Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XZWP Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat istoty i zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, pojęć związanych z wartością przedsiębiorstwa i jej zarządzaniem, a także na temat czynników materialnych i niematerialnych determinujących wartość przedsiębiorstwa oraz metod wyceny wartości przedsiębiorstwa. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych; Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II rok/ III semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w ćwiczeniach: 30 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń: 17 godz.

• udział w konsultacjach: 6 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 22 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 36 godzin, 1,4 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin, 1,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej , CeDeWu., Warszawa 2012.

3. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Maćkowiak, Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2019.

2. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

3. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013.

4. W. Cwynar, A. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007.

5. Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, [dostęp: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_understanding_corporate_value_2003.pdf]

6. Corporate Management Model [dostęp: http://www.mondragon-corporation.com/wp-content/themes/mondragon/docs/Corporate-Management-Model.pdf]

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2XZWP_W01: ma rozszerzoną wiedzę w zakresie kategorii i prawidłowości związanych z wartością przedsiębiorstwa KA7_WG1

• 2XZWP_W02: ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi wyceny wartości przedsiębiorstwa KA7_WG6

Umiejętności:

• 2XZWP_U01: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa oraz potrafi formułować własne opinie na temat doboru metod i narzędzi wyceny wartości przedsiębiorstwa KA7_UW2

• 2XZWP_U02: potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa KA7_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwium, rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych, aktywność na zajęciach.

Podstawa zaliczenia: realizacja zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskanie 55% łącznej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Konarzewska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Konarzewska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.