Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium warsztatowe - reklama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS1-2SWR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium warsztatowe - reklama
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie marketingu, w szczególności w zakresie działań promocyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami pracy zespołów kreatywnych i projektantów w obszarze sztuk wizualnych i reklamy. Uczestnicy będą zgłębiać strategie kreowania przekazu reklamowego, badania rynku, oraz sposoby efektywnego dotarcia do docelowej grupy odbiorców.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 4

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina nauki o kulturze i religii

II rok studiów I stopnia/ semestr IV

Wymagania wstępne: Teoria i historia reklamy, Komunikacja kulturowa

30 godzin laboratorium

Metody dydaktyczne: Warsztaty grupowe, projekty

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta :

- laboratorium 30 godz.

- realizacja projektów zaliczeniowych - 25 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 55 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 32; punkty ECTS 1,28

2. niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 25; punkty ECTS 1

Literatura:

Podstawowa:

Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, PWN, Warszawa 2008.

Healey M.,Czym jest branding, ABE, Warszawa 2008.

Newark Q., Design i grafika dzisiaj, Warszawa 2006.

Wszołek M., Manual − reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, Wydawnictwo LIBRON, Wrocław 2017

Cristiano G., Kurs tworzenia storyboardów. ,Wydawnictwo ABE, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

Fiell Ch. i P. : Projektowanie graficzne w XXI wieku. Taschen, 2005

Sullivan J.: Brochures: Making a strong impression. 85 Strategies for Message-Driven Design. Rockport, 2007

Dębowski P,, Jacek Mrowczyk: Widzieć/Wiedzieć.

Karakter, Kraków, 2011

Dalquie C.: Young European graphic designers. Daab, 2007

Fiell Ch. i P.: Graphic design for the 21 st century. Taschen, 2003

Ogilvy D., Ogilvy o reklamie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WK2 - absolwent zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, w szczególności w dziedzinie reklamy

KP6_WK5 - absolwent zna i rozumie zasady działania instytucji kultury oraz orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym oraz formach jego promocji

Umiejętności:

KP6_UW1 - absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

KP6_UW4 - absolwent potrafi rozpoznawać różne wytwory kultury w dziedzinie reklamy oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

KP6_UW5 - absolwent potrafi posiada stworzyć i zaprezentować proste opracowania krytyczne oraz wytwory własnej pracy z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

KP6_UW6 - absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

KP6_UU3 - absolwent potrafi samodzielnie doskonalić umiejętności tworzenia prostych diagnoz zjawisk kulturowych

Kompetencje społeczne:

KP6_KK1 - absolwent jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

KP6_KK2 - absolwent jest gotów do twórczej analizy nowych sytuacji na rynku reklamowym i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania lub zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

KP6_KO2 - absolwent jest gotów do organizowania pracy własnej i pracy zespołowej, ma kompetencje do pracy w zespole na rzecz środowiska społecznego oraz działania w sposób przedsiębiorczy

KP6_KR3 - absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury, w szczególności w dziedzinie reklamy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu zaliczeniowego oraz aktywności studenta (udział w dyskusjach oraz zadania wykonywane w czasie warsztatów).

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Podczas zajęć sprawdzana jest lista obecności. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach w formie dyskusji z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukasiak
Prowadzący grup: Katarzyna Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)