Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2MOP
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów inwestycyjnych
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej dokonanie oceny planowanych do realizacji, realizowanych oraz zakończonych projektów inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej; umiejętność kalkulacji wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych oraz interpretacji analizowanych wskaźników. Są gotowi do podejmowania decyzji dotyczących wyboru wariantu realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot ilościowy

Grupa zajęć: 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: studia drugiego stopnia, rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, angażujący słuchaczy do aktywności (dyskusja; analiza przypadków);

• ćwiczenia: dyskusja, rozwiązywanie zadań - angażowanie studentów do pracy samodzielnej i w grupach

Tematy w ramach wykładu:

1. Inwestycje. Projekt inwestycyjny

2. Obecna i przyszła wartość funduszu i strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego.

3. Metody oceny efektywności inwestycji.

Tematy w ramach ćwiczeń:

1. Obecna i przyszła wartość funduszu w warunkach oprocentowania prostego i składanego.

2. Obecna i przyszła wartości strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego.

3. Szacowanie przepływów pieniężnych w ramach działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej.

4. Zastosowanie metod prostych (statycznych) oraz dyskontowych (dynamicznych) w procesie oceny efektywności inwestycji - zadania praktyczne

Punkty ECTS: 3 (75 godzin)

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach w formie zdalnej (15 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (12 godz.)

• udział w ćwiczeniach (15 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (5 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (8 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (12 godz.)

• udział w konsultacjach (6 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 75 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS): 38 godz. / 1,52 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016.

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.

6. Kassay Š., Zarządzanie. T. 8, Strategia inwestycyjna i projekty inwestycyjne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

7. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006.

8. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007.

9. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

2MOP_W01 absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat metod matematyki finansowej i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji, KA7_WG6

2MOP_U01absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn zmian poziomu efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, KA7_UW2

2MOP_U02 absolwent potrafi prognozować i modelować dane i parametry wykorzystywane w rachunku efektywności inwestycji i podejmować decyzje, KA7_UW4

2MOP_U03 absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych do proponowania rozwiązań optymalnych i samodzielnego rozstrzygania problemów związanych z wyborem inwestycji do realizacji, KA7_UW6

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin odbywa się w formie pisemnej - test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, zadania do rozwiązania. Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst (3,0).

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie liczby punktów określonej przez prowadzącego . Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (ok. 70% punktów w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadanie grupowe, prace pisemne oraz dyskusja (ok. 30% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów).

Dopuszczalna 1 nieobecność na semestr, każdą kolejną należy zaliczyć na konsultacjach. Brak zaliczenia ćwiczeń w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, połowy obowiązkowych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec, Patrycja Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)