Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok II stopień Chemia sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok II stopień Chemia sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
310-CS2-1PDWII-12
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analityką próbek środowiskowych (powietrza, wody, ścieków, gleby) oraz biologicznych (m.in. roślin, płynów biologicznych). Studenci zapoznają się z metodami analizy powierzchni (LA-ICP-MS, SIMS, XRF) stosowanymi w bioanalizie i ekoanalizie. Zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą biosensorów oraz nowoczesnych metod z pogranicza biologii i chemii (t.j. metalomiki, metabolomiki, proteomiki).

Strona przedmiotu
310-CS2-1CPOL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji oraz zdobycie umiejętności związanych z metodami otrzymywania i modyfikacji polimerów, właściwościami najczęściej spotykanych tworzyw polimerowych, zależnościami wiążącymi strukturę i właściwości makrocząsteczek oraz podstawowymi metodami analizy tworzyw polimerowych. Poznanie nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej oraz nowych trendów w chemii związków wielkocząsteczkowych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1DPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

• problematyki diagnozy pedagogicznej, diagnozy problemów wych.,społ.

• analizy etapów diagnozowania, diagnoz cząstkowych,

• metod stawiania diagnoz,

• rozpoznania potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-31
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowany jest rozszerzony zakres fizykochemicznych metod analizy. Celem wykładu jest nie tylko poznanie tych metod, ale ich dogłębne zrozumienie, czemu służy znaczna liczba samodzielnie opracowanych zagadnień. W ramach wykładu studenci przygotowują ustną, multimedialną prezentację wybranej przez siebie metody fizykochemicznej uzupełnione o wyniki zamieszczone w oryginalnej publikacji anglojęzycznej.

Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się i nabycie umiejętności posługiwania się aparaturą, samodzielne wykonanie analiz oraz samodzielną interpretację i opracowanie wyników.

Strona przedmiotu
310-CS2-1JEO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny chemii.

Strona przedmiotu
310-CS2-1KRYS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

charakterystyka stanu krystalicznego przy użyciu metod dyfrakcyjnych

Strona przedmiotu
310-CS2-1MCEA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej,

gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-32
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obejmuje zakres zagadnień istotnych dla współczesnej chemii organicznej, najnowszych trendów w badaniach i nierozwiązanych problemów w kontekście całości nauk chemicznych i technicznych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1POD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji treści wykładów z "Podstaw dydaktyki" jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie wybranych elementów procesu projektowania działań dydaktycznych i elementów procesu porozumiewania się z uczniami w środowisku klasy szkolnej.

Celem realizacji treści przedmiotu "Podstawy dydaktyki" w zakresie ćwiczeń jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych do projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych wymaganych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-35
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Większość polimerów szeroko stosowanych w przemyśle i życiu codziennym należy do typowych izolatorów. Jednakże istnieją też polimery zdolne do przewodzenia prądu elektrycznego. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tego typu materiałami, ich budową, właściwościami, metodami syntezy i możliwościami praktycznego wykorzystania. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z metodami syntezy, właściwościami polimerów przewodzących, aparaturą wykorzystywaną do tych celów, posługiwaniem się nią oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji dotyczących wyboru metod i aparatury do syntezy i badania określonych właściwości polimerów przewodzących.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PRZD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie odbywania praktyki zawodowej związanej z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela chemii student zdobywa doświadczenie i stosuje nabytą wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii oraz zajęć z pedagogiki i psychologii z rzeczywistością pedagogiczną.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-25 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nazewnictwem i z aktualnym stanem wiedzy na temat retrosyntezy i syntezy , wybranych metod budowy szkieletu węglowego (głównie polarne reakcje tworzenia wiązań C-C). Student pozna przekształcenia grup funkcyjnych, FGI, FGA, FGR.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-21
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi problemami współczesnej syntezy i analizy organicznej. Rozwinięte zostaną zagadnienia stereochemii, metod konstrukcji szkieletu węglowego oraz wprowadzania i transformacji grup funkcyjnych. Omówione zostaną także wybrane metody syntez organicznej (kataliza międzyfazowa, synteza kombinatoryczna, wspomaganie mikrofalowe).

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest poszerzenie wiedzę i udoskonalenie umiejętności z zakresu technik stosowanych do syntezy, oczyszczania i identyfikacji związków organicznych. W czasie tych zajęć student powinien nauczyć się samodzielnie zaplanować i przeprowadzić syntezę prostych związków organicznych (w tym syntez wieloetapowych) korzystając z procedur literaturowych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1SZMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-14
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami separacyjnymi oraz z technikami łączonymi stosowanymi w analizie chemicznej. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod rozdzielania analitów z różnego rodzaju próbek, technik łączących on-line etap rozdzielania z etapem oznaczania analitów oraz identyfikacji metodą spektrometrii mas. Zapoznają się z zastosowaniem technik łączonych w badaniu specjacji metali w układach biologicznych i środowiskowych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1TEST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1TKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest rozwijanie twórczego potencjału i kreatywności studentów w sferze poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkości i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie); sferze emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, chęć eksperymentowania) oraz sferze działaniowej. Studenci podczas zajęć będą rozpoznawać i rozwijać własne zasoby twórcze oraz cechy twórczego nauczyciela, których samoświadomość jest podstawowym warunkiem projektowania działań edukacyjnych stymulujących kreatywność uczniów. Studenci podczas zajęć poznają modele rozwijania twórczego potencjału ucznia oraz psychoedukacyjne zasady stymulowania kreatywności ucznia. W ramach zadań warsztatowych studenci będą poznawać i testować metody, strategie, techniki oraz ćwiczenia rozwijania kreatywności i twórczego myślenia.

Strona przedmiotu
310-CS2-1WDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratoria mają na celu nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, stawiania trafnych i rzetelnych diagnoz psychopedagogicznych za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania działań zapobiegawczych (profilaktycznych) lub korekcyjnych oraz podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
310-CS2-1WKI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-11
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy współczesnych metod stosowanych w analizie chemicznej: wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów detekcji (CAD, FLD), atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną (FAAS, ETAAS), spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS), metod elektrochemicznych, wstrzykowej analizy przepływowej (FIA). Zostanie omówiona budowa aparatów, zasada ich działania, możliwości i ograniczenia, przykłady oznaczanych substancji. Omawiane zagadnienia dotyczą również wykorzystania chemometrii w badaniach chemicznych.

Tematyka dotyczy także wydzielania i wzbogacania analitów ze szczególnym uwzględnieniem tzw. bezrozpuszczalnikowych metod przygotowania próbek i zminiaturyzowanych technik ekstrakcji.

Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia laboratoryjne, podczas których student ma możliwość zdobycia praktycznych umiejętności dotyczących wymienionych metod stosowanych w analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)