Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie procesami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2ZPR Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni potrafić identyfikować procesy w firmie oraz znać etapy zarządzania procesowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z istotą i podstawami metodycznymi zarządzania procesowego w organizacjach, a także próba identyfikacji i oceny oddziaływania procesów na funkcjonowanie wybranych organizacji. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną wybrane koncepcje i metody zarządzania bazujące na procesach, etapy procesu zarządzania organizacją oraz struktury zarządzania organizacją.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł 3 - przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina - nauki o zarządzaniu

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 45 godzin w tym: 15 godzin wykładu i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, wykład w e-learningu

- analiza studiów przypadków, zadania grupowe, dyskusja w grupie, referaty/prezentacje studentów, projekty, zadania w e-learningu

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym do kolokwium – 52 godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu/projektu – 20 godz.

Konsultacje –12 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Udział w egzaminie –1 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 58 godz. 2,32 ECTS

o charakterze praktycznym -20 godz. 0,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

G.A.Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

A. Bitkowska, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2013.

M. Kunasz, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2011.

M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, Springer, London 2013.

P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1M.Hammer, J.Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.

R.L. Manganelli, M.M.Klein, Reengineering. Metoda usprawniania procesów, PWE, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

ZPR_WG1 - Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zarządzania procesami (S2A_W01)

ZPR_UW6 - Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania procesami (S2A_U07)

ZPR_U01 - Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy (S2A_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Zalicza uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach, poziomu rozwiązywanych zadań i prezentacji, realizacji projektu oraz wyników kolokwium. Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 60 % punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.