Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski [370-AN2-1LJA] Rok akademicki 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski [370-AN2-1LJA]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 17:00 - 18:45
sala 310
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami (do wyboru przez lektorów prowadzących poszczególne grupy studentów):

1. Praworządność i systemy wyborcze.

2. Wymiar sprawiedliwości i stosowanie prawa.

3. Administracja publiczna w sferze ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego.

4. Prawa obywatelskie i prawa człowieka.

5. Prawo Unii Europejskiej i instytucje unijne.

6. Instytucje administracji publicznej w Polsce i zagranicą.

7. Prawo konstytucyjne.

8. Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

7. Zajęcia e-learningowe na platformie eduPortal.

8. "Flipped class".

9. Konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat kończy się egzaminem ustnym (poziom B2+). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin ustny polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów specjalistycznych omówionych na zajęciach oraz na interakcji z egzaminatorem a także przedstawieniem ustnego raportu z przygotowanego wcześniej artykułu branżowego i interakcją z egzaminatorem na tematy poruszone w tym artykule.

Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość słownictwa specjalistycznego.

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe), regularne przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach, samodzielne opracowanie artykułu związanego z profilem studiów i indywidualnymi zainteresowaniami studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)