Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski w kulturze i sztuce [340-AR1-3CGPR] Rok akademicki 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język rosyjski w kulturze i sztuce [340-AR1-3CGPR]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Sakowicz
Literatura:

Ю. В. Сложеникина, "Русский язык и культура речи", Самара 2019

"Театральные термины и понятия. Материалы к словарю", Санкт-Петербург 2015.

H. Granatowska, "Как дела?3": "В мире прекрасного". Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 1998.

S. Szczygielska, "Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne"2, Poznań 2004.

M. Rygielska, O "tekście kultury", "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2015, nr 1(22), s. 27-43.

W. Kawecki, "Kultura konsumpcyjna a wychowanie do kultury wysokiej", "Studia Theologica Varsaviensia" 2010, 48/2, s. 177-197.

P. Sobczak, "Tekst piosenki jako dzieło literackie - dzieło literackie jako tekst piosenki: zarys problematyki, przykłady realizacji", "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2012, nr 16, s. 127-139.

Е.М. Паулюс, "Меня ждет на улице дождь" - анализ мотива дождя в творчестве Виктора Цоя, "STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA" 2012, vol. XXXVII, s. 261-269.

С.А. Петрова, "Образ лирического героя в рок-поэзии В.Р. Цоя", "Мир науки, культуры, образования" 2021, nr 1(86), s. 394-396.

I. Łuc, M. Bortliczek, "Innowacyjne podejście ma znaczenie...": strategie komunikacyjne w reklamie", "Cieszyński Almanach Pedagogiczny" 2014, nr 3, s. 66-80.

B.K. Sosin, "Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy?", "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria" 2004, nr 4, s. 251-269.

M. Lachman, "(Para)literacki wymiar reklamy", "Konteksty Kultury" 2016, nr 13, z. 3, s. 271-296.

P. Cieciura, "Reklama a style funkcjonalne języka. Zarys problematyki", "Bohemistyka" 2009, nr 3, s. 204-212.

A. Telepnev, M. Ziomek, Влюбиться в Россию, Warszawa 2011.

А. Маркунас, Справочник по русскому искусству, Poznań 2002.

E. Smykowska, Ikona. mały słownik, Warszawa 2008.

W. Mole, ikona Ruska, Warszawa 1956.

U. Wójcicka, Русская литература ХVIII века. Эволюцыя жанров, Bydgoszcz 1998.

E. Małek, J. Wawrzyńczyk, Kultura rosyjska, Warszawa 2001.

O. Figes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2011.

W. Serczyk, Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław 1984.

L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

Wybrane źródła internetowe.

Zakres tematów:

1. Terminologia typowa dla języka rosyjskiego w sferze kultury i sztuki; podstawowe typy tekstów w dziedzinie kultury (definicja pojęcia "teksty kultury", teksty literackie i teksty obrazowe).

2. Interpretacja wybranych tekstów kultury oraz intencji ich twórców, sposobu przekazu (warstwa leksykalna, wieloznaczność leksykalna, symbolika).

3. Rozwój profesjonalnej/klasycznej muzyki rosyjskiej: Michaił Glinka (kompozytor”), Fiodor Szalapin (śpiewak, rosyjski bas), Piotr Czajkowski (kompozytor), Siergiej Rachmaninow (kompozytor, pianista, dyrygent).

4. Piosenka jako przykład tekstu kultury; tekst piosenki jako dzieło literackie. Piosenka pop, romanse, piosenka autorska, przykłady rosyjskiej/radzieckiej poezji rockowej (twórczość Wiktora Coja). Piosenka dla dzieci jako tekst kultury. Ludowa pieśń rosyjska – czastuszka (przyśpiewka, krótka piosenka) jako tekst kultury. Ludowe instrumenty rosyjskie.

5. Świat tekstów literatury pięknej (język utworu literackiego na wybranych przykładach klasycznej i współczesnej literatury rosyjskiej).

Analiza miniatury literackiej Iwana Turgieniewa: "Jak piękne, jak świeże były róże...".

Analiza wybranych fragmentów opowiadań Antona Czechowa.

Analiza wybranych fragmentów „Anny Kareniny” Lwa Tołstoja.

Analiza wybranych fragmentów „Zbrodni i Kary”, „Idioty” Fiodora Dostojewskiego.

Analiza fragmentów wybranych utworów Wiktora Pielewina.

6. Reklama jako tekst kultury masowej (strategie językowe wykorzystywane w przekazach reklamowych: gry językowe, odniesienia intertekstualne).

Metody dydaktyczne:

Praca własna studenta: lektura indywidualna, wypowiedzi ustne (w tym także prezentacje multimedialne); prace pisemne (test kontrolny); dyskusja ze studentami (dyskusja w grupie); konsultacje. Materiały, które będą omawiane i wykorzystywane na zajęciach, będą wysyłane do studentów przed zajęciami za pośrednictwem USOSmail.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach (przedłużona obserwacja i ocena aktywności studenta, zaliczone prace pisemne, ocena efektów pracy zespołowej – oceny cząstkowe, które łącznie składają się na ocenę całościową). W semestrze obejmującym 30 godzin zajęć student może opuścić bez usprawiedliwienia jedne zajęcia. Pozostałe nieobecności (choroba, wypadek losowy – student powinien przedstawić odpowiedni dokument w terminie wskazanym w regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku – rozdział III, paragraf 11, punkt 11: „student ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia uczelni, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, o powodach absencji na zajęciach, a w przypadku choroby – okazania prowadzącemu zajęcia zaświadczenia lekarskiego” ) należy zaliczyć na konsultacjach – formę zaliczania materiału wyznacza prowadzący. Student nie uzyska zaliczenia, jeżeli opuści 5 zajęć (10 godzin zajęć) i będą to nieobecności nieusprawiedliwione.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)