Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
310-CS2-1PDWII-12
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analityką próbek środowiskowych (powietrza, wody, ścieków, gleby) oraz biologicznych (m.in. roślin, płynów biologicznych). Studenci zapoznają się z metodami analizy powierzchni (LA-ICP-MS, SIMS, XRF) stosowanymi w bioanalizie i ekoanalizie. Zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą biosensorów oraz nowoczesnych metod z pogranicza biologii i chemii (t.j. metalomiki, metabolomiki, proteomiki).

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-33 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku realizacji zajęć studenci zdobędą wiedzę dotyczącą elektrochemii błon biologicznych i układów je modelujących. Szczególny nacisk będzie położony na poznanie metod używanych do badań błon lipidowych (metoda Langmuira, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, mikroelektroforeza).

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-31
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowany jest rozszerzony zakres fizykochemicznych metod analizy. Celem wykładu jest nie tylko poznanie tych metod, ale ich dogłębne zrozumienie, czemu służy znaczna liczba samodzielnie opracowanych zagadnień. W ramach wykładu studenci przygotowują ustną, multimedialną prezentację wybranej przez siebie metody fizykochemicznej uzupełnione o wyniki zamieszczone w oryginalnej publikacji anglojęzycznej.

Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się i nabycie umiejętności posługiwania się aparaturą, samodzielne wykonanie analiz oraz samodzielną interpretację i opracowanie wyników.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-23 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku realizacji zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę dotyczącą spektroskopii NMR. Szczególny nacisk będzie położony na poznawanie korelacji pomiędzy strukturą chemiczną badanych związków a danymi uzyskiwanymi z widm 1D i 2D NMR oraz IR i MS.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-32
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku realizacji zajęć studenci zdobędą wiedzę dotyczącą chemii bio- i makromolekularnej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obejmuje zakres zagadnień istotnych dla współczesnej chemii organicznej, najnowszych trendów w badaniach i nierozwiązanych problemów w kontekście całości nauk chemicznych i technicznych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-35 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Większość polimerów szeroko stosowanych w przemyśle i życiu codziennym należy do typowych izolatorów. Jednakże istnieją też polimery zdolne do przewodzenia prądu elektrycznego. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tego typu materiałami, ich budową, właściwościami, metodami syntezy i możliwościami praktycznego wykorzystania. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z metodami syntezy, właściwościami polimerów przewodzących, aparaturą wykorzystywaną do tych celów, posługiwaniem się nią oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji dotyczących wyboru metod i aparatury do syntezy i badania określonych właściwości polimerów przewodzących.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-25 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nazewnictwem i z aktualnym stanem wiedzy na temat retrosyntezy i syntezy , wybranych metod budowy szkieletu węglowego (głównie polarne reakcje tworzenia wiązań C-C). Student pozna przekształcenia grup funkcyjnych, FGI, FGA, FGR.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-21
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi problemami współczesnej syntezy i analizy organicznej. Kurs obejmuje następujące zagadnienia: znaczenie syntezy organicznej, syntezy wieloetapowe liniowe i zbieżne i ich wydajność, podstawy analizy retrosyntetycznej, zastosowanie spektroskopii IR, MS oraz NMR w analizie zwiazków organicznych, metody konstrukcji szkieletu węglowego, wprowadzanie i przeksztalcanie grup funkcyjnych, zabezpieczanie grup funkcyjnych oraz omówienie wybranych technik syntezy organicznej (kataliza międzyfazowa, synteza kombinatoryczna, wspomaganie mikrofalowe).

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest poszerzenie wiedzę i udoskonalenie umiejętności z zakresu technik stosowanych do syntezy, oczyszczania i identyfikacji związków organicznych. W czasie tych zajęć student powinien nauczyć się samodzielnie zaplanować i przeprowadzić syntezę prostych związków organicznych (w tym syntez wieloetapowych) korzystając z procedur literaturowych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-14
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami separacyjnymi oraz z technikami łączonymi stosowanymi w analizie chemicznej. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod rozdzielania analitów z różnego rodzaju próbek, technik łączących on-line etap rozdzielania z etapem oznaczania analitów oraz identyfikacji metodą spektrometrii mas. Zapoznają się z zastosowaniem technik łączonych w badaniu specjacji metali w układach biologicznych i środowiskowych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-11
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy współczesnych metod stosowanych w analizie chemicznej: wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów detekcji (CAD, FLD), atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną (FAAS, ETAAS), spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS), metod elektrochemicznych, wstrzykowej analizy przepływowej (FIA). Zostanie omówiona budowa aparatów, zasada ich działania, możliwości i ograniczenia, przykłady oznaczanych substancji. Omawiane zagadnienia dotyczą również wykorzystania chemometrii w badaniach chemicznych.

Tematyka dotyczy także wydzielania i wzbogacania analitów ze szczególnym uwzględnieniem tzw. bezrozpuszczalnikowych metod przygotowania próbek i zminiaturyzowanych technik ekstrakcji.

Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia laboratoryjne, podczas których student ma możliwość zdobycia praktycznych umiejętności dotyczących wymienionych metod stosowanych w analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)