Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pogranicza narodowe i cywilizacyjne we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 480-SS2-1PCY2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pogranicza narodowe i cywilizacyjne we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot zwiększa wiedzę studentów na temat terenów pogranicznych i granicy – w szerokim rozumieniu tego pojęcia, tj. formalnoprawnym, kulturowym itd., a także przyczynia się do budowania kompetencji międzykulturowych.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy kategorii pogranicza narodowego i cywilizacyjnego, a także granicy, zarówno w ujęciu formalnoprawnym (Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. 1990 Nr 78 poz. 461), jak i w szerszym rozumieniu, które przyjęte jest – w różnych wersjach – na użytek socjologii, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i in. Na zajęciach studenci zapoznają się z funkcjami granic, analizują oraz prowadzą dyskusję na temat zmienności tychże funkcji w zależności od systemu politycznego, a także zagadnień politycznych, kulturowych, w tym tożsamościowych, językowych itd. oraz społecznych związanych z granicą i pograniczem.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

język prowadzenia przedmiotu - polski

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki socjologiczne, socjologia

rok studiów/semestr -studia II st. rok I/sem. II

wymagania wstępne - brak

liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godz. konwersatorium

metody dydaktyczne - kwerenda biblioteczna, praca nad literaturą przedmiotu, praca nad studiami przypadku (case studies), przygotowanie prezentacji, dyskusja

forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę

liczba punktów ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta: – udział w konwersatorium – 16 godzin, udział w konsultacjach – 7 godzin, przygotowanie do zajęć - 17 godzin, przygotowanie projektu 10 godzin, razem 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe –nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 23 godziny, co odpowiada 0,9 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 27 godzin, co odpowiada 1,1 pkt. ECTS

Literatura:

Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o ochronie granicy państwowej Dz.U.2019.1776, akt obowiązujący, Wersja od: 18 września 2019 r., w wolnym dostępie pod linkiem:

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-granicy-panstwowej/rozdzial-1-granica-panstwowa/6294/

Marek Barwiński, Kształtowanie się granic Polski po I wojnie w aspekcie geograficznym, manuskrypt w wolnym dostępie.

Janina Fras, 2013, Istnieją tylko pogranicza, nie granice Janina Fras, POGRANICZE. POLISH BORDERLANDS STUDIES NR 1, 69-70, artykuł w wolnym dostępie pod linkiem:

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4936/fras_nr1.pdf?sequence=1

Grzegorz Balawajder, 2013, Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa, POGRANICZE. POLISH BORDERLANDS STUDIES NR 1, 44-56, artykuł w wolnym dostępie pod linkiem: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4930/balawajder_nr1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rafał Drozdowski, 2014, Trzy rozumienia pogranicza, POGRANICZE. POLISH BORDERLANDS STUDIES TOM 2 nr 1 (jedna strona), artykuł w wolnym dostępie pod linkiem: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies-r2014-t2-n1/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies-r2014-t2-n1-s49/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies-r2014-t2-n1-s49.pdf.

i in. - do uzgodnienia z wykładowcą

Efekty uczenia się:

KP7_WG5 ma rozszerzoną wiedzę na temat różnych ujęć teoretycznych granicy i pogranicza

KP7_WG6 ma rozszerzoną wiedzę na temat związku wyznania z pograniczem i jego roli w kształtowaniu stosunków społecznych na terenach pogranicznych

KP7_WG7 ma rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania struktur politycznych w kontekście terenów pogranicznych

KP7_WG8 ma wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego i jego konsekwencji dla funkcjonowania mieszkańców pogranicza

KP7_WG10 ma pogłębioną wiedzę na temat procesów tworzenia się więzi narodowej i etnicznej oraz rozumie specyfikę tego rodzaju więzi wśród mieszkańców pogranicza

KP7_UW1 potrafi tworzyć nowe typologie lub reinterpretować typologie granicy oraz pogranicza

KP7_UK2 posiada rozszerzone umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz formułowania wniosków w pracy zaliczeniowej na temat granicy i pogranicza

KP7_KO1 jest otwarty na przekazywanie swojej wiedzy na temat granic i specyfiki pogranicza

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zasady dopuszczenia do zaliczenia: systematyczne uczestnictwo w zajęciach i realizowanie bieżących zadań. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze, z koniecznością nadrobienia materiału i wywiązania się z bieżących zadań na kolejne zajęcia.

Zaliczenie przedmiotu poprzez projekt własny studenta (indywidualny).

Projekt stanowi próbę przełożenia uzyskanej wiedzy na temat pogranicza na analizę studium przypadku dotyczącego terenu pogranicznego, jego specyfiki, historii, tożsamości mieszkańców, toczących się sporów politycznych oraz konfliktów społecznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Biernacka
Prowadzący grup: Maja Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy kategorii pogranicza narodowego i cywilizacyjnego, a także granicy, zarówno w ujęciu formalnoprawnym (Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. 1990 Nr 78 poz. 461), jak i w szerszym rozumieniu, które przyjęte jest – w różnych wersjach – na użytek socjologii, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i in. Na zajęciach studenci zapoznają się z funkcjami granic, analizują oraz prowadzą dyskusję na temat zmienności tychże funkcji w zależności od systemu politycznego, a także zagadnień politycznych, kulturowych, w tym tożsamościowych, językowych itd. oraz społecznych związanych z granicą i pograniczem.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

język prowadzenia przedmiotu - polski

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki socjologiczne, socjologia

rok studiów/semestr -studia II st. rok I/sem. II

wymagania wstępne - brak

liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godz. konwersatorium

metody dydaktyczne - kwerenda biblioteczna, praca nad literaturą przedmiotu, praca nad studiami przypadku (case studies), przygotowanie prezentacji, dyskusja

forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę

liczba punktów ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta: – udział w konwersatorium – 16 godzin, udział w konsultacjach – 7 godzin, przygotowanie do zajęć - 17 godzin, przygotowanie projektu 10 godzin, razem 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe –nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 23 godziny, co odpowiada 0,9 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 27 godzin, co odpowiada 1,1 pkt. ECTS

Literatura:

Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o ochronie granicy państwowej Dz.U.2019.1776, akt obowiązujący, Wersja od: 18 września 2019 r., w wolnym dostępie pod linkiem:

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-granicy-panstwowej/rozdzial-1-granica-panstwowa/6294/

Marek Barwiński, Kształtowanie się granic Polski po I wojnie w aspekcie geograficznym, manuskrypt w wolnym dostępie.

Janina Fras, 2013, Istnieją tylko pogranicza, nie granice Janina Fras, POGRANICZE. POLISH BORDERLANDS STUDIES NR 1, 69-70, artykuł w wolnym dostępie pod linkiem:

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4936/fras_nr1.pdf?sequence=1

Grzegorz Balawajder, 2013, Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa, POGRANICZE. POLISH BORDERLANDS STUDIES NR 1, 44-56, artykuł w wolnym dostępie pod linkiem: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4930/balawajder_nr1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rafał Drozdowski, 2014, Trzy rozumienia pogranicza, POGRANICZE. POLISH BORDERLANDS STUDIES TOM 2 nr 1 (jedna strona), artykuł w wolnym dostępie pod linkiem: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies-r2014-t2-n1/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies-r2014-t2-n1-s49/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies-r2014-t2-n1-s49.pdf.

i in. - do uzgodnienia z wykładowcą

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)