Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 480-SS2-1FSP2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia społeczna
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs przedstawia, u ujęciu diachronicznym, główne kierunki filozofii społecznej od czasów starożytnych do współczesności. Wykłady skupiają się na zagadnieniach klasycznych, takich jak poszukiwanie ładu społecznego czy relacje miedzy filozofią a życiem społecznym (Sokrates). Ćwiczenia zaś przeznaczone są głównie na analizę tekstów nowożytnych i współczesnych koncepcji jak feminizm czy konserwatyzm czy spory między libertarianizmem i komunitarianizmem.

Pełny opis:

• Profil studiów: Ogólnoakademicki

• Forma studiów: Stacjonarne

• Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

• Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne i humanistyczne

• Rok studiów/semestr: Rok I, semestr I

• Wymagania wstępne: Brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń

• Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje, zadania praktyczne: – referat, praca pisemna;

• Punkty ECTS: 4

• Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach – 30 godzin; udział w ćwiczeniach - 30 godz.; udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem referatu – 10 godz.; udział w konsultacjach związanych z przygotowywaniem pracy pisemnej - 9,5 godz.; egzamin - 0,5 godz., przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu - 10 godz; przygotowanie referatu i pracy pisemnej - 10 godz., razem: 100 godz., co odpowiada 4 ECTS.

• Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 80 godzin, co odpowiada

3,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godzin, co odpowiada 0,8 pkt. ECTS

Literatura:

1) Tukidydes, Wojna peloponeska, ks. druga, ustęp 34-46; ks. piąta, ustęp 84-116.

2) E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, Kraków-Warszawa 1994, s. 93-131.

3) M. Wollstonecraft, Wołanie o prawa człowieka, [w:] taż Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011, s. 289-359.

4) K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 1983, s. 57-133.

5) Kate Millett, Teoria polityki płciowej, [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, red. T. Hołówka, Warszawa 1982, s. 58-111.

6) J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 12-37; 86-107 lub wydanie nowe Warszawa 2009, s. 29-54, 106-126.

7) R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999, s. 17-44; 194-208.

8) R. Scruton, Co znaczy konserwatyzm, Poznań 2002. s. 17-38.

9) S. Lukes, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata, Warszawa 2003, s. 51-136.

10) S. Lukes, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata, Warszawa 2003, s. 137-205.

11) S. Lukes, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata, Warszawa 2003, s. 206-296.

12) M. Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa 2013, rozdz. 9 i 10, s. 279-362.

Efekty uczenia się:

KP7_WG4 - ma pogłębioną wiedzę o różnych podejściach teoretycznych, w tym z filozofii społecznej, wyjaśniających istotę struktur społecznych i relacji między nimi;

KP7_UW1 - potrafi dokonać analizy różnorodnych struktur społecznych z wykorzystaniem terminologii z filozofii społecznej;

KP7_UW8 - posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w powiązaniu ze współczesnymi teoriami socjologicznymi oraz z wykorzystaniem filozofii społecznej;

KP7_UK2 - posiada rozszerzone umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych filozofów społecznych oraz formułowania wniosków w pracach naukowych (eseje, prace roczne, semestralne);

KP7_UK3 - potrafi przygotować ustną wypowiedź na zadany temat związany ze studiowaną problematyką z wykorzystaniem źródeł z filozofii społecznej;

KP7_KK2 - jest otwarty na wykorzystanie koncepcji z filozofii społecznej w rozstrzyganiu problemów społecznych;

Metody i kryteria oceniania:

i) obecność na zajęciach;

i) aktywność na zajęciach;

i) przygotowanie i przedstawienie referatu;

i) praca pisemna na temat ustalony z prowadzącym (może być na podstawie wygłoszonego referatu);

i) egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krzywosz
Prowadzący grup: Maciej Krzywosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)