Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XPZA Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Rozwijanie przez studenta umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania pojawiających się problemów, rozwój kompetencji społecznych. Zadaniem praktyki zawodowej jest stworzenie warunków do doskonalenia umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych, a także rozwijać cechy osobowe związane z pracą, ta jak odpowiedzialność i etyczne zachowanie.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kod przedmiotu 450-ZS2-2XPZA

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Moduł praktyki zawodowej

Rok studiów /semestr II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z zakresu zarządzania na poziomie studenta drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Liczba tygodni praktyki 2

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na podstawie dziennika praktyk, pisemnego raportu z praktyk oraz rozmowy weryfikującej osiągnięcie efektów kształcenia.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

Konsultacje z opiekunem – 2 godziny

Przygotowanie dokumentów - 5 godzin

Zaliczenie praktyki i Raportu (w tym rozmowa weryfikująca) – 3 godziny

Pobyt w miejscu odbywania praktyki: 2 tygodnie, 5 dni w tygodniu (pozostałe godziny aktywności studenta).

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 5 godzin 0,2 ECTS

o charakterze praktycznym (godziny odbywanych praktyk - min. 45 godzin) 1,8 ECTS

Literatura:

Należy wykorzystywać literaturę stosownie do zakresu merytorycznego analizowanych zagadnień oraz treści Raportu z praktyki. Podstawowe źródła stanowią specjalistyczne wydawnictwa zwarte oraz różnego rodzaju Raporty, Sprawozdania, Informatory, Bazy danych i inne opracowania zawierające dane pierwotne przetworzone w różnym stopniu. Niezbędnym źródłem informacji są bezpośrednie kontakty w miejscu odbywania praktyki, wywiady i rozmowy ze współpracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi, petentami, a także obserwacja funkcjonowania organizacji, jej kadry zarządzającej i pracowników.

Efekty uczenia się:

Posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między organizacjami w skali krajowej i międzynarodowej oraz międzykulturowej KA7_WG3

Ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych KA7_WG4

Potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy KA7_UW5

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy KA7_U01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KA7_UK1

Wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej KA7_K03

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowo wypełnione dokumenty stanowią podstawę do zaliczenia przedmiotu.

Pozytywna opinia Organizatora praktyk

Pozytywna opinia Raportu praktyk oraz Dziennika Praktyk dokonana przez Opiekuna Praktyk

O uzyskanej ocenie decyduje stopień zgodności wykonywanych działań z kierunkiem studiów oraz treści merytoryczne zawarte w raporcie z praktyki.

Przeprowadzana jest rozmowa weryfikująca zgodność przebiegu praktyki z ramowym programem praktyk dla kierunku.

Prowadzący zastrzega sobie możliwość weryfikacji przebiegu praktyk w następującej formie: kontakt telefoniczny lub kontakt bezpośredni z zakładowym opiekunem praktyka, a także rozmowa ze Studentem w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Prowadzący grup: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kod przedmiotu 450-ZS2-2XPZA

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Moduł praktyki zawodowej

Rok studiów /semestr II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z zakresu zarządzania na poziomie studenta drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Liczba tygodni praktyki 2

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na podstawie dziennika praktyk, pisemnego raportu z praktyk oraz rozmowy weryfikującej osiągnięcie efektów kształcenia.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

Konsultacje z opiekunem – 2 godziny

Przygotowanie dokumentów - 5 godzin

Zaliczenie praktyki i Raportu (w tym rozmowa weryfikująca) – 3 godziny

Pobyt w miejscu odbywania praktyki: 2 tygodnie, 5 dni w tygodniu (pozostałe godziny aktywności studenta).

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 5 godzin 0,2 ECTS

o charakterze praktycznym (godziny odbywanych praktyk - min. 45 godzin) 1,8 ECTS

Literatura:

Należy wykorzystywać literaturę stosownie do zakresu merytorycznego analizowanych zagadnień oraz treści Raportu z praktyki. Podstawowe źródła stanowią specjalistyczne wydawnictwa zwarte oraz różnego rodzaju Raporty, Sprawozdania, Informatory, Bazy danych i inne opracowania zawierające dane pierwotne przetworzone w różnym stopniu. Niezbędnym źródłem informacji są bezpośrednie kontakty w miejscu odbywania praktyki, wywiady i rozmowy ze współpracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi, petentami, a także obserwacja funkcjonowania organizacji, jej kadry zarządzającej i pracowników.

Uwagi:

Rozliczenie praktyk w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.