Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1MIK
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań mikroekonomicznych; istotą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych; mechanizmem rynkowym i czynnikami określającymi podstawowe kategorie rynku (popyt, podaż, cena); prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny; Grupa zajęć_3 Przedmioty ogólnoekonomiczne

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z dyskusją ze studentami.

Ćwiczenia: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i case study analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach

gospodarki rynkowej, dyskusja.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie do wykładu (studia literatury) - 15h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia końcowego - 15h

Udział w konsultacjach - 3h

Egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h; 2 pkt ECTS;

praca samodzielna studenta: 75h; 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Czarny B., Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii: mikroekonomia, SGH, Warszawa 2017.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

4. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

2. Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers, New York 2013.

3. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1MIK_W01 - Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii jako nauki o rzadkości występowania zasobów, jej miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk - KA6_WK1

1MIK_W02 - Ma podstawową wiedzę o zachowaniach mikropodmiotów (konsumentów i przedsiębiorstw) jako twórcach i uczestnikach

struktur społecznych i zasadach ich funkcjonowania - KA6_WK5

UMIEJĘTNOŚCI:

1MIK_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych - KA6_UW1

1MIK_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4

1MIK_U03 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w podstawowych podmiotach gospodarczych i ich otoczeniu - KA6_UW5

1MIK_U04 - potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z mikroekonomii - KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu. Egzamin pisemny (test – 100%) w sesji zimowej.

Ocena końcowa z egzaminu:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie: aktywność na zajęciach (16,5%), kolokwia pisemne w formie testu z pytaniami zamkniętymi i opisowymi (67%), rozwiązywanie praktycznych przykładów (pisemna praca) (16,5%). W trakcie semestru student może otrzymać następującą liczbę punktów:

2 kolokwia pisemne za 20 punktów = 40 punktów;

2 prace pisemne x 5 punktów = 10 punktów;

aktywność na zajęciach = 10 punktów.

Ocena końcowa z ćwiczeń:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczuk
Prowadzący grup: Anna Jurczuk, Kinga Karpińska, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań mikroekonomicznych; istotą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych; mechanizmem rynkowym i czynnikami określającymi podstawowe kategorie rynku (popyt, podaż, cena); prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny; Grupa zajęć_3 Przedmioty ogólnoekonomiczne

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z dyskusją ze studentami.

Ćwiczenia: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i case study analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach

gospodarki rynkowej, dyskusja.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie do wykładu (studia literatury) - 15h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia końcowego - 15h

Udział w konsultacjach - 3h

Egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h; 2 pkt ECTS;

praca samodzielna studenta: 75h; 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Czarny B., Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii: mikroekonomia, SGH, Warszawa 2017.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

4. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

2. Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers, New York 2013.

3. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)