Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna 320-PS2-1DPE
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnostyka pedagogiczna 320-PS2-1DPE
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 17:00 - 18:30
sala zdalnie
Budynek Wydział Biologii - Kampus jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Sołbut
Literatura:

Literatura podstawowa:

*Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, Wydawnictwo Akademickie „Żak”

*J.Nikitorowicz (red.)Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? Impuls ,Kraków, 2013.

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006

*J. Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

*S. Ziemski: Problemy dobrej diagnozy. Warszawa

*A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1962.

*K.Sujak-Lesz, Z.Kuklińska(red.): Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna. Warszawa 2002

*D. Lalak, T. Pilch /red./ Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.

*M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

*E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 2008.

*S.Kawula,Z.Dąbrowski,M.Gałaś: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i kulturalnych środowiska. Toruń 1980

*G. Gajewska, Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

*A.Frydrychowicz: Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996.

*M. Braun-Gałkowska, Test rysunku rodziny, Lublin 1985.

*G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

*S. Siek, Wybrane metody badania osobowości, Wydawnictwa Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.

*A.R. Spencer, Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

*M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999

*A.Sołbut, Dzieciństwo w rodzinie alkoholowej w: internetowej Encyklopedii Dzieciństwa pod red.. D.Waloszek, 2018

*A.Sołbut, Zajęcia socjoterapeutyczne jako element wspierający rozwój dziecka z rodziny dysfunkcyjnej w:Kreatywność i przedsiębiorczość w socjoterapii i przyrodoterapii a turystyka zdrowotna na wsi, A.Roman (red.);Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku , Białystok 2017.

*A.Sołbut:Edukacja międzykulturowa w młodszym wieku szkolnym. Relacja w warsztatów uwrażliwiających na odmienność. (w:) T.Bajkowski ,K.Sawicki, U.Namiotko (red.) "Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości", red. T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014

*E.Górniewicz: Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn 2000

*J.Mickiewicz: Jedynka z ortografii- rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii starszym wieku szkolnym. Toruń 1998.

Literatura uzupełniająca:

*B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

*M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005

* M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006

*D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003

*A K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca- Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów 2009.

*M.Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983

*B.Niemierko: Diagnostyka edukacyjna podręcznik akademicki PWN 2009

*D.Apanel: Opieka wychowanie- tradycja i problemy współczesne. Kraków 2009

*S.Palka: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998

*I.Lepalczyk,J.Badura: Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa 1987

*E.Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001

*E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2013.

*A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000

*L.Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2005

*W.Socha: Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego. Lublin 1984

*T.Pilch, I.Lepalczyk (red.):Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa 1995

*W.Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2004

*R.D.Davis,E.M.Braun: Dar dysleksji. Poznań 2001

*W.Brejnak: Kocham i wychowuję. Warszawa 1993.

Zakres tematów:

I. Wprowadzenie w problematykę zajęć (przedstawienie treści przedmiotu i zasad zaliczenia)

II. Podstawy dotyczące poznania diagnostycznego

1.Wyjaśnienie podstawowej terminologii: diagnoza, diagnostyka pedagogiczna, diagnozowanie, diagnostyka, diagnoza rozumiejąca/etykietująca.

2.Zasady diagnozy psychopedagogicznej.

3.Błędy diagnostyczne.

4.Diagnoza wg Stefana Ziemskiego.

5.Holistyczne ujęcie procesu diagnozowania (diagnoza: klasyfikacyjna, genetyczna, znaczenia, fazy, prognostyczna) na postawie wybranego przykładu.

6.Omówienie etapów diagnozy wg Adama Podgóreckiego.

7.Nabywanie umiejętności sporządzania diagnozy.

III. Diagnozowanie potrzeb w pracy pedagogicznej

1.Wyjaśnienie podstawowych pojęć: potrzeba, potrzeba ludzka, potrzeba psychiczna, potrzeba opiekuńcza.

2.Wybrane klasyfikacje potrzeb:

- teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa,

- potrzeby wg Kazimierza Obuchowskiego

- potrzeby psychiczne według koncepcji Henrego A. Murraya,

-klasyfikacja potrzeb opiekuńczych i ich uwarunkowania

-konsekwencje niezaspokojonych potrzeb.

3.Nabywanie umiejętności wyodrębniania, nazywania, analizowania i rozumienia poszczególnych kategorii potrzeb na podstawie case study.

4.Potrzeby człowieka (potrzeba więzi- symbioza, potrzeba własnej tożsamości- separacja, potrzeba samorealizacji- indywiduacja).

IV. Diagnoza dysleksji rozwojowej jako podstawa prognozy trudności w uczeniu się.

1.Pojęcia:dysleksja, dysgrafia, dysortografia, lateralizacja.

2.Symptomatologia dysleksji.

3.Przyczyny specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

4.Terapia pedagogiczna.

V. Diagnoza podstawowych problemów rozwojowych, wychowawczych, społecznych na podstawie analizy indywidualnego przypadku.

1. Studenci definiują podstawowe problemy, z którymi boryka się jednostka na podstawie historii życia indywidualnego przypadku.

VI. Sposoby poznania diagnostycznego

1.Wyjaśnienie pojęć:

- metoda diagnostyczna,

- technika diagnostyczna,

- narzędzie diagnostyczne,

2.Podstawowe metody i techniki diagnostyczne w pedagogice:

- rozmowa i wywiad,

- obserwacja;

- analiza dokumentów i wytworów;

- techniki socjometryczne;

- techniki projekcyjne.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

projekt praktyczny; praca w grupach ; analiza przypadków ; dyskusja ; rozwiązywanie zadań ; aktywność; elementy wykładu z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, diagnoza indywidualnego przypadku.

Uwagi:

Grupa ćwiczeniowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.