarki, czy handlu zagranicznego. Wskazywane są związki między poszczególnymi agregatami, warunki osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ćwiczenia mają za zadanie omówienie wybranych problemów makroekonomicznych na rzeczywistych przykładach i zadaniach przygotowanych przez prowadzącego oraz nauczenie studentów analizy efektów polityki gospodarczej.

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: MODUŁ 1 Przedmiot ogólny, obowiązkowy,

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

rok 1, semestr 1

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

liczba godzin: 15 godzin wykładu w formie zdalnej i 30 h ćwiczeń w formie kontaktu bezpośredniego

metody dydaktyczne: wykład online z wykorzystaniem narzędzi informatycznych rekomendowanych przez Rektora. Na ćwiczeniach rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

punkty ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 15 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• udział w konsultacjach: 4 h

• przygotowanie do egzaminu: 30 h

• egzamin: 2 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

• przygotowanie do kolokwium: 26 h

• rozwiązywanie zadań domowych: 10 h

• przygotowanie do wykładu: 3 h

Godzinowy nakład pracy: 150 h (1 ECTS - 25 h)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 51 h (2 ECTS)

- o charakterze praktycznym: 40h (1,6 ECTS)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

5. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KP7_WG2 - student ma rozszerzoną wiedzę na temat współczesnych systemów gospodarczych - ZS2_W01

KP7_WG6 - student ma wiedzę na temat metod badawczych wykorzystywanych w badaniach makroekonomicznych - ZS2-W02

KP7_WG8 - student ma pogłębioną wiedzę na temat skutków, jakie niosą ze sobą makroekonomiczne zjawiska gospodarcze, na funkcjonowanie i przemiany w organizacji i jej otoczeniu - ZS2_W03

UMIEJĘTNOŚCI:

KP7_UW1 - student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne - ZS2_U01

KP7_UW2 - student potrafi wykorzystać swoją wiedzę makroekonomiczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk makroekonomicznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać dane i metody analizy - ZS2_U02

KOMPETENCJE

KP7_KK1 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się ze względu na dynamikę procesów społeczno-gospodarczych występujących w skali makroekonomicznej - ZS2_K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania otwarte) w sesji zimowej. Egzamin odbędzie się w trybie on-line na platformie Blackboard.

Do egzaminu pisemnego dopuszczeni są studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Na ocenę końcową z ćwiczeń będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, prace domowe oraz wynik uzyskany z kolokwium. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Jerzy Janowicz, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.