Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-ES1-3AEK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Studenci nabywają umiejętności analizy wpływu czynników na kształtowanie się wybranej kategorii ekonomicznej za pomocą metod wykorzystywanych w analizie. Studenci nabywają umiejętności wstępnej analizy danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i oceny wskaźnikowej (rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy) oraz analizy i oceny gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi.

Strona przedmiotu
400-ES1-2FIP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Nauczą się oni podstawowych pojęć z zakresu prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
400-ES1-2FPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia związane z istotą ekonomicznej aktywności państwa oraz kategorie środków publicznych. Trzon dyskusji będzie koncentrował się na istocie i formach pomocy publicznej oraz zakresie pomocy publicznej udzielanej w Polsce.

Strona przedmiotu
400-ES1-3GOM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Gospodarka magazynowa jest przekazanie studentom wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie oceny sprawności i skuteczności realizacji procesów magazynowania. W tym kontekście poruszana jest tematyka dotycząca zarządzania zapasami, kompletacji, wydania, transportu, a także lokalizacji i układu przestrzennego magazynu oraz optymalizacji kosztów logistycznych.

Strona przedmiotu
400-ES1-1GOP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni w Polsce i na Litwie. Po cyklu wykładów i ćwiczeń studenci powinni nabyć umiejętność interpretacji podstawowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej, takich jak: przestrzeń, gospodarka przestrzenna, układ lokalny, lokalizacja, czynniki lokalizacji, planowanie przestrzenne, ład przestrzenny, polityka przestrzenna, konflikty przestrzenne, infrastruktura techniczna i społeczna. Przedmiot ten również dostarcza umiejętności podejmowania decyzji lokalizacyjnych, które w dużej mierze wpływają na przyszły sukces podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
400-ES1-3KNL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komunikacji oraz negocjacji w logistyce. W ramach przedmiotu

przedstawione zostaną podstawowe metody i zasady, na których opiera się prawidłowa komunikacja oraz przeszkody, jakie mogą pojawić

się w procesie komunikacji. Przeanalizowane zostaną również poziomy komunikacji w biznesie oraz specyfika komunikacji na każdym

poziomie. W trakcie zajęć poruszona zostanie także tematyka dotycząca technik i stylów negocjacji oraz trudnych sytuacji pojawiających się w trakcie ich trwania.

Strona przedmiotu
400-ES1-2LOM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi obszarami logistyki międzynarodowej we współczesnej gospodarce. Studenci poznają zarówno aspekty organizacyjne logistyki międzynarodowej, jak również aspekty instytucjonalne oraz podstawy transakcji w handlu zagranicznym stanowiących podstawę logistyki międzynarodowej..

Strona przedmiotu
400-ES1-2LOP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest wskazanie istoty logistyki produkcji, określenie zadań, metod oraz narzędzi wykorzystywanych w logistyce produkcji, które mają służyć usprawnieniu procesów logistycznych. Istotnym zadaniem jest także wskazanie i powiązanie systemów produkcyjnych z zarządzaniem logistycznym oraz umiejętne wykorzystanie metod i narzędzi logistycznych w praktyce.

Strona przedmiotu
400-ES1-3LWA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów specyfiki logistyki w sektorze agrobiznesu. Studenci zostaną zapoznani ze specyfika sektora oraz jego znaczeniem w gospodarce. Następnie poznają wymagania związane z zaopatrzeniem, przetwórstwem oraz dystrybucją żywności, surowców rolnych oraz produktów zaopatrzenia sektora.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do nich instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na nabywców. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności marketingowej w gospodarce, mieć świadomość dynamicznych zmian w tym obszarze oraz konieczności poszerzania wiedzy na ten temat.

Strona przedmiotu
400-ES1-3MOP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami metod oceny projektów inwestycyjnych, które będą mogli wykorzystać w praktyce. Podczas zajęć studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz nabywają umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Strona przedmiotu
400-ES1-3MTG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzynarodowych transakcji gospodarczych. Przedstawione zostaną poszczególne etapy przygotowania, zawierania, realizacji i rozliczania transakcji międzynarodowych. Studenci zostaną zapoznani z różnicami pomiędzy rynkami i systemami prawnymi poszczególnych państw.

