Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019))

Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019) Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
340-PS1-3AM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omawia się pojęcie animacja medialna we współczesnym kontekście życia społecznego.

Strona przedmiotu
340-PS1-3BDOR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie różnych baz danych (bibliograficznych, katalogowych, faktograficznych, pełnotekstowych, i in.), zasad ich działania, a także ćwiczenie umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji i materiałów dotyczących różnych zagadnień, dyscyplin naukowych

Studenci zapoznają się również z ideą Open Access, otwartymi repozytoriami, bibliotekami cyfrowymi, a także wolnymi licencjami CC.

Strona przedmiotu
340-PS1-3BBT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę biblioterapii jako techniki terapeutycznego oddziaływania poprzez tekst oraz wykorzystania jej w pracy z różnymi kręgami czytelników

Strona przedmiotu
340-PS1-1BIK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza studenta w wiedzę na temat naukowego i kulturalnego profilu działalności bibliotek.

Strona przedmiotu
340-PS1-3ETI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć oscyluje wokół relacji słowo - obraz - forma. Zajęcia poświęcone są m.in.

- miejscu książki w krajobrazie kultury oraz sztuce książki - narodzinom, rozwojowi i współczesnej dominacji kultury reprodukcji, która obejmuje zagadnienie technik kopiowania obrazu (np. drzeworyt, miedzioryt, litografia),

- związkom między ilustracją a tekstem użytkowym/literackim

- gatunkom edytorskim stymulowanym przez kod obrazkowy (książce ilustrowanej, artystycznej, bibliofilskiej i albumowej)

- zagadnieniom prawnych aspektów wykorzystywania dzieł ikonograficznych w publikacjach.

Strona przedmiotu
340-PS1-1HD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią dziennikarstwa, z zachowaniem kontekstów historycznych i kulturowych, w odpowiednich ramach gatunkowych, chronologicznych i periodyzacyjnych.

Strona przedmiotu
340-PS1-1HKPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć rozmawiać będziemy o książce i prasie oraz samym piśmie jako elementach historii kultury i cywilizacji. Omówiony zostanie proces powstawania książki, a także sposoby jej przechowywania.

Strona przedmiotu
340-PS1-2HNE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotowe zapewnią ogólną orientację w podstawowych zjawiskach nauki, ukazując jej wymiar teoretyczny, społeczny, psychologiczny, organizacyjny.

Strona przedmiotu
340-PS1-1OII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie w historię polskiej pisowni, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych procesów kodyfikacyjnych. Rozwija świadomość językową, pozwalając świadomie rozstrzygać wątpliwości dotyczące pisowni.

Strona przedmiotu
340-PS1-1HPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z historią prasy polskiej na tle europejskim. Wskazanie na najważniejsze etapy rozwoju prasy, tytuły i dziennikarzy. Problemy wolności słowa i publikacji. Omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prasoznawstwa (typologia prasy, metody i techniki badawcze w prasoznawstwie).

Strona przedmiotu
340-PS1-1KWSC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie możliwości pozyskiwania i dzielenia się informacjami oraz znaczenia technologii informatycznych w pracy filologa.

1. Specyfika pracy w nowych mediach.

2. Internet – struktura i cechy sieci. Komunikowanie się w Sieci.

3. Środowisko cyfrowe jako pole pracy badacza i popularyzatora literatury.

4. Media społeczne – potencjał i ograniczenia/niebezpieczeństwa.

5. Realizacja projektów zaliczeniowych: warsztaty przygotowawcze.

6. Sztuka w Internecie: wirtualne galerie i muzea.

6. Internet a kształtowanie się kultury literackiej.

7. Biblioteki oraz archiwa cyfrowe i portale poświęcone literaturze.

8. Planowanie tematyki projektów zaliczeniowych i struktury.

9. Dziedzictwo historyczne i wielokulturowość w Sieci.

10. Internet i prawo.

11. Cykulacja wiedzy: Wikipedia i Youtube

12. Subkultury w sieci i portale tematyczne (wybrane przykłady).

13. Nowe praktyki kulturowe w sieci – blogi i vlogi.

14.-15. Prezentacje, omówienie i ocena studenckich projektów.

Strona przedmiotu
340-PS1-1KZB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę kształtowania, ewidencji oraz ochrony zbiorów bibliotecznych

Strona przedmiotu
340-PS1-1LIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniem lokalności i subkultur obecnych w sieci. Studenci poznają także praktyczny wymiar funkcjonowania różnych rodzajów instytucji miejskich w kontekście realizowania przez nie celów lokalnych.

Zajęcia opierać się będą, poza blokiem zajęć wprowadzających o charakterze teoretycznym i historycznoliterackim,, na wizytach studyjnych, spacerach naukowych i warsztatach prowadzonych poza salą wykładową – w siedzibach odwiedzanych instytucji bądź też w terenie.

Strona przedmiotu
340-PS1-1NKBI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę bibliologii (nauki o książce), bibliotekoznawstwa (nauce o bibliotece) i informatologii. Zajęcia służą także wstępnej orientacji w podstawowych źródłach bibliograficznych i terminologicznych, opracowaniach monograficznych dziedziny, czasopismach naukowych i zawodowych oraz serwisach WWW związanych z dziedzinami badań i praktyczną działalnością.

Strona przedmiotu
340-PS1-1PT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wykształcenie w studentach umiejętności tworzenia komunikatów z zastosowaniem różnorodnych technik o charakterze perswazyjnym. Dodatkowo zajęcia mają służyć rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za słowo. Kolejnymi wyznaczonymi przez prowadzącego ćwiczenia zadaniami są: dbanie o poprawność i sprawność językową oraz o etyczny wymiar komunikatu.

