Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka administracji [370-AS1-1NAA] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka administracji [370-AS1-1NAA]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 312
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
każda środa, 16:00 - 17:30
sala e-learning
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Daniluk
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2004

H. Izdebski, M .Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa 2006

J. Boć, Administracji publiczna, Kolonia Limited 2006

B .Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009

Z. Leoński, Nauka administracji, C.H. Beck (wydanie 6), 2010

M.Karpiuk, W.Kitler, Nauka administracji, Warszawa 2014

Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Warszawa 2017

Wykaz literatury uzupełniającej:

Lynn L.E., The New Public Management: How to Transform a Theme into a Legacy, Public Administration Review vol. 58, no. 3, Maj/Czerwiec 1998

B. Kudrycka: W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. J. Filipka, Kraków 2001

J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresy zarządzania publicznego, Kraków 2002

O.E. Hughes, Public Management and Administration: An Introduction, Third Edition, Palgrave Macmillan 2003

B. Guy Peters, Administracja w systemie politycznym, Warszawa 1999

K. Szczerski, Porządki biurokratyczne, Kraków 2004

J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2004

D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika administrację publiczną, Warszawa 2005

Y. Dror, Zdolność rządzenia, Białystok 2006

M. Kulesza, D. Sześcilo, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

Zakres tematów:

Administracja publiczna, służba publiczna, sektor publiczny: istota i pojęcia

1. Administracja publiczna i nauka administracji w ujęciu kontynentalnym

2. Administracja publiczna i nauka administracji w perspektywie rozwiązań anglosaskich

3. Administracja publiczna i nauka administracji - model nordycki

4. Pojęcie służby publicznej

5. Administracja publiczna i sektor publiczny

Teorie administracji

1.Administracja publiczna w ujęciu ewolucyjnym

2. Teorie administracji publicznej

3. Administracja publiczna jako dyscyplina rozwijająca się

4. Amerykańska vs. europejskie koncepcje administracji publicznej

5. Upadek profesjonalnego administrowania

Zarządzanie publiczne

1. Modele zarządzania publicznego

2. Zarządzanie kadrami w organizacjach publicznych

3. Zarządzanie wiedzą w administracji

4. Zarządzanie jakością w urzędach administracji

5. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym

6. Public relations w administracji

Administracja publiczna a prawo

1. Znaczenie prawa w administracji publicznej

2. Prawo jako determinanta organizacji i funkcjonowania administracji publicznej 3. Udział administracji w procesie tworzenie prawa

4. Procedury administracyjne

Administracja publiczna i polityka publiczna

1. Współczesne systemy polityczne; wpływ ustroju państwa na administrację publiczną – przegląd wybranych rozwiązań

2. Polityzacja życia publicznego

2.1. Aparat polityczny a aparat biurokratyczny

2.2. Wpływ polityki i polityków na administrację publiczną

3. Polityka publiczna jako instrument administrowania

4. Tworzenie polityki publicznej

4.1. Podmioty polityki publicznej

4.2. Etapy tworzenia polityki publicznej

4.3. Wybrane polityki sektorowe w krajach Europy

5. Wdrażanie polityki publicznej i jego paradoksy

6. Ocena polityki publicznej

Administracja i społeczeństwo

1. Legitymacja demokratyczna bezpośrednia i pośrednia

2. Networking, współpraca administracji ze społeczeństwem

3. Podmioty prywatne realizujące zadania publiczne- kontraktualizm

4. Jawność życia publicznego

5. Rola mediów

Kadry w administracji publicznej

1. Kadry sektora publicznego i administracji

2. Zasoby ludzkie w administracji publicznej - rozwiązania prawne i organizacyjne

3. Rekrutacja i selekcja - dwie strony medalu

4. Podstawowe prawa i obowiązki urzędnika

5. Związki zawodowe w administracji

6. Odpowiedzialność urzędników

7. Ocena, motywowanie i wynagradzanie kadr

8. Szkolenie i rozwój- w stronę organizacji uczącej się (learning organization)

Etyka w administracji publicznej

1. Etyczne administrowanie

2. Infrastruktura etyczna - integrity in governance

2.1. Zasady

2.2. Zasoby

2.3. Procesy

3. Sztuka podejmowania rozstrzygnięć etycznych

4. Konflikt interesów

5. Korupcja w administracji publicznej i inne patologie w administracji

Kolejność zagadnień może ulec zmianie po uzgodnieniu ze studentami.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, kazusy, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych, konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. Każda kolejna nieobecność powinna być zaliczona na dyżurze prowadzącego ćwiczenia.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)