Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historyczno-Socjologiczny)

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020
440-SS2-2ADM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatoria składają się z trzech bloków zajęciowych. Blok pierwszy stanowi przegląd najważniejszych koncepcji teoretycznych, szkół, pojęć oraz instrumentów badawczych dotyczących analizy dyskursów medialnych (dalej także jako ADM). Blok drugi poświęcony jest analizie aktualnych kwestii społeczno-kulturowych w wybranych dyskursach medialnych. Główny nacisk położony zostanie na analizę z wykorzystaniem instrumentarium charakterystycznego dla krytycznej analizy dyskursu (dalej także jako KAD), a zwłaszcza podejścia dyskursywno-historycznego, pod kątem strategii dyskursywnych (nazywania, orzekania, argumentacyjnych), relacji władzy, ideologii obecnych w dyskursach medialnych. Blok trzeci przeznaczony jest na prezentację projektów zaliczeniowych przygotowanych przez uczestniczki i uczestników kursu.

Strona przedmiotu
440-SS2-2APW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium dotyczą zagadnienia analizy przekazów wizualnych. Przekazy wizualne rozpatrywane są w ramach zajęć jako forma komunikacji wizualnej. Temat przedstawiony zostanie od strony teoretycznej z jak najszerszej perspektywy, aby ukazać złożoność zjawiska, jakim jest komunikacja wizualna u człowieka. Na poziomie teoretycznym uwzględniona zostanie perspektywa ewolucyjna, poznawcza, socjologiczna oraz antropologiczna (etnograficzna). Przedmiotem konwersatorium będą wybrane przekazy wizualne analizowane na podstawie krytycznej lektury tekstów. W ramach zajęć omówione zostaną również podstawowe techniki i perspektywy analizy przekazów wizualnych ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w badaniach jakościowych.

Strona przedmiotu
440-SS2-2KOI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest trening umiejętności rozpoznawania oraz kształtowania postaw komunikacyjnych w różnych sytuacjach, zarówno zawodowych jak i prywatnych. Zagadnienia poruszane w ramach zajęć to m.in. werbalne oraz niewerbalne środki komunikacji, komunikacja intrapersonalna, płeć a zachowania komunikacyjne.

Strona przedmiotu
440-SS2-2KMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy komunikacji marketingowej rozumianej nie tylko jako procesy przekazywania przez firmę informacji dotyczącej produktów/usług innym podmiotom, zwłaszcza potencjalnym nabywcom, ale też dwustronnych (lub wielostronnych) procesów komunikowania się z nimi w tym zakresie. Podczas trwania semestru studenci przygotowują projekty (case studies) zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Zaliczenie projektów stanowi podstawę uzyskania oceny końcowej z przedmiotu.

Strona przedmiotu
440-SS2-2KOM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentek/ Studentów z podstawami komunikacji międzykulturowej zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Komunikacja międzykulturowa jest współcześnie niezmiernie istotną wiedzą, przekładającą się na kompetencje i umiejętności wymagane w zróżnicowanym środowisku zawodowym, a także w warunkach życia codziennego.

Strona przedmiotu
440-SS2-2KSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiadomości na temat komunikacji społecznej, istoty procesów komunikacji, wybranych teorii, rodzajów, środków komunikacji, Wybranych zagadnień z komunikacji: interpersonalnej, instytucjonalnej, masowej, via internet

Strona przedmiotu
440-SS2-2MIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć Studenci zdobywają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania mediów masowych i nowych mediów we współczesnym społeczeństwie. Relacja media-społeczeństwo będzie omawiana w kontekście historycznym, społecznym, kulturowym, technologicznym. Analizowane będą media w Polsce oraz w wybranych krajach świata.

Strona przedmiotu
440-SS2-2NME
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów do zagadnień związanych z marketingiem internetowym. Poznają funkcjonowanie nowych mediów poprzez tworzenie internetowej kampanii marketingowej na wybrany temat.

Strona przedmiotu
440-SS2-2PMK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat strategii perswazyjnych i manipulacyjnych w komunikacji społecznej.

Zajęcia obejmują kwestie manipulacji i perswazji na płaszczyźnie interpersonalnej, elementy autoprezentacji wykorzystywane w relacjach osobistych jak i biznesowych. Na zajęciach podjęte zostaną kwestie mechanizmów manipulacji używanych w przekazach marketingowych, politycznych.

Strona przedmiotu
440-SS2-2SFG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami socjologii filmu, jak również społecznymi aspektami typowych dla współczesności gatunków telewizyjnych. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z ważnymi podejściami teoretycznymi oraz omówić konkretne badania (case study).

Strona przedmiotu
440-SS2-2SPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i kategoriami analizy społeczeństwa sieciowego. Tematyka zajęć obejmuje kwestie zmiany wzorca relacji społecznych, przekształcenia w obrębie ekonomii i pracy, polityki, kultury, a także nowe wymiary zróżnicowania i nierówności społecznych powiązanych z dostępem do sieci.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, będzie oparta o case studies, spotkania z praktykami i analizie wybranych zagadnień

Strona przedmiotu
440-SS2-2TPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi nurtami i dziełami propagandowego, politycznego kina dokumentalnego w ujęciu historycznym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona propagandzie filmowej w krajach totalitarnych - ZSRR, Trzecia Rzesza, Korea Północna oraz w systemach demokratycznych - brytyjski nurt edukacyjny J. Griersona czy public relation E. Bernays'a.

Strona przedmiotu
440-SS2-2WKR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zwiększa kompetencje studentów w zakresie zdolności do tworzenia nowych, oryginalnych idei, koncepcji, pomysłów, rozwiązań itd., nowego czy innego niż schematyczne postrzegania i rozumienia zjawisk, tworzenia powiązań między nimi itd. Warsztaty pomagają radzić sobie z przeszkodami kreatywności, takimi jak rutyna i „funkcjonowanie na autopilocie”, wymóg posłuszeństwa, przestrzegania hierarchii i oczekiwania nie wykraczania poza szereg we wspólnotach lokalnych, rówieśniczych, miejscu pracy itd, a także uwarunkowania osobowościowe, stres, lęk i przemęczenie.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)