Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuki wizualne i performatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS2-1SZW
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuki wizualne i performatywne
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalizacyjne
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci winni znać -podstawowe problemy, pojęcia i kategoria funkcjonujące w naukach o kulturze i sztuce.


Skrócony opis:

Studenci winni znać podstawowe problemy, pojęcia i kategoria funkcjonujące w naukach o sztuce i kulturze.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń pokazanie wybranych zjawisk współczesnej kultury artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej; przygotowanie do opisywania i analizowania zjawisk kultury artystycznej w celu sprowokowania dyskusji na ich temat, a przede wszystkim do próbowania pisania o tych zjawiskach w sposób adekwatny do warunków mediów cyfrowych.

Literatura:

Abramović, Marina, Pokonać mur. Wspomnienia, przeł. Bernaczyk Anna, Hermanowska Magdalena, Poznań 2021.

Bogucki, Janusz, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.

Butler, Judith, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008, część I: Podmioty biologicznej płci/ kulturowej płci/ pragnienia, s. 43-95.

Dziamski, Grzegorz, Performance – tradycja, źródła, obce i rodzime przejawy. Rozpoznanie zjawiska, w: Performance, red. Grzegorz Dziamski, Henryk Gajewski i Jan St. Wojciechowski, Warszawa 1984.

Dziamski, Grzegorz, Performance, czyli otwartość na codzienność życia, w: tegoż, Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Poznań 1995.

Dziamski, Grzegorz, Sztuka feministyczna, czyli pochwała inności, w: Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Poznań 1995.

Dziamski, Grzegorz, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Poznań 2009.

Fischer-Lichte, Erika, Estetyka performatywności, tłum. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, Kraków 2008.

Grubba, Dorota, Stanisław Horno-Popławski. Droga sztuki – sztuka drogi, Sopot 2002.

Guzek, Łukasz, Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki, Gdańsk 2013.

Jakubowska, Agata, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań 2007.

Jakubowska, Agata, Sztuka i emancypacja kobiet w socjalistycznej Polsce. Przypadek Marii Pinińskiej-Bereś, Warszawa 2022.

Joseph Beuys. Teksty. Komentarze. Wywiady, oprac. Jaromir Jedliński, Warszawa 1990.

Kisielewski, Andrzej, Karny, Białystok-Orońsko 1995.

Kisielewski, Andrzej, Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą, Białystok 1999, rozdz. V. Obrazy obrazów; rozdz. VI. Sztuka nowoczesna jako kultura popularna.

Kowal, Paweł, Abakanowicz. Trauma i sława, Warszawa 2023.

Kowalczyk, Izabela, Wątki feministyczne w sztuce polskiej, Poznań 1997.

Kowalczyk, Izabela, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002.

Leon Tarasewicz, oprac. Jola Gola, Warszawa 2007

Leon Tarasewicz, red. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Ignacy Karpowicz, tekst Jan Gryka, katalog wystawy, Krynki 2022.

Majewska, Ewa, Ucieleśnione zniesienie (końca) sztuki w pracach VALIE EXPORT, w: Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa, red. Stanisław Ruksza, katalog wystawy, Kraków 2011.

Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, opracowanie zbiorowe, Warszawa 2007.

Piotrowski, Piotr, W cieniu Duchampa. Notatki nowojorskie, Poznań 1996.

Robinson, Joel, Miroslaw Balka at the Tate Modern, “World Sculpture News” Winter 2010.

Ronduda, Łukasz, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa-Jelenia Góra 2009.

Winch, Terence, James Luna. Emendatio, New York 2005.

Żmijewski, Artur, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Bytom 2006.

Zydorowicz, Jacek , Katarzyna Przerwa, Toy story Zbigniewa Libery. Eksperymentalny wirus, czyli jak zakłócać maszynerię estetyzującą, https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/12._jacek_zydorowicz_katarzyna_przerwa_-_toy_story_zbigniewa_libery.pdf

Portal Culture.pl

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3, KA6_WG4, KA6_WK1, KA6_WK3,KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK3, KA6_UK4, KA6_UO2, KA6_UO3, KA6_UU1, KA6_UU2, KA6_UU3

KA6_KK1, KA6_KK3, KA6_KO1, KA6_KO3, KA6_KR2

Absolwent zna i rozumie:

- wiedza na temat najważniejszych zjawisk w sztuce XX wieku.

- znajomość pojęć funkcjonujących w świecie sztuki; rozumienie roli sztuki w kulturze, znajomość problematyki relacji między sztuką a kulturą popularną; znajomość nowych narzędzi i technik, jakimi posługuje się artysta.

- znajomość twórczości wybranych artystów działających w XX wieku i na przełomie XX i XXI wieku. .

Absolwent potrafi:

- napisać tekst o sztuce - będący opisem/omówieniem wystawy; umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

- wykorzystać podstawowe metody analizy i interpretacji różnych dzieła sztuki właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych 
w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać 
i prezentować wyniki pracy

- rozpoznać różne świadectwa sztuki oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

Absolwent jest gotów (kompetencje społeczne):

- wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy 
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych 
oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania lub zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

podjęcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- przestrzegania zasad etycznych związanych
z odpowiedzialnością za podejmowane działania
o charakterze tworzenia, upowszechniania 
i oceny wytworów i tekstów kultury

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - na ocenę na podstawie obecności, aktywności i dwóch prac pisemnych.

Egzamin - dwustopniowy: pierwszą częścią egzaminu jest test ze znajomości dzieł sztuki i pojęć funkcjonujących w historii sztuki. Drugą częścią egzaminu jest rozmowa o samodzielnie wybranym i opracowanym zjawisku w sztuce omawianym na zajęciach lub wykładach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)