Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia przywództwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2PPPR
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia przywództwa
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu psychologia przywództwa jest przekazanie studentom wiedzy związanej z kształtowaniem kompetencji przywództwa. Studenci poznają umiejętności związane ze sprawowaniem roli lidera. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności przewodzenia we współczesnym środowisku biznesowym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, dyskusje problemowy, praca pisemna

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, praca pisemna

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- studiowanie literatury 40 godz.

- praca zaliczeniowa 25 godz.

- udział w konsultacjach 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 35 punkty ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 30 punkty ECTS 1,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J. Kucharski (2021), Etyka przywództwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków.

M. Nowak, D. Krasnosielski (2021), Świadome przywództwo, Wydawnictwo FNCE,Poznań.

R. E. Kaplan, R. Kaiser, Wszechstronny lider, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

J. M.Kouzes, B. Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

W.Haman, J.Gut, Psychologia szefa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

A.Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

G. Dames (2009), Ethical Leadership and the Challenges of Moral Transformation, Stellenbosch, African Sun Media. (e-book)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPPR_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych w relacji lider współpracownicy, a także ma pogłębioną wiedzę na temat budowania ścisłych relacji rynkowych KA7_WG4

2PPPR_W02 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako liderze w ramach struktur społecznych i związanych z tym zasad KA7_WG5

2PPPR_W03 ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu przywództwa w organizowaniu struktury oraz wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu KA7_WG7

2PPPR_W04 ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, pod wpływem aktywności liderów KA7_WG8

UMIEJĘTNOŚCI

2PPPR_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy, z zastosowaniem różnych stylów przewodzenia KA7_U01

2PPPR_U01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu poprzez formułowanie wizji i misji organizacji KA7_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPPR_K01 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych oraz potrafi przewidywać skutki takiej aktywności dla organizacji jako całości oraz poszczególnych grup i jednostek KA7_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu

- zadania indywidualne i grupowe - pisemne

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia:

- wykład: pisemny esej związany z postawami przywódczymi, źródłem postaw przywódczych i kluczowych kompetencji w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)