Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1MBN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań naukowych
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 2 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii prowadzenia badań społecznych. Ponadto studenci mają uzyskać podstawowe umiejętności w zakresie projektowania badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Skrócony opis:

Studenci w formie w formie ćwiczeń z elementami wykładu z konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zapoznają się z metodologią nauk społecznych. Ponadto w formie opracowania planów badawczych nabywają umiejętność przygotowywania własnych badań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy, Moduł 1

Dziedzina nauki:nauki społeczne

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, I rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 h.

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia wspomagane wykładem z konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Projekty w formie opracowania planów badawczych przez studentów.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie się do kolokwium 9 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń w formie opracowywania planów badawczych godz. 24 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 17, punkty ECTS 0,68

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 39, punkty ECTS 1,56

Literatura:

Literatura podstawowa

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa2006

K. Kuciński, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badan terenowych, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001.

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE 2004.

Efekty uczenia się:

MBN_W01 Student posiada wiedzę o metodologii badań społecznych.

MBN_U01 Student umie opracować plan badawczy dla wybranego problemu badawczego z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny nauk ekonomicznych.

MBN_U02 Student umie zaprojektować narzędzia badawcze do badań ilościowych i jakościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedzę przekazaną w trakcie ćwiczeń i zdobytą podczas przygotowania się do zajęć weryfikuje się w formie kolokwium końcowego. Jest ono oceniane w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt. Wyniki prac związanych z przygotowaniem planów badawczych kończą się przygotowaniem spójnych opracowań zbiorczych. Umiejętności nabywane w trakcie opracowywania planów badań i przygotowania w ich ramach kwestionariuszy badawczych weryfikowane są poprzez ocenę pisemnych prac indywidualnych lub grupowych. Prace oceniane są w skali od 2 do 5 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie oceny 3 lub więcej.

Ostateczna ocena z przedmiotu jest wypadkową pozytywnych ocen z kolokwium i przygotowanego planu badawczego wraz z kwestionariuszem badawczym w proporcji 50% i 50%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Bogusław Plawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Bogusław Plawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.