Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - ekonomia 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wilno - ekonomia 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-ES1-3AEK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Studenci nabywają umiejętności analizy wpływu czynników na kształtowanie się wybranej kategorii ekonomicznej za pomocą metod wykorzystywanych w analizie. Studenci nabywają umiejętności wstępnej analizy danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i oceny wskaźnikowej (rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy) oraz analizy i oceny gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi.

Strona przedmiotu
400-ES1-3EC1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu kursu studenci powinni znać istotne elementy wiedzy o programowaniu matematycznym, w szczególności liniowym, a także o modelach ekonometrycznych jednorównaniowych z jedną zmienną objaśniającą. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych. Poza tym powinni posiąść umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawiono powyższe metody.

Strona przedmiotu
400-ES1-3GOM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Gospodarka magazynowa jest przekazanie studentom wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie oceny sprawności i skuteczności realizacji procesów magazynowania. W tym kontekście poruszana jest tematyka dotycząca zarządzania zapasami, kompletacji, wydania, transportu, a także lokalizacji i układu przestrzennego magazynu oraz optymalizacji kosztów logistycznych.

Strona przedmiotu
400-ES1-3KNL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komunikacji oraz negocjacji w logistyce. W ramach przedmiotu

przedstawione zostaną podstawowe metody i zasady, na których opiera się prawidłowa komunikacja oraz przeszkody, jakie mogą pojawić

się w procesie komunikacji. Przeanalizowane zostaną również poziomy komunikacji w biznesie oraz specyfika komunikacji na każdym

poziomie. W trakcie zajęć poruszona zostanie także tematyka dotycząca technik i stylów negocjacji oraz trudnych sytuacji pojawiających się w trakcie ich trwania.

Strona przedmiotu
400-ES1-3LWA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów specyfiki logistyki w sektorze agrobiznesu. Studenci zostaną zapoznani ze specyfika sektora oraz jego znaczeniem w gospodarce. Następnie poznają wymagania związane z zaopatrzeniem, przetwórstwem oraz dystrybucją żywności, surowców rolnych oraz produktów zaopatrzenia sektora.

Strona przedmiotu
400-ES1-3MOP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami metod oceny projektów inwestycyjnych, które będą mogli wykorzystać w praktyce. Podczas zajęć studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz nabywają umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Strona przedmiotu
400-ES1-3MTG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzynarodowych transakcji gospodarczych. Przedstawione zostaną poszczególne etapy przygotowania, zawierania, realizacji i rozliczania transakcji międzynarodowych. Studenci zostaną zapoznani z różnicami pomiędzy rynkami i systemami prawnymi poszczególnych państw.

Strona przedmiotu
400-ES1-3NEB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z konfliktem oraz negocjacjami w biznesie w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Strona przedmiotu
400-ES1-3NSJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w kwestie normalizacji i zarządzania jakością w procesach logistycznych. Przedstawione zostaną kwestie podstawowe normalizacji i standaryzacji. Następnie zostaną wskazane kwestie zarządzania jakością w procesach logistycznych. Przeanalizowane zostaną koncepcje zarządzania jakością i jej doskonalenia. Poruszone również zostaną różne praktyczne rozwiązane stosowane w ramach zarządzania jakością w przedsiębiorstwach logistycznych.

Strona przedmiotu
400-ES1-3PZ2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Strona przedmiotu
400-ES1-3RFS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów rachunkowości finansowej jako międzynarodowego języka biznesu; zrozumienie terminologii i sposobów ewidencji i wyceny w zakresie: posiadanych przez firmy środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów); wyniku finansowego i jego ustalania na podstawie przychodów i kosztów. Sporządzanie sprawozdań finansowych. Praktyczne zaznajomienie studentów z księgowaniem operacji gospodarczych i tworzeniem sprawozdawczości finansowej. Rozumienie istoty, zasad i instrumentów rachunkowości finansowej, stosowanie instrumentów rachunkowości finansowej w rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Strona przedmiotu
400-ES1-3RIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami informacyjnymi stosowanymi przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej akcentując wykonanie operacji rachunkowości.

Strona przedmiotu
400-ES1-3RFI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot charakteryzuje w sposób całościowy rynki finansowe. Zakres przedmiotu obejmuje wiedzę o ogólnym funkcjonowaniu rynków finansowych, o uczestnikach rynków oraz o wybranych instrumentach finansowych.

Strona przedmiotu
400-ES1-3SD2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej oraz zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)