Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2XSM3
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 3
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i

dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, II stopień

Rodzaj przedmiotu: grupa zajęć: seminaria

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych,

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: rok II/ semestr II

Wymagania wstępne: (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zaliczenie seminarium cz. 2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacja elementów koncepcji pracy, dyskusja nad określonymi problemami.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

seminarium: 30h

przygotowanie do zajęć: 10 h

studiowanie literatury: 20h

udział w konsultacjach: 12 h

przygotowanie tekstu naukowego: 53 h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.: 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 42 h, 1,68 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2XSM3_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia i teorie z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości ze szczególnym

uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy magisterskiej, KA7_WG1- dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia opisu oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych

właściwych pracy magisterskiej, KA7_WG6 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_W03 Zna i rozumie pojęcia i zasady dotyczące praw autorskich ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych związanych z

przygotowaniem pracy magisterskiej, KA7_WK1- dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_W04 Ma pogłębioną wiedzę o zasadach i normach dotyczących struktur organizacyjnych oraz procesów ich zmian_KA7_WG7 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

Umiejętności:

2XSM3_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz metodykę pracy naukowej do

analizy i interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych w obszarze problematyki pracy magisterskiej, KA7_UW2, KA7_UW1 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_U02 Potrafi właściwie dobierać dane do analizowania i prognozowania zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem

tych odnoszących się do problematyki pracy magisterskiej, KA7_UW2- dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i społecznych, formułować własne opinie oraz

stawiać i weryfikować hipotezy badawcze związane z problemem badawczym pracy magisterskiej wykorzystując w tym celu odpowiednie

narzędzia badawcze, KA7_UW3 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_U04 Potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości i oceniać jej przydatność i skuteczność, KA7_UW5 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_U04 Potrafi zaplanować proces badawczy obejmujemy identyfikowanie problemów naukowych, formułowanie hipotez badawczych i celów badań oraz wybór metod i technik badawczych, KA7_UW2, KA7_UW6 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_U05 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, samodzielnie planować i realizować proces uczenia się przez całe życie w oparciu o stan swojej wiedzy dotyczącej konkretnych problemów, KA7_UU1, KA7_U02 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_U06 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu zarządzania, KA7_UK1 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_U07 Potrafi teoretycznie analizować zjawiska społeczne przy wykorzystaniu metod badawczych właściwych dla nauk o zarządzaniu i jakości KA7_UW7 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

Kompetencje społeczne:

2XSM3_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w obszarze tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej, KA7_UK1 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_K02 Jest gotów do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy oraz zgromadzonych informacji dotyczących problematyki pracy magisterskiej, KA7_UK1- dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

2XSM3_K03 Posługuje się zasadami etycznymi i zawodowymi oraz moralnymi w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania, KA7_KR1 - dyskusje na seminarium, prezentacje, prace pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

- złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora całej pracy magisterskiej w systemie APD.

Dopuszczalne dwie nieobecności na seminarium.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo, Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Bogusław Plawgo, Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)