Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XTEP Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów rozwoju i funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w kontekście różnych teorii przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 2/3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład -18 godz.

Metody dydaktyczne:wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

-Udział w wykładach -30

- Przygotowanie do wykładu - 10 h

-Przygotowanie do egzaminu-20

- Udział w konsultacjach- 13

- Egzamin-2

Liczba godzin wymagająca bezpośredniego kontaktu z pracownikiem naukowym: 43 h = 1,8 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

• Noga, Teorie przedsiębiorstw, Wyd. PWE, 2009.

• M. Wojtysiak- Kotlarski ,,Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Wyd. SGH, 2011.

• T. Gruszecki, Współczesne teorie

przedsiębiorstwa, PWN, 2002.

• J. Engelhardt, Współczesne przedsiębiorstwo, Wyd. Cedetu, Warszawa 2009

• J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

• J. Gajdka, Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. UŁ, Łódź 2009

• B. Godziszewski, Przedsiębiorstwo: teoria i praktyka zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 2011

Uzupełniająca:

• J. Engelhardt, Typologia przedsiębiorstw, Wyd.

Cedetu, Warszawa 2009

• K.Wietrzyk-Szczepkowska (red.), Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, Wyd. ECONOMICUS, Szczecin 2007

• M.Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo Region,

Rozwój, Difin, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

2XTEP_W01 Student ma pogłębioną wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju przedsiębiorstw oraz o relacjach między nimi w różnej skali (krajowej, międzynarodowej oraz międzykulturowej) KA7_WG3

2XTEP_W02 Student ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, zna prawidłowości rządzące tymi przemianami KA7_WG8

2XTEP_ W03 Student ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i jej historycznej ewolucji KA7_WG9

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edukacyjnej EduPortal.

Wymogi techniczne:

zalecany laptop z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox 69 lub wyższej (nie zalecane Opera, Internet Explorer);

zalecany komputer stacjonarny z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox (nie zalecane Opera, Internet Explorer), mikrofonem i kamerą internetową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów rozwoju i funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw . W ramach realizowanego kursu studenci zostaną zapoznani z problematyką przedsiębiorstwa obejmującą jego istotę, granice, rodzaje, cele i przesłanki tworzenia oraz z zasobami, stanowiącymi fundament efektywnych działań na rynku, a także z poszczególnymi teoriami przedsiębiorstwa. Przedstawiona zostanie istota i formy współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz zakres, formy i narzędzia regulacji działalności przedsiębiorstwa przez państwo.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 2/3 semestr

Wymagania wstępne: 0300-ZS2-1MAK, 0300-ZS1-1MIK

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład -30 godz.

Metody dydaktyczne:wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta:

-Udział w wykładach -30

-Przygotowanie do egzaminu-60

- Udział w konsultacjach- 33

- Egzamin-2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 65h -2,6 ECTS

o charakterze praktycznym- 60 h- 2,4 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

• Noga, Teorie przedsiębiorstw, Wyd. PWE, 2009.

• M. Wojtysiak- Kotlarski ,,Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Wyd. SGH, 2011.

• T. Gruszecki, Współczesne teorie

przedsiębiorstwa, PWN, 2002.

• J. Engelhardt, Współczesne przedsiębiorstwo, Wyd. Cedetu, Warszawa 2009

• J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

• J. Gajdka, Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. UŁ, Łódź 2009

• B. Godziszewski, Przedsiębiorstwo: teoria i praktyka zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 2011

Uzupełniająca:

• J. Engelhardt, Typologia przedsiębiorstw, Wyd.

Cedetu, Warszawa 2009

• K.Wietrzyk-Szczepkowska (red.), Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, Wyd. ECONOMICUS, Szczecin 2007

• M.Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo Region,

Rozwój, Difin, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów rozwoju i funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w kontekście różnych teorii przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 2/3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład -18 godz.

Metody dydaktyczne:wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

-Udział w wykładach -30

- Przygotowanie do wykładu - 10 h

-Przygotowanie do egzaminu-20

- Udział w konsultacjach- 13

- Egzamin-2

Liczba godzin wymagająca bezpośredniego kontaktu z pracownikiem naukowym: 43 h = 1,8 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

• Noga, Teorie przedsiębiorstw, Wyd. PWE, 2009.

• M. Wojtysiak- Kotlarski ,,Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Wyd. SGH, 2011.

• T. Gruszecki, Współczesne teorie

przedsiębiorstwa, PWN, 2002.

• J. Engelhardt, Współczesne przedsiębiorstwo, Wyd. Cedetu, Warszawa 2009

• J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

• J. Gajdka, Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. UŁ, Łódź 2009

• B. Godziszewski, Przedsiębiorstwo: teoria i praktyka zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 2011

Uzupełniająca:

• J. Engelhardt, Typologia przedsiębiorstw, Wyd.

Cedetu, Warszawa 2009

• K.Wietrzyk-Szczepkowska (red.), Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, Wyd. ECONOMICUS, Szczecin 2007

• M.Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo Region,

Rozwój, Difin, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.