Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3ZJK
Kod Erasmus / ISCED: 08.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania jakością. Omówione zostanie zastosowanie koncepcji i narzędzi zarządzania jakością, a także różne podejścia do problematyki zarządzania jakością. Poruszone również zostaną problemy zarządzania zintegrowanego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

rok studiów/semestr: III rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 9h; ćwiczenia - 9h

Metody dydaktyczne: Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

- ćwiczenia - rozwiązywanie projektów i studiów przypadku

Punkty ECTS-2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta:

Wymagany nakład pracy własnej studenta w każdym semestrze:

- udział w wykładach 9h,

- udział w ćwiczeniach 9h,

Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu 15h,

- przygotowanie się do ćwiczeń 15h,

- udział w konsultacjach 1h,

- udział w egzaminie 1h.

Literatura:

1. John Bank, Zarządzanie przez jakość, Geberthner i Ska, Wrsazwa 1996

2. Jens J.Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000

3. Adam Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005

4. Denis Lock (red.), Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002

5. Jan Myszewski, Po prostu jakość, Podręcznik zarządzania jakością, Wyd. WSiP, Warszawa 2005

6. Sławomir Wawak, Zarządzanie jakością. teoria i praktyka, Wyd. Helion 2005

7.Adam Hamrol, Zarządzanie i inżynieria jakości : ze spojrzeniem w rzeczywistość 4.0, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

8.Elżbieta Skrzypek, Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, Lublin 2023.

Efekty uczenia się:

3ZJK_W01_opis_efekt kierunkowy wiedzy

3ZJK_U01_opis_efekt kierunkowy umiejętności

3ZJK_K01_opis_efekt kierunkowy kompetencji

Przypisane efekty kierunkowe wiedzy do tego przedmiotu to:

KA6_WK4

KA6_WK7

Przypisane efekty kierunkowe umiejętności do tego przedmiotu to:

KA6_UW1

KA6_UW5

KA6_U01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: Egzamin (pisemny)

warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min 51% prawidłowych odpowiedzi

skala ocen:

51-60% - dost

61-70% - dost +

71-80% - db

81-90% - db+

91-100% - bdb

Ćwiczenia: Obecność na zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność nieusprawiedliwiona),

Suma punktów uzyskanych ze wskazanych aktywności: studium przypadku, prezentacja zespołowa/projekt zespołowy, dyskusja problemowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mielko
Prowadzący grup: Cezary Mielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania jakością. Omówione zostanie zastosowanie koncepcji i narzędzi zarządzania jakością, a także różne podejścia do problematyki zarządzania jakością. Poruszone również zostaną problemy zarządzania zintegrowanego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

rok studiów/semestr: III rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 9h; ćwiczenia - 9h

Metody dydaktyczne: Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

- ćwiczenia - rozwiązywanie projektów i studiów przypadku

Punkty ECTS-2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta:

Wymagany nakład pracy własnej studenta w każdym semestrze:

- udział w wykładach 9h,

- udział w ćwiczeniach 9h,

Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu 15h,

- przygotowanie się do ćwiczeń 15h,

- udział w konsultacjach 1h,

- udział w egzaminie 1h.

Literatura:

1. John Bank, Zarządzanie przez jakość, Geberthner i Ska, Wrsazwa 1996

2. Jens J.Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000

3. Adam Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005

4. Denis Lock (red.), Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002

5. Jan Myszewski, Po prostu jakość, Podręcznik zarządzania jakością, Wyd. WSiP, Warszawa 2005

6. Sławomir Wawak, Zarządzanie jakością. teoria i praktyka, Wyd. Helion 2005

7.Adam Hamrol, Zarządzanie i inżynieria jakości : ze spojrzeniem w rzeczywistość 4.0, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)