Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie działalności handlowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3SOBH
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie działalności handlowej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Opodatkowanie działalności handlowej” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: III rok/semestr letni

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki ekonomicznej, a przede wszystkim ogólnych zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin (wykłady), 9 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 9 h

- udział w ćwiczeniach 9 h

-- przygotowanie do kolokwium i zaliczenia 25 h

- studiowanie literatury 25 h

- udział w konsultacjach 7 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 h, 1ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Kaźmierski, A.,Antonów, D., Bieńkowska, A., Grzegorczyk, T., Kaźmierski, A., Melezini, A., Wiśniewski, J., Zalewski, D., Podatki 2023, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023.

2. Litwińczuk H., Jamroży, M,., Karwat P., Krasnodębski, R., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2022.

3. Bartosiewicz A., Polski Ład: podatki i składki, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022.

Literatura dodatkowa:

1. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2022.

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

Efekty uczenia się:

Wiedza

KA6_WG2 Student zna podstawowe pojęcia w zakresie opodatkowania, w tym m.in. podatek, obowiązek podatkowy, przedmiot, podmiot i podstawa opodatkowania, konstrukcja podatku Z1_W02

KA6_WG4 Wyróżnia obciążenia fiskalne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce Z1_W03, Z1_W09

KA6_WG5 Wyróżnia i charakteryzuje formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, zna konstrukcję poszczególnych form opodatkowania oraz odpowiednie obowiązki ewidencyjne podatnika Z1_W03, Z1_W08, Z1_W09.

Umiejętności

KA6_UW1 Dokonuje wyboru właściwej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, wysokość obrotów Z1_U01, Z1_U02, Z1_U04

KA6_UW2 Oblicza wysokość podatku w każdej z form opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej Z1_U01, Z1_U02

KA6_UW3 Dokonuje wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria, jak: wysokość obciążeń, uciążliwość i koszty ewidencji podatkowych, ryzyko podatkowe Z1_U01, Z1_U02, Z1_U04

KA6_UU1 Potrafi samodzielnie uzupełniać, doskonalić i aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie form opodatkowania działalności gospodarczej Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (samodzielna praca studentów i praca w grupach)

Forma zaliczenia przedmiotu:

- wykłady: zaliczenie pisemne

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków) oraz kolokwium (w formie pisemnej)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Monika Brzostowska, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Opodatkowanie działalności handlowej” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: III rok/semestr letni

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki ekonomicznej, a przede wszystkim ogólnych zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin (wykłady), 9 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 9 h

- udział w ćwiczeniach 9 h

-- przygotowanie do kolokwium i zaliczenia 25 h

- studiowanie literatury 25 h

- udział w konsultacjach 7 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 h, 1ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Kaźmierski, A.,Antonów, D., Bieńkowska, A., Grzegorczyk, T., Kaźmierski, A., Melezini, A., Wiśniewski, J., Zalewski, D., Podatki 2023, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023.

2. Litwińczuk H., Jamroży, M,., Karwat P., Krasnodębski, R., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2022.

3. Bartosiewicz A., Polski Ład: podatki i składki, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022.

Literatura dodatkowa:

1. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2022.

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)