Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-2XPSE
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

proseminarium 18 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

seminarium: 18h

Przygotowanie do zajęć: 20h

Studiowanie literatury: 10h

Udział w konsultacjach: 2h

Przygotowanie tekstu naukowego: 25h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 h, 0,8ECT

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu,

Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa

2012.

Efekty uczenia się:

PSEM_W01 - Studenta posiada zaawansowaną wiedzę z problematyki z której przygotowuje pracę licencjacką (KA6_WG2)

PSEM_W02 - Student zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji

zadania wyznaczonego tematem pracy (KA6_WK1, KA6_WK6)

PSEM_W02 - Student zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji

zadania wyznaczonego tematem pracy (KA6_WK6)

PSEM1_W03 - Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie podstawowe prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej

(KA6_WK9)

PSEM_U01 – Student potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy licencjackiej (KA6_UW1)

PSEM_U02 – Student jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów badawczychzwiązanych z realizowaną pracą licencjacką (KA6_UW2)

PSEM_U02 – Student potrafi sformułować problem badawczy, cel pracy oraz opracować koncepcję pracy licencjackiej (KA6_UW5)

PSEM_U02 – Student posiada umiejętność pisania tekstu naukowego i publicznego prezentowania wyników badań z wykorzystaniem

technik multimedialnych (KA6_UK1)

PSEM_U02 – Student potrafi określić priorytety służące skutecznej realizacji zadań związanych z pisaniem pracy licencjackiej (KA6_U02)

PSEM_U02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę (KA6_UU1)

PSEM_K01 (Student ma świadomość ustawicznego uczenia się i zdobywania nowej wiedzy niezbędnej do napisania pracy licencjackiej

(KA6_KK1)

PSEM_K01 – Student zna, rozumie i stosuje zasady etyki w pracy naukowo-badawczej (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura) z

zachowaniem zasad etyki

Dopuszczalna jedna nieobecność na seminarium.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski, Anna Śleszyńska, Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Anna Śleszyńska, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

proseminarium 18 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

seminarium: 18h

Przygotowanie do zajęć: 20h

Studiowanie literatury: 10h

Udział w konsultacjach: 2h

Przygotowanie tekstu naukowego: 25h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 h, 0,8ECT

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu,

Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa

2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)