Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-1STA
Kod Erasmus / ISCED: 11.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości.

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz aplikacji VUstat, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 4.

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 15 godz.,

udział w ćwiczeniach - 30 godz.,

konsultacje i udział w zaliczeniach - 10 godz.,

przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.,

przygotowanie do wykładów (studia literatury) - 10 godz.,

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55 godzin - 2,2 punkty ECTS; o charakterze praktycznym: 65 godzin - 2,6 punkty ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast. wyd.

2. Kowalczyk B., Witkowski B., Mathematical statistics for management, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.

3. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003.

4. Żyżyński J., Podstawy metod wnioskowania statystycznego dla zarządzania: estymacja, testowanie hipotez, korelacja i regresja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

2. Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

3. Michna Z. , Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

4. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

5. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast. wyd.

6. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

7. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000.

Efekty uczenia się:

1ST_W01: Zna pojęcie, własności, podstawowe parametry, wybrane rozkłady zmiennej losowej. KA7_WG6;

1ST_W02: Zna rozkłady podstawowych statystyk z próby, metody estymacji punktowej i przedziałowej oraz wybrane testy istotności. KA7_WG6;

1ST_U01: Potrafi projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. KA7_UW2;

1ST_U02: Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej. KA7_UW4.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% sumy punktów z kolokwium i aktywności na zajęciach (max 70 p.) oraz 50% punktów z projektu (max 30 p.). Kolokwium ma formę pisemną i składa się z zadań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jamróz
Prowadzący grup: Paweł Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)