Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie działem sprzedaży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3SZDS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie działem sprzedaży
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedza w zakresie zarządzania, marketingu i handlu.

Skrócony opis:

Student wszechstronnie zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi planowania, organizacji i prowadzenia działalności sprzedażowej w

przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotu obejmuje zarówno funkcjonowanie działu sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych,

produkcyjnych i usługowych. Połączenie teorii zarządzania sprzedażą z praktyką w oparciu rozwiązania stosowane przez określone

przedsiębiorstwa i analizy przypadków pozwalają nabyć realne kompetencje i wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej działalności

handlowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł M_5

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 9h, ćwiczenia 18h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykorzystaniem połączenia internetowego.

Forma wykładowa uwzględnia aktywność słuchaczy poprzez zadawanie pytań i udziału w moderowanych krótkich dyskusjach

tematycznych. Ćwiczenia polegają na omawianiu case studies oraz wykonywaniu zadań grupowych dotyczących wyznaczonych

projektów.

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane planowaniem i organizacją sprzedaży oraz zarządzania personelem handlowym.

Formą zaliczenia przedmiotu jest zdany egzamin pisemny w formie opisowej. Formą zaliczenia ćwiczeń jest zaangażowanie i aktywność

podczas zajęć oraz zrealizowany i zaprezentowany projekt grupowy.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 9 godz.

- ćwiczenia 18 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 11 godz.

- realizacja własnych projektów ćwiczeniowych - 25 godz.

- studiowanie literatury - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 17 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 32; punkty ECTS 1,28

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 58; punkty ECTS 2,32

Literatura:

Podstawowa

1. Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, PWN, Warszawa. 2016

2. Grzybek R., Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży, Helion, Gliwice 2015

3. Niemczyk A., Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać, Helion, Gliwice 2012

Uzupełniająca

1. Sobczyk G. (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa 2010

2. Sławińska M., Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika-Zarządzanie-Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2013

3. Filipiak B., Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego, CeDeWu, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

ZN1-3SZDS_WG1 Student ma wiedzę na temat relacji społecznych istniejących w zespole, w organizacji i w otoczeniu rynkowym.

ZN1-3SZDS_UW4 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania działem sprzedaży do rozwiązywania konkretnych problemów.

ZN1-3SZDS_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu w zakresie sprzedaży

ZN1-3SZDS_U02 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu w dziedzinie handlu

ZN1-3SZDS_U02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu w zakresie handlu

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny w formie zdalnej. Egzamin jest zdany pod warunkiem uzyskania min. 51% punktów w skali oceny 0-100%. 25% całościowej oceny z egzaminu stanowi ocena z ćwiczeń.

Ćwiczenia - ocena na podstawie aktywności i zaangażowania podczas zajęć. oraz zrealizowanych prac grupowych.

Nieobecności na ćwiczeniach: - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

Dodatkowo Student moe uzyskac 50% na podstawie aktywnosci podczas wykladow.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Andrzej Kondej, Tomasz Raducha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student wszechstronnie zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi planowania, organizacji i prowadzenia działalności sprzedażowej w

przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotu obejmuje zarówno funkcjonowanie działu sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych,

produkcyjnych i usługowych. Połączenie teorii zarządzania sprzedażą z praktyką w oparciu rozwiązania stosowane przez określone

przedsiębiorstwa i analizy przypadków pozwalają nabyć realne kompetencje i wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej działalności

handlowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł M_5

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 9h, ćwiczenia 18h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykorzystaniem połączenia internetowego.

Forma wykładowa uwzględnia aktywność słuchaczy poprzez zadawanie pytań i udziału w moderowanych krótkich dyskusjach

tematycznych. Ćwiczenia polegają na omawianiu case studies oraz wykonywaniu zadań grupowych dotyczących wyznaczonych

projektów.

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane planowaniem i organizacją sprzedaży oraz zarządzania personelem handlowym.

Formą zaliczenia przedmiotu jest zdany egzamin pisemny w formie opisowej. Formą zaliczenia ćwiczeń jest zaangażowanie i aktywność

podczas zajęć oraz zrealizowany i zaprezentowany projekt grupowy.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 9 godz.

- ćwiczenia 18 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 11 godz.

- realizacja własnych projektów ćwiczeniowych - 25 godz.

- studiowanie literatury - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 17 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 32; punkty ECTS 1,28

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 58; punkty ECTS 2,32

Literatura:

Podstawowa

1. Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, PWN, Warszawa. 2016

2. Grzybek R., Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży, Helion, Gliwice 2015

3. Niemczyk A., Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać, Helion, Gliwice 2012

Uzupełniająca

1. Sobczyk G. (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa 2010

2. Sławińska M., Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika-Zarządzanie-Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2013

3. Filipiak B., Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego, CeDeWu, Warszawa 2015

Uwagi:

Semestr zimowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)