Strona przedmiotu
340-PS1-1PTE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią edytorstwa, wypracowanymi przez edytorów metodami pracy nad edycją krytyczną tekstu literackiego, podstawowymi terminami z zakresu edytorstwa naukowego i wzorcowymi wydaniami krytycznymi literatury polskiej.

Zakres tematów:

1. Uwagi wstępne, podstawowe terminy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego, zarys historii edytorstwa naukowego w Polsce.

2. Klasyfikacja wydań i ich zawartość.

3. Edycja krytyczna i jej odmiany.

4. Brzmienie tekstu.

5. Modernizacja tekstu.

6. Aparat krytyczny.

7. Omówienie wybranych edycji.

Strona przedmiotu
340-PS1-3PPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3SWK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3SPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy problematyki społecznej w literaturze związanej z pograniczem (szeroko rozumianym) z uwzględnieniem socjologicznej literatury przedmiotu.

Strona przedmiotu
340-PS1-3TACZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat technik animacji czytelnictwa. W trakcie zajęć słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod pracy z czytelnikami; zapozna się z formami promocji, upowszechniania czytelnictwa; zdobędzie kompetencje niezbędne do pracy z różnymi grupami czytelników, niezbędne do tego, by być animatorem czytelnictwa czy szerzej – kultury.

Strona przedmiotu
340-PS1-1TWKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną skrzyżowane dwa porządki wywodu: w ramach pierwszego zostaną przedstawione najważniejsze pryzmaty, przez które spogląda się na WKL: tradycje Polski jagiellońskiej, mała ojczyzna, Kresy, Polska B (prowincjonalna), Pogranicze. W drugim porządku punktem wyjścia jest Podlasie jako region przyznający się do dziedzictwa WKL.

Strona przedmiotu
340-PS1-3VPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy na temat organizacji pracy w wydawnictwie i umiejętności wykonywania zadań związanych z organizacją i realizacją zadań wydawniczych.

Strona przedmiotu
340-PS1-1WTI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą szeroko pojmowanej tradycji wielokulturowości w Internecie i jej złożonych kontekstów, w tym problemu samego pojęcia wielokulturowości, uprzedzeń i ich przełamywania, komunikowania w sieci itd.

Konwersatorium ma na celu spojrzenie na wielokulturowość zwłaszcza dawnych ziem Polski i Litwy w Internecie z perspektywy antropologiczno-kulturowej.

Strona przedmiotu
340-PS1-2WKT2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny. W pierwszej części studenci poznają zasady wydawania tekstów XIX-wiecznych, problemy napotykane przy tego rodzaju pracy i możliwości ich rozwiązania. W drugiej części przygotowują edycję typu B.

Strona przedmiotu
340-PS1-2WKT1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie specyficznych aspektów krytyki tekstów dawnych i stanowić praktyczną podstawę niezbędną do przygotowania edycji krytycznej utworu staropolskiego.

Strona przedmiotu
340-PS1-3WKW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program obejmuje podstawowe zagadnienia związane z teorią i praktyką naukowego edytorstwa tekstu XX wiecznego (po 1918 r.).

Program obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie edytorstwa naukowego; pojęcie tekstologii; ustalenia terminologiczne (różne propozycje badawcze; terminy: „utwór”, „dzieło literackie”, „tekst”, „zapis”, „przekaz’”, „tekst kanoniczny”, „intencja twórcza”); proces przygotowania rękopisu do druku; wydania różnego typu: naukowe, popularnonaukowe, szkolne, popularne, zbiorowe; wydawnictwo krytyczne (dochodzenie autorstwa; przedmowa; przypisy); problemy edytorstwa i tekstologii dzieła współczesnego (utożsamienie pracy badacza, krytyka, wydawcy, brak dystansu czasowego, niejednolitość zasad wydawniczych); cenzura a edytorstwo; ćwiczenia praktyczne.

Strona przedmiotu
340-PS1-3WKMR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami współczesnej kultury Białegostoku i Podlasia, w tym: zasadami finansowania i promowania kultury, jej najważniejszymi instytucjami oraz specyfiką wynikającą z położenia geograficznego i historii regionu.

Strona przedmiotu
340-PS1-3WRW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania współczesnego rynku wydawniczego w Polsce oraz nowościami wydawniczymi, głównie z zakresu literatury i kultury.

Strona przedmiotu
340-PS1-1WP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu form i reguł obowiązujących w indywidualnych wystąpieniach publicznych (zasady kompozycyjne, stosowność, nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami i podtrzymywanie ich uwagi, mowa ciała, itd.), kształcenie umiejętności przygotowania i wygłoszenia wystąpienia publicznego (tu m.in. sztuka autoprezentacji), zabierania głosu w dyskusji oraz jej moderowania, argumentowania oraz polemizowania z cudzym stanowiskiem. Student nabędzie również umiejętności interpretowania oraz oceny wystąpień publicznych z pozycji odbiorcy. Umiejętności praktyczne zostaną połączone z wiedzą z zakresu klasycznej retoryki, teorii komunikacji, interakcjonizmu symbolicznego.

Strona przedmiotu
340-PS1-2ZT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Zajęcia terenowe ma charakter teoretyczno-praktyczny. Studenci zapoznają się z metodologią badań terenowych (m.in. obserwacja uczestnicząca) i ich wpływem na literaturę - poetyka reportażu. Zetkną się również z konkretnymi projektami badawczymi ukierunkowanymi na pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Przygotują i zrealizują program objazdu naukowego.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)