Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski - doskonalenie B [340-AR1-2BMOD] Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język rosyjski - doskonalenie B [340-AR1-2BMOD]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 1E
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Pańkowska
Literatura:

1. J. Dobrowolski, 350 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

2. N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

3. M. Runowska, Rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 2011.

4. A. Gołubiewa, M. Kuratczyk, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

5. T. Borucki, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, pod red. J. Henzla, Kraków 1998.

6. I. Kabyszewa, K. Kusal, H. Orschel, E. Wedel, Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Warszawa 2004.

7. Русская грамматика для начинающих: глагол. Учебное пособие, Екатеринбург 2008.

8. Т.С. Власова, Е.В. Катина, М.А. Шеина, Русский как иностранный. Учебное пособие для иностранных студентов, Санкт-Петербург 2018.

9. Wybrane źródła internetowe: tablice, ćwiczenia, testy.

Zakres tematów:

1. Przypomnienie podstawowych terminów gramatycznych (przypadek, nazwy przypadków, rodzaj gramatyczny, liczba pojedyncza i mnoga, osoba, deklinacja, koniugacja, nazwy wybranych części mowy).

2. Wiadomości ogólne o rzeczowniku. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne. Określanie rodzaju rzeczowników (rodzaj męski, żeński, nijaki, rzeczowniki wspólnorodzajowe). Typy deklinacyjne.

3. Odmiana rzeczowników w liczbie pojedynczej:

- I deklinacja: odmiana rzeczowników twardotematowych, miękkotematowych, rzeczowników zakończonych na -ия, rzeczowników zakończonych na spółgłoski szumiące (ш, ж, щ, ч) i ц (końcówki akcentowane i nieakcentowane w narzędniku liczby pojedynczej: -ой, -ей);

- II deklinacja: odmiana rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego, twardotematowych, miękkotematowych, rzeczowników zakończonych na -ий, -ие, rzeczowników zakończonych na spółgłoski szumiące (ш, ж, щ, ч) i ц (końcówki akcentowane i nieakcentowane w narzędniku liczby pojedynczej:

-ом, -ем); rzeczowniki mające dwie końcówki w miejscowniku liczby pojedynczej (о пруде - в пруду, о береге - на берегу);

- III deklinacja, odmiana rzeczowników мать, дочь

- rzeczowniki o nieregularnej odmianie: путь, rzeczowniki rodzaju nijakiego na -мя (время, имя, семя, стремя, знамя, племя, пламя, вымя, темя, бремя).

4. Przysłówki miejsca i kierunku (здесь-сюда, там-туда, дома-домой). Przykłady czasowników stanu i ruchu. Użycie przyimków в-из, на-с (со), по przy wyrażaniu miejsca i kierunku.

5. Koniugacja i rząd czasowników:

а) I koniugacja:

- odmiana i rząd czasowników typu "читать, бросать",

- odmiana i rząd czasowników typu "писать, искать",

- odmiana i rząd czasowników typu "давать, вставать",

- odmiana i rząd czasowników typu "рисовать, беседовать",

- odmiana czasowników typu "помочь, беречь, жечь, лечь, печь"

- odmiana czasowników typu "найти, идти, расти, вести, везти"

- odmiana czasowników typu "пить, бить, лить, вить, шить, сшить"

b) II koniugacja:

- odmiana i rząd czasowników typu "помнить, спешить",

- odmiana i rząd czasowników typu "заметить, бросить",

- odmiana i rząd czasowników typu "просить, угостить",

c) czasowniki nieregularne "хотеть, бежать, дать, есть".

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne, gramatyczne testy kontrolne, wypowiedzi ustne, konsultacje, praca własna studenta. Materiały, które będą omawiane i wykorzystywane na zajęciach, będą wysyłane do studentów przed zajęciami za pośrednictwem usosmail.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na koniec semestru zimowego w formie oceny, uzyskane na podstawie obecności, aktywnego uczestniczenia w zajęciach, ocen z prac pisemnych (testów). Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w 18 godz. zajęć (dopuszczalna jest jedna nieobecność bez wskazania jej przyczyny, w przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest wskazanie przyczyny, dostarczenie odpowiedniego dokumentu, zaświadczenia lekarskiego w terminie wskazanym w regulaminie studiów – rozdział III, paragraf 11, punkt 11: „student ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia uczelni, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, o powodach absencji na zajęciach, a w przypadku choroby – okazania prowadzącemu zajęcia zaświadczenia lekarskiego”). Wszystkie nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach - formę zaliczenia materiału wyznacza prowadzący.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)