Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social media- warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 480-SS2-1SMW2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Social media- warsztaty
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw koncepcję na kampanię marketingową w social mediach na wybrany temat.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw koncepcję na kampanię marketingową w social mediach na wybrany temat. Będą wykorzystywać techniki badawcze do uzyskania insightu konsumentów, realizować krótkie badania w tym celu.

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw kampanię marketingową w social mediach na wybrany temat. W trakcie

zajęć będą pracować w małych grupach zadaniowych, sami będą rozdzielać zadania. Zajęcia będą składać się z części teoretycznej

(wykład, lektury) i praktycznej (praca zespołowa nad poszczególnymi etapami).

Uczestnicy zajęć będą przeprowadzać własne badania odbiorców kampanii.

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów–stacjonarne

Rodzaj: specjalizacyjny

Język prowadzenia przedmiotu – język polski.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr – stopień 2, rok I/sem. I

wymagania wstępne - brak

liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. laboratorium

metody dydaktyczne - laboratorium, konsultacje

forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę

Bilans nakładu pracy studenta –

30 godzin - obecność na zajęciach

2 godzin - udział w konsultacjach;

4 godz. udział w zaliczeniu

38 godzin - przygotowanie do zajęć;

• Wskaźniki ilościowe:

- godziny wymagające udziału nauczyciela 47,5 godzin = 1,9 ECTS

- samodzielna praca studenta: godzin = 1,1 ECTS

łącznie 75 godz. = 3 ECTS

Literatura:

Philip Kotler, Marketing, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002

Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Paweł Tkaczyk, Narratologia, Warszawa : PWN, 2018

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Beata Michalska – Dominiak, Piotr Grocholiński, Poradnik Design Thinking, Helion 2019

Artur Jabłoński, Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować (copywriting &

webwriting)

https://arturjablonski.com/

https://paweltkaczyk.com/

Efekty uczenia się:

komunikacji i mediów w nowoczesnym społeczeństwie

w aspekcie socjologicznym, kulturowym, politycznym,

ekonomicznym

KP7_WK4 potrafi scharakteryzować i wyjaśniać strategie

decyzyjne i ich następstwa: jednostek, grup i instytucji

w odniesieniu do sfery rynku i własnej przyszłości

KP7_UW2 potrafi dokonać krytycznej oceny danych, formułować

własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW7 posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania

zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach,

rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności

i przydatności stosowanej wiedzy

KP7_UW10 potrafi posługiwać się technologiami i narzędziami

informatycznymi do pozyskiwania informacji,

wspomagania procesów poznawczych

i komunikacyjnych oraz upowszechniania wiedzy

KP7_UO1 jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować

w niej różne role i jest świadomy roli kreatywnego

kierowania zespołem ludzkim

KP7_KO1 ma pogłębioną świadomość znaczenia wiedzy

socjologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych, jest otwarty na przekazywanie swojej

wiedzy

KP7_KO2 jest przygotowany do pełnienia funkcji

współorganizatora przedsięwzięcia o charakterze

ekonomicznym, potrafi partycypować w planowaniu

i przewidywaniu efektów takich przedsięwzięć

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę lub forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Ocena jest składową:

Praca indywidualna:

1) aktywny udział w zajęciach: dyskusja nad poszczególnymi zagadnieniami w oparciu o zadaną literaturę i wiedzę własną

Praca grupowa:

1) przygotowanie się na zajęcia (zrealizowanie poszczególnych etapów pracy projektowej)

2) ocena końcowego efektu pracy grupy projektowej (kryteria: kreatywność, adekwatność do potrzeb klienta, spójność)

3) ocena za prezentację efektów pracy projektowej

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest prezentacja rezultatów grupowej pracy projektowej. Możliwa jest 1 nieobecność

nieusprawiedliwiona. Przy nieobecnościach powyżej 50 % nie ma możliwości uzyskania zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw koncepcję na kampanię marketingową w social mediach na wybrany temat.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw koncepcję na kampanię marketingową w social mediach na wybrany temat. Będą wykorzystywać techniki badawcze do uzyskania insightu konsumentów, realizować krótkie badania w tym celu.

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw kampanię marketingową w social mediach na wybrany temat. W trakcie

zajęć będą pracować w małych grupach zadaniowych, sami będą rozdzielać zadania. Zajęcia będą składać się z części teoretycznej

(wykład, lektury) i praktycznej (praca zespołowa nad poszczególnymi etapami).

Uczestnicy zajęć będą przeprowadzać własne badania odbiorców kampanii.

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw koncepcję na kampanię marketingową w social mediach na wybrany temat. Będą wykorzystywać techniki badawcze do uzyskania insightu konsumentów, realizować krótkie badania w tym celu.

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw kampanię marketingową w social mediach na wybrany temat. W trakcie

zajęć będą pracować w małych grupach zadaniowych, sami będą rozdzielać zadania. Zajęcia będą składać się z części teoretycznej

(wykład, lektury) i praktycznej (praca zespołowa nad poszczególnymi etapami).

Uczestnicy zajęć będą przeprowadzać własne badania odbiorców kampanii.

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów–stacjonarne

Rodzaj: specjalizacyjny

Język prowadzenia przedmiotu – język polski.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr – stopień 2, rok I/sem. I

wymagania wstępne - brak

liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. laboratorium

metody dydaktyczne - laboratorium, konsultacje

forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę

Bilans nakładu pracy studenta –

30 godzin - obecność na zajęciach

2 godzin - udział w konsultacjach;

4 godz. udział w zaliczeniu

38 godzin - przygotowanie do zajęć;

• Wskaźniki ilościowe:

- godziny wymagające udziału nauczyciela 47,5 godzin = 1,9 ECTS

- samodzielna praca studenta: godzin = 1,1 ECTS

łącznie 75 godz. = 3 ECTS

Literatura:

Philip Kotler, Marketing, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002

Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Paweł Tkaczyk, Narratologia, Warszawa : PWN, 2018

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Beata Michalska – Dominiak, Piotr Grocholiński, Poradnik Design Thinking, Helion 2019

Artur Jabłoński, Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować (copywriting &

webwriting)

https://arturjablonski.com/

https://paweltkaczyk.com/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)