Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
370-KS2-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów rozpoczynających studia na kierunkach realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym w formie wykładów przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-KN2-1BDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot koncentruje się na biologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach funkcjonowania człowieka. Zaburzenia w tym zakresie mogą mieć znaczenie w działaniach dewiacyjnych i przestępczych.

Strona przedmiotu
370-KS2-1BDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot koncentruje się na biologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach funkcjonowania człowieka. Zaburzenia w tym zakresie mogą mieć znaczenie w działaniach dewiacyjnych i przestępczych.

Strona przedmiotu
370-KN2-1EZO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw etyki zawodowej funkcjonariuszy organów ścigania (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa) ukazującej kwestie rozwiązywania dylematów natury moralno-prawnej występujących w praktyce.

Strona przedmiotu
370-KS2-1EZO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw etyki zawodowej funkcjonariuszy organów ścigania (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa) ukazującej kwestie rozwiązywania dylematów natury moralno-prawnej występujących w praktyce.

Strona przedmiotu
370-KN2-1FEN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest prezentacja informacji dotyczących aktualnego obrazu przestępczości w Polsce. Podczas zajęć omówione zostaną następujące kwestie: struktura i dynamika przestępczości w Polsce, jej tendencje rozwojowe oraz geograficzny obraz przestępczości. Ponadto zaprezentowany zostanie modus operandi sprawców wybranych czynów zabronionych oraz wybrane aspekty organizacji świata przestępczego.

Strona przedmiotu
370-KS2-1FEN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu fenomenu współczesnej przestępczości w Polsce (struktura, dynamika, przejawy, tendencje i geograficzny obraz zjawiska, sposoby popełniania przestępstw, organizacja świata przestępczego), ewolucji i prognoz rozwoju wybranych kategorii przestępczości w Polsce (przestępczość kryminalna, narkotykowa i ekonomiczna zarówno w formach zorganizowanych, jak i niezorganizowanych, przestępczość w ruchu drogowym, przestępczość korupcyjna, przestępczość w województwie podlaskim, przestępczość wybranych kategorii sprawców), powiązań patologii społecznych z przestępczością.

Strona przedmiotu
370-KN2-1HIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przybliżenie problematyki historii społecznej. Pokazanie relacji między

historią społeczną a historią polityczną

Celem wykładu jest ukazanie politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych procesów w świecie w okresie od średniowiecza do czasów dzisiejszych. Zrozumienie głównych etapów kształtowania się cywilizacji, zarówno na poziomie procesów politycznych i gospodarczych jak i na poziomie myśli społecznej ukazując rolę systemów demokratycznych oraz wolnego rynku, a także znaczenia rozwoju nauki i nowoczesnych technologii.

Strona przedmiotu
370-KS2-1HIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych procesów zachodzących w Europie od średniowiecza do czasów współczesnych. Ma pozwolić studentom na zrozumienie głównych etapów kształtowania się tożsamości poszczególnych społeczeństw i narodów europejskich oraz tożsamości europejskiej (na tle innych głównych kultur i cywilizacji), zarówno na poziomie procesów politycznych i gospodarczych, jak i na poziomie myśli społecznej, m.in. poprzez ukazanie roli demokratycznego modelu rządów i wolnego rynku, a także znaczenia rozwoju nauki i technologii.

Strona przedmiotu
370-KN2-1IJM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie metod badawczych wykorzystywanych w kryminologii. Student zostanie zapoznany z metodami, technikami o narzędziami wykorzystywanymi w kryminologii. W szczególności są to metody ilościowe - metody statystyczne, sondaż oraz jakościowe takie jak analiza akt spraw karnych, wywiad itp.

Strona przedmiotu
370-KS2-1IJM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie metod badawczych wykorzystywanych w kryminologii. Student zostanie zapoznany z metodami, technikami o narzędziami wykorzystywanymi w kryminologii. W szczególności są to metody ilościowe - metody statystyczne, sondaż oraz jakościowe takie jak analiza akt spraw karnych, wywiad itp.

Strona przedmiotu
370-KS2-2KPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostanie dokonana porównawcza analiza przestępczości i polityki kryminalnej w perspektywie europejskiej i międzynarodowej. Studenci zostaną zapoznani z różnicami w definicjach i systemach rejestracji przestępstw, podejrzanych, skazań i uwięzionych umożliwia właściwą interpretację porównawczą. Omówione zostaną różnice i podobieństwa w rozmiarach, dynamice i strukturze przestępczości oraz polityce karnej.

Strona przedmiotu
370-KS2-2KUS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucją kurateli sądowej, jej charakterem, organizacją i funkcjonowaniem, a przede wszystkim z uprawnieniami i obowiązkami kuratorów wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych. Praktycznym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dokumentacją prowadzoną w ramach czynności podejmowanych przez kuratorów sądowych oraz szeregiem innych działań, takich jak współpraca z Policją, instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

Strona przedmiotu
370-KN2-1OIF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ochrony interesów finansowych UE. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do ochrony interesów finansowych UE oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa europejskiego, jak i krajowego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka pojęcia budżetu UE i źródeł jego finansowania, rozwiązanie prawne w zakresie ochrony interesów finansowych UE, system instytucjonalny Unii Europejskiej służący tej ochronie, OLAF oraz projekt zakładający powstanie Prokuratury Europejskiej. Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi poprzez egzamin pisemny.

Strona przedmiotu
370-KS2-1OIF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia dotyczące ochrony interesów finansowych UE. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do ochrony interesów finansowych UE oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa europejskiego, jak i krajowego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka pojęcia budżetu UE i źródeł jego finansowania, rozwiązanie prawne w zakresie ochrony interesów finansowych UE, system instytucjonalny Unii Europejskiej służący tