Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1 [340-RT2-1PNR] Rok akademicki 2023/24
Laboratorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1 [340-RT2-1PNR]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Laboratorium [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 71
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 64
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 1E
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 11:30 : 13:00 sala 71
Budynek Wydziału Filologicznego
AA
2024-04-25 11:30 : 13:00 sala 1E
Budynek Instytutu Neofilologii
MM
2024-04-29 11:30 : 13:00 sala 71
Budynek Wydziału Filologicznego
MM
2024-05-08 11:30 : 13:00 sala 71
Budynek Wydziału Filologicznego
AA
2024-05-09 11:30 : 13:00 sala 1E
Budynek Instytutu Neofilologii
MM
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Alsztyniuk, Maryna Michaluk, Anna Sakowicz, Robert Szymula
Literatura:

Literatura podstawowa:

- I. Januszkiewicz, Architektura. Materiały do ćwiczeń leksykalnych dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1981.

- А. Л. Бердичевский, Н. Н. Соловьёва, Русский язык сферы общения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002.

- В. П. Берков, А. В. Беркова, О. В. Беркова, Как мы живём. Пособие по страноведению для изучающих русский язык, СПб 2003.

- Ю. А. Вьюнов, Русские: штрихи к портрету, Москва 1998.

- Л. Г. Емоханова. Мировая художественная культура. Художественная культура России: архитектура, наука, Москва 2000.

- И. С. Костина и соавторы, Перспектива. Русский язык. Продвинутый этап, ч. 2.

- Ю. С. Рябцев, С. И. Козленко, История русской культуры Х-ХVII вв., Москва 2003.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1 и 2, Москва 1999.

- А.Л. Бердичевский, Н.Н. Соловьёва. Русский язык сферы общения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев. Москва 2002.

- G. Ziętala, Międzykulturowa komunikacja ustna w polsko-rosyjskiej firmie. Межкультурная устная коммуникация в польско-российской фирме, Rzeszów 2006.

- M. Karolczuk, M. Michaluk, R. Szymula, Мы в межкультурном деловом общении, Białystok 2012. (wybrane fragmenty)

- Учебники по русскому языку с упражнениями следующих авторов: Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. Бройде А. Г. Богданова и др.

Literatura uzupełniająca:

- L. Bazylow, Historia Rosji, Tom l i II, Warszawa 1985.

- L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

- Z. Burniewicz, L. Górska, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Kultura - Sztuka – Tradycje, Gdańsk 1996.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2001.

- О. Е. Белянко, Л. Б. Трушина, Русские с первого взгляда, Москва 2001.

- Т. Е. Сартаева, Е. Г. Лукашевия, Русский язык в схемах, Минск 1999.

- N. Bondar, S. Chwatow, Бизнес-контакт, Warszawa 2002.

- Л.С. Пухаева, Л.Н. Ольхова. Русский язык в мире экономики. Санкт-Петербург – Москва 2002. (wersja elektroniczna)

- artykuły prasowe, materiały wybrane w oparciu o sieć Intemet.

Zakres tematów:

- Mentalność Rosjan jako narodu. Stereotypy - Polacy i Rosjanie. Współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Mentalność przedstawicieli innych narodów. Inne niż narodowy stereotypy rosyjskie (np. bania). Rosyjskie święta narodowe.

- Geografia i przyroda Rosji - ukształtowanie terenu, klimat, zbiorniki wodne, roślinność, świat zwierzęcy. Kolej Transsyberyjska, turystyka i wyprawy po Rosji. Turystyka ekstremalna.

- Kultura rosyjska i jej rozwój (X w. – pierwsza połowa XVIII w.): cechy charakterystyczne kultury staroruskiej, architektura drewniana (chata, spichlerz, kaplica), miasto średniowieczne (Kijów, Nowogród, Włodzimierz, Moskwa), klasztor, ikony (cechy charakterystyczne, tworzenie ikon, twórczość F. Greka, A. Rublowa, S. Uszakowa), malarstwo naścienne (freski, mozaiki).

- Moskwa - stolica Federacji Rosyjskiej (historia, rozwój, atrakcje).

- Trasa turystyczna "Złoty pierścień Rosji".

- Sankt-Petersburg (historia, rozwój, atrakcje) i rezydencje podmiejskie.

- Rosyjska kultura nowożytna i jej rozwój (pierwsza połowa XVIII w. - XIX w.): cechy charakterystyczne, rozwój architektury i ubranistyki , miasto nowożytne, malarstwo (malarstwo portretowe, pejzaże, malarstwo historyczne, malarstwo rodzajowe), muzyka ludowa, muzyka klasyczna, teatr.

Gramatyka i ortografia: powtórzenie zasad gramatycznych, opanowanych przez studentów na studiach pierwszego stopnia.

Powyższy zakres tematów dotyczy 2 semestrów.

Metody dydaktyczne:

Proces dydaktyczny realizowany jest z wykorzystaniem metody aktywizującej (ćwiczenia). Z uwagi na specyfikę kierunku i fakt, iż zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim, istotna rolę w dydaktyce odgrywają metody związane z nauczaniem języków obcych, takie jak: metoda bezpośrednia, podejście komunikacyjne, metoda kognitywna, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz inne metody aktywizujące.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu i kryteria:

- zaliczenie na ocenę po obu semestrach: ocena wystawiana jest w oparciu o oceny z prac pisemnych (wypracowania, testy, dyktanda) i z wypowiedzi ustnych, z uwzględnieniem systematycznego udziału w zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności) i aktywności podczas zajęć; jeśli student opuści ponad 30% zajęć w semestrze nie otrzyma zaliczenia tego semestru;

- egzamin w semestrze letnim, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Ocena z egzaminu wystawiana jest w oparciu o oceny uzyskane z części pisemnej (dyktando, test gramatyczny, wypracowanie) i części ustnej.

Dyktando – sprawdzenie znajomości zasad pisowni i punktuacji rosyjskiej; test gramatyczny – sprawdzenie znajomości zasad gramatyki rosyjskiej (ćwiczenia gramatyczne) i opanowania słownictwa związanego z tematyką zajęć (tłumaczenie zdań); praca stylistyczna – ocena wystawiana w oparciu o ocenę zawartości merytorycznej wypowiedzi (wiedza na temat danego zagadnienia), konstrukcji wypowiedzi (logiczna struktura wypowiedzi, argumentacja), zakresu i poziomu użytego słownictwa (bogactwo słownictwa, nasycenie leksyką specjalistyczną), poprawności gramatycznej i syntaktycznej; egzamin ustny - ocena wystawiana w oparciu o ocenę zawartości merytorycznej wypowiedzi (wiedza na temat danego zagadnienia), konstrukcji wypowiedzi (logiczna struktura wypowiedzi, argumentacja), zakresu i poziomu użytego słownictwa (bogactwo słownictwa, nasycenie leksyką specjalistyczną), poprawności gramatycznej i syntaktycznej, poprawności wymowy, poprawności akcentuacyjnej i intonacyjnej).

Uwagi:

Grupa nr 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)