Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1PZA
Kod Erasmus / ISCED: 04.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania.

W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i

narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje

niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach

gospodarczych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne,

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów: 1,

semestr: 1

wymagania wstępne: brak

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, dyskusje, rozwiązywanie studiów przypadku, praca w grupach

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, dyskusje, rozwiązywanie studiów przypadku, praca w grupach

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 30h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

Studiowanie literatury - 25h

Udział w konsultacjach 4h

Egzamin - 1h

Łączny nakład pracy studenta: 150h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 65h - 2,6 pkt. ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. K. Krzakiewicz, S. Cyfert, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo UEP, Poznań 2020.

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

4. B. Kożuch, A. Kożuch, B. Plawgo, Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków, 2005.

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Literatura:

Podstawowa:

1. K. Krzakiewicz, S. Cyfert, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo UEP, Poznań 2020.

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

4. B. Kozuch, A. Kozuch, B. Plawgo, Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków, 2005.

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

PZA_W01 Student posiada wiedzę o problematyce dotyczącej podstaw zarządzania oraz miejscu zarządzania w systemie nauk o zarządzaniu i jakości KA6_WK1 - Egzamin pisemny

PZA_W02 Posiada wiedzę na temat więzi społecznych występujących w procesie zarządzania organizacją KA6_WG1 - Egzamin pisemny

PZA_W03 Posiada wiedzę o potrzebach i postawach człowieka w ramach procesu motywacji KA6_WK5 - Egzamin pisemny

PZA_W04 Student posiada wiedze o strukturach organizacji i ich ewolucji KA6_WK7 - Egzamin pisemny

PZA_U01 Wykorzystując wiedzę z zakresu podstaw zarządzania potrafi pozyskiwać dane do analizy studiów przypadków konkretnych przedsiębiorstw KA6_UW2 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PZA_U02 Wiedzę z zakresu podstaw zarządzania potrafi wykorzystywać do rozwiązywania problemów z zakresu podstawowych funkcji

zarządzania KA6_UW3 -Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PZA_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu podstaw zarządzania do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania na podstawie studiów przypadków KA6_UW4- Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PZA_U04 Z wykorzystaniem wiedzy o podstawowych funkcjach zarządzania potrafi interpretować zjawiska zachodzące w organizacji i jej otoczeniu w ramach studiów przypadków KA6_UW5- Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PZA_U05 Potrafi przygotować i zaprezentować prace pisemne dotyczące rozwiązań studiów przypadków z zakresu podstaw zarządzania KA6_UK1 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PZA_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą wynikom studiów przypadków z zakresu podstawowych funkcji zarządzania, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień Z1_U08 KA6_UK2 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PZA_UO7 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności, a także nadawać priorytety zadań/działań służące spełnianiu celów1) własnych i/lub zespołu KA6_U01/ KA6_U02 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PZA_08 Jest w stanie samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności KA6_UU1 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

PZA_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności rozumie, że powinien stale je rozwijać KA6_KK1 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. ćwiczenia -Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne. Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi zgonie z par. 23 Regulaminu studiów UwB, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń. Ćwiczenia - Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny wynikającej z uzyskanych punktów za pracę własną(punkty za projekty, rozwiązywanie studiów przypadku, zadania i ćwiczenia praktyczne, realizowane indywidualnie i w grupach) (min. 51% punktów)

- Obecność na zajęciach (możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Aleksandra Kopko, Bogusław Plawgo, Anna Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)