Strona przedmiotu
400-ES1-3NSJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w kwestie normalizacji i zarządzania jakością w procesach logistycznych. Przedstawione zostaną kwestie podstawowe normalizacji i standaryzacji. Następnie zostaną wskazane kwestie zarządzania jakością w procesach logistycznych. Przeanalizowane zostaną koncepcje zarządzania jakością i jej doskonalenia. Poruszone również zostaną różne praktyczne rozwiązane stosowane w ramach zarządzania jakością w przedsiębiorstwach logistycznych.

Strona przedmiotu
400-ES1-2OPG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Opodatkowanie podmiotów gospodarczych” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej.

Strona przedmiotu
400-ES1-1POG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polityki społeczna i gospodarcza, związki z innymi naukami. Geneza polityki

społecznej. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe polityki gospodarczej. Modele polityki społecznej i uwarunkowania systemowe polityki gospodarczej. Rola państwa w gospodarce. Niesprawności rynku. Mierniki rozwoju społecznego i zróżnicowania społecznego. Cele i narzędzia polityki gospodarczej. Polityka demograficzna. Polityka pieniężna. Rola banku centralnego w prowadzeniu polityki gospodarczej. Polityka fiskalno-budżetowa. Polityka prorodzinna. Problem deficytu i długu publicznego we współczesnej gospodarce. Ubezpieczenie społeczne: cele i mechanizmy. Polityka cenowo-dochodowa. Polityka antyinflacyjna. Polityka dotycząca rynku pracy. Wykluczenie społeczne. Polityka na rzecz zatrudnienia – wymiar społeczny i gospodarczy. Polityka strukturalna. Polityka edukacyjna. Pomoc publiczna: sektorowa, horyzontalna, regionalna. Patologie społeczne i możliwości

przeciwdziałania. Wybrane polityki sektorowe.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PBI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne organizacje gospodarcze funkcjonują w otoczeniu o turbulentnym charakterze. W takich warunkach potrzebne są jednostki, które przejmując stery organizacji są nie tylko w stanie nadać im właściwy kierunek, ale przede wszystkim utrzymać je na właściwym kursie, zgodnym z zasadami etyki. W związku z tym, celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instrumentami sprawowania władzy w organizacji, a także teoriami wskazującymi na różne modele przywództwa. Ponadto stworzone zostaną warunki do rozwoju umiejętności związanych z podejmowaniem decyzji, kreowaniem wizji, budowaniem zespołów, a przede wszystkim przyjmowaniem etycznej postawy wobec innych członków organizacji, jak również wobec otoczenia.

Strona przedmiotu
400-ES1-3RFI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot charakteryzuje w sposób całościowy rynki finansowe. Zakres przedmiotu obejmuje wiedzę o ogólnym funkcjonowaniu rynków finansowych, o uczestnikach rynków oraz o wybranych instrumentach finansowych.

Strona przedmiotu
400-ES1-2SRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć związana jest z zagadnieniem doboru i implementacji najkorzystniejszej z punktu widzenia przedsiębiorstwa strategii rozwoju. Student zdobywa w szczególności wiedzę dotyczącą samej istoty strategii, a także kluczowych z punktu widzenia skuteczności działań poziomów jej realizacji i różnic w implementacji. Ponadto studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia rynkowego, a także wykorzystania różnych strategii w zależności od ich ujęcia. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku. Ponadto rozumieją potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat planowania dzialań długofalowych.

Strona przedmiotu
400-ES1-2TSG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi kwestiami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi transportu i spedycji. Studenci poznają uwarunkowania pracy spedytora w firmach spedycyjnych oraz menedżera logistyki w przedsiębiorstwach (zarówno transportowych, jak i potrzebujących transportu towarów).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)