Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS1-1TECH
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne

Rok studiów /semestr: I rok/1 semestr (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość obsługi komputera

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Laboratoria, 15 godzin, zajęcia w pracowni komputerowej

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: dyskusja, praca online, ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się TI)

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w laboratoriach - 15 godzin;

- konsultacje - 5 godzin;

- przygotowanie do zajęć - 5 godzin;

- przygotowanie do zaliczenia - 5 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godzin/0,8 pkt. ECTS

- o charakterze praktycznym - 10 godzin/0,5 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukasiak
Prowadzący grup: Katarzyna Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest opanowanie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informacyjną. Położony został również nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują: korzystanie z zasobów Internetu, edycję tekstu i grafiki, tworzenie grafik prezentacyjnych.

Literatura:

LITERATURA:

A. J. Blikle, J. Deminet, Komputerowa edycja tekstów dla średniozaawansowanych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2021.

T. Negrino, PowerPoint. Tworzenie prezentacji., Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

M. Szpunar, Internet - medium informacji versus dezinformacji, E-mentor nr 2(19), Warszawa 2007, s. 46-51.

D. Batorski, Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 119-152

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)