Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2XMOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie biznesu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie istoty modelu biznesowego, zasad tworzenia i analizy modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, II rok, IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 h, ćwiczenia 15 h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu/ ćwiczenia - praca w grupach, case study

Tematyka przedmiotu:

Pojęcie i koncepcja modelu biznesowego

Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa

Ewolucja modeli biznesowych i przykłady ich klasyfikacji

Determinanty wyboru modelu biznesowego

Identyfikacja i analiza modeli biznesowych wybranych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych

Projektowanie business model canvas – rozwój istniejącego lub tworzenie nowego modelu przedsiębiorstwa

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Zaliczenie pisemne w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi,

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

-studia literaturowe 12 godz.

-udział w konsultacjach 8 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 12

-przygotowanie się do zaliczenia: 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 38, punkty ECTS 1,52

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamik A., Grabowska S., Saniuk S., Model biznesu w środowisku smart world, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023

2. Zinczuk B., Bolibok P., Kasprzak-Czelej A., Wybrane kierunki zmian modeli biznesu na tle wyzwań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023

3. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Wang, G., & Hwa, T. H. (2019). Designing business model canvas for motorcycle rental based mobile application (case study at PT XYZ). Int. J. Adv. Trends Comput. Sci. Eng, 8(5), 1841-1855.

2. Nadir, M. H. B., Aris, S. R. S., Janom, N., Ahmad, F., Arshad, N. H., & Bashah, N. S. K. (2020). A business model canvas for crowdfunding platform: Case study of crowdfunding platforms in Malaysia. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 18(3), 1287-1294.

Efekty uczenia się:

MOB_W01 Student posiada pogłębianą wiedzę na temat modeli biznesowych i wpływu relacji zachodzących miedzy przedsiębiorstwami w sakli krajowej i międzynarodowej na model biznesowy (KA7_WG3) (test wiedzy)

MOB_W02 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i technik pozyskiwania danych i jej analizy na potrzeby tworzenia i rozwoju modelu biznesowego (KA7_WG6) (test wiedzy)

MOB_W03 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju modelu biznesowego nowo tworzonego przedsiębiorstwa i /lub rozwoju już istniejącego (KA7_WK2)(test wiedzy)

MOB_UW1 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą modeli biznesowych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu rozwoju przedsiębiorstwa, a także potrafi formułować własne opinie na temat metod ulepszenia i wpływu modelu biznesowego przedsiębiorstwa na jego sukces/porażkę (KA7_UW2) – analiza studium przypadku, projekt

MOB_UW2 potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z zakresu tworzenia i analizy business model canvas dla nowych/istniejących przedsiębiorstw oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy (KA7_UW5) - analiza studium przypadku, projekt

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Monika Garwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie istoty modelu biznesowego, zasad tworzenia i analizy modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, II rok, IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 h, ćwiczenia 15 h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu/ ćwiczenia - praca w grupach, case study

Tematyka przedmiotu:

Pojęcie i koncepcja modelu biznesowego

Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa

Ewolucja modeli biznesowych i przykłady ich klasyfikacji

Determinanty wyboru modelu biznesowego

Identyfikacja i analiza modeli biznesowych wybranych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych

Projektowanie business model canvas – rozwój istniejącego lub tworzenie nowego modelu przedsiębiorstwa

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Zaliczenie pisemne w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi,

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

-studia literaturowe 12 godz.

-udział w konsultacjach 8 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 12

-przygotowanie się do zaliczenia: 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 38, punkty ECTS 1,52

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamik A., Grabowska S., Saniuk S., Model biznesu w środowisku smart world, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023

2. Zinczuk B., Bolibok P., Kasprzak-Czelej A., Wybrane kierunki zmian modeli biznesu na tle wyzwań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023

3. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Wang, G., & Hwa, T. H. (2019). Designing business model canvas for motorcycle rental based mobile application (case study at PT XYZ). Int. J. Adv. Trends Comput. Sci. Eng, 8(5), 1841-1855.

2. Nadir, M. H. B., Aris, S. R. S., Janom, N., Ahmad, F., Arshad, N. H., & Bashah, N. S. K. (2020). A business model canvas for crowdfunding platform: Case study of crowdfunding platforms in Malaysia. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 18(3), 1287-1294.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)