Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 3 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 3 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
330-MS1-3INP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień związanych z udziałem przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym. Omawiane są wybrane fakty, zjawiska i teorie wyjaśniające zachodzące złożone zależności w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a także ich uwarunkowania o zróżnicowanym charakterze.

Studenci w zaawansowanym stopniu poznają i rozumieją wiedzę z zakresu procesów i motywów internacjonalizacji, globalizacji i jej znaczenia w procesie internacjonalizacji, znaczenia informacji w procesie internacjonalizacji oraz wiedzy, kapitału i umiędzynarodowienia zachowania konsumentów, roli menadżera i jego umiejętności procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a także źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa i ich roli w procesie umiędzynarodowienia, oraz etycznych aspektach procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Potrafią ponadto wykorzystać posiadaną wiedzę teorematyczną do do analiz i formułowania wniosków.

Strona przedmiotu
330-MS1-3MSK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy kwestii związanych z międzynarodową współpracą kulturalną. Student w w zaawansowanym stopniu poznaje fakty, obiekty i zjawiska dotyczące formalnych podstaw współpracy kulturalnej, głównych płaszczyzn tej współpracy. Informuje również w zaawansowanym stopniu o społecznym i ekonomicznym znaczeniu współpracy państw i innych podmiotów w dziedzinie kultury. Prezentuje przykłady inicjatyw w tej dziedzinie.

Strona przedmiotu
330-MS1-3OCG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu „Obsługa celna i graniczna” jest przekazanie studentom w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących obsługi celnopodatkowej i granicznej międzynarodowego obrotu towarowego, granicznego ruchu osobowego oraz roli granicy państwowej sanitarnej w

ochronie rynku wewnętrznego, zwłaszcza na przykładzie Unii Europejskiej oraz państw Układu z Schengen. Omówione zostaną kluczowe ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej, związanej z obsługą celną i graniczną na zewnętrznych granicach UE.

Strona przedmiotu
330-MS1-3OWI1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy ogólnej z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym podstawowych pojęć oraz zasad i możliwości uzyskiwania ochrony poszczególnych kategorii własności przemysłowej.

Zamierzeniem jest pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób uzyskać patent na wynalazek w systemie krajowym i europejskim, wzoru przemysłowego i znaku towarowego w trybie rejestracji krajowej i rejestracji Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
330-MS1-3PRG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedsiębiorstwo na rynku globalnym jest przekazanie studentom w awansowanym stopniu wiedzy związanej z realizacją strategii globalnych, ich rodzajami i tworzeniem w warunkach konkurencyjności globalnej. Ponadto studenci nabywają wiedzę dotyczącą kształtowania kontaktów biznesowych przedsiębiorstwa globalnego z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Studenci nabywają umiejętności oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa globalnego pryzmat czynników ją determinujących. Studenci rozumieją także potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Strona przedmiotu
330-MS1-3SED2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy naukowej

- utrwalenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia literatury i danych, porządkowania i dbania o spójność

treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- utrwalenie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Strona przedmiotu
330-MS1-3SDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy kwestii związanych ze światowym dziedzictwem kulturowym. Student w w zaawansowanym stopniu poznaje fakty, obiekty i zjawiska dotyczące źródeł i elementów światowego dziedzictwa kulturowego. Informuje również w zaawansowanym stopniu o społecznym i ekonomicznym znaczeniu tego dziedzictwa dla kształtowania się międzynarodowych stosunków gospodarczych. Prezentuje przykłady ekonomicznych korzyści z dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
330-MS1-3TKW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest przekazanie studentom, w zaawansowanym stopniu, wiedzy w zakresie istoty, rodzajów oraz roli kursów walutowych we współczesnej gospodarce światowej. Studenci nabywają umiejętności oceny wpływu kursów walutowych na decyzje podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowanie gospodarek narodowych jako całości. Równocześnie studenci poznają przyczyny i konsekwencje gospodarcze polityki kursowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)