Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nadzór korporacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XNKO
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nadzór korporacyjny
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w zaawansowanym stopniu, wiedzy dotyczącej nadzoru korporacyjnego i jego znaczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i gospodarki. Omówione zostaną podstawy teoretyczne, elementy systemu nadzoru korporacyjnego (mechanizmy wewnętrzne i zewnętrzne), systemy nadzoru korporacyjnego w wybranych krajach oraz specyfika systemu nadzoru korporacyjnego w Polsce.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot specjalizacyjny (moduł 4)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

PUNKTY ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 2 h

- przygotowanie do egzaminu: 41 h

Łączny nakład pracy studenta 75 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 34 (ECTS: 1,4)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.

2. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.

3. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

4. Mallin C.A., Corporate Governance. 5th Edition, Oxford; New York: Oxford University Press, cop. 2016.

5. Tricker B., Corporate Governance. Principles, Policies, and Practicies, Oxford University Press Inc., New York 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Aluchna, Własność a corporate governance: systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2015

2. A. Słomka-Gołębiowska, Corporate governance: banki na straży efektywności przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.

3. A. Ignyś, Korporacyjne prawa akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych, Wydawnictwo UEP, Poznań 2017.

4. Grabowiecki J., Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Efekty uczenia się:

2XNKO_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat systemów nadzoru korporacyjnego w różnych gospodarkach (KA7_WG2)

2XNKO_W02 Student posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między organizacjami, wchodzącymi w skład systemu nadzoru korporacyjnego, w tym poszczególnych grup interesariuszy (KA7_WG3)

2XNKO_W03 Student ma pogłębioną wiedzę na temat przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, oddziałujących na funkcjonowanie systemu nadzoru korporacyjnego (KA7_WG8)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)