Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleografia i neografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-2PIN
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleografia i neografia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z historią pisma łacińskiego ( w tym staropolskiego) i ruskiego; przygotowanie studentów do samodzielnego czytania tekstów średniowiecznych, wczesnonowożytnych łacińskich, staropolskich i ruskich (z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego)

Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć student zna dzieje pisma łacińskiego, w tym staropolskiego (typy pisma, abrewiacje, podręczniki ortografii staropolskiej), pisma ruskiego stosowanego na Rusi Czerwonej i w Wielkim księstwie Litewskim oraz potrafi odczytać teksty staropolskie i ruskie.

Pełny opis:

rok studiów 2, sem. 1

15 godz. konwersatorium

2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta wymagający obecności nauczyciela akademickiego - 15 +10 godz.

Nakład własnej pracy studenta - 25 godz.

Literatura:

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973,

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1950,

K. Pietkiewicz, Cyrylica, Poznań 1996 (skrypt do ćwiczeń)

K. Pietkiewicz, Paleografia ruska, Warszawa 2015 (podręcznik)

A. Horodyski, Podręcznik paleografii ruskiej ,Kraków 1959; T. Rott – Żebrowski, Historia pisma ruskiego , Lublin 1987;

W. N. Szczepkin, Russkaja paleografija , Moskwa 1967;

Materiał ćwiczeniowy: kopie rękopisów z dz. XI AR z AGAD

Materiał ćwiczeniowy:

S. A. Porębski, Paleografia łacińska, Warszawa 2005,

Fragmenty rejestru pomiary włócznej starostwa łosickiego z 1560 r ., Archiwum Skarbu

Koronnego, AGAD;

Fragmenty Archiwum Woronieckich z Huszlewa , Archiwum Państwowe w Lublinie;

Fragmenty Kamery Wojennej i Domen , Archiwum Państwowe w Białymstoku

Sbornik paleograficzeskich’ snimkow’ s’ drewnich’ gramot’ i aktow’ chraniszczichsja w’

wilenskom’ central’nom’ archiwie i Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie (1432 – 1548), Wil’na

1884

Pirmasis Lietuvos Statutas , Vilnius 1985

Efekty uczenia się:

KP6_WG10 - student ma wiedzę o specyfice metodologicznej badan paleograficznych i neograficznych

KP6_UW2 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą dziejów pisma dla jego sprawnego odczytania

KP6_UW5 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_KK1 - student ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie bieżące

zaliczenie kolokwium polegającego na odczytaniu fragmentów pisma staropolskiego i wykazaniu się znajomością dziejów pisma

kryteria uzyskania oceny zaliczeniowej:

obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach,

zaliczenie kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Liedke
Prowadzący grup: Marzena Liedke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć student zna dzieje pisma łacińskiego, w tym staropolskiego (typy pisma, abrewiacje, podręczniki ortografii staropolskiej), pisma ruskiego stosowanego na Rusi Czerwonej i w Wielkim księstwie Litewskim oraz potrafi odczytać teksty staropolskie i ruskie.

Pełny opis:

rok studiów 2, sem. 1

15 godz. konwersatorium

2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta wymagający obecności nauczyciela akademickiego - 15 +10 godz.

Nakład własnej pracy studenta - 25 godz.

Literatura:

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973,

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1950,

K. Pietkiewicz, Cyrylica, Poznań 1996 (skrypt do ćwiczeń)

K. Pietkiewicz, Paleografia ruska, Warszawa 2015 (podręcznik)

A. Horodyski, Podręcznik paleografii ruskiej ,Kraków 1959; T. Rott – Żebrowski, Historia pisma ruskiego , Lublin 1987;

W. N. Szczepkin, Russkaja paleografija , Moskwa 1967;

Materiał ćwiczeniowy: kopie rękopisów z dz. XI AR z AGAD

Materiał ćwiczeniowy:

S. A. Porębski, Paleografia łacińska, Warszawa 2005,

Fragmenty rejestru pomiary włócznej starostwa łosickiego z 1560 r ., Archiwum Skarbu

Koronnego, AGAD;

Fragmenty Archiwum Woronieckich z Huszlewa , Archiwum Państwowe w Lublinie;

Fragmenty Kamery Wojennej i Domen , Archiwum Państwowe w Białymstoku

Sbornik paleograficzeskich’ snimkow’ s’ drewnich’ gramot’ i aktow’ chraniszczichsja w’

wilenskom’ central’nom’ archiwie i Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie (1432 – 1548), Wil’na

1884

Pirmasis Lietuvos Statutas , Vilnius 1985

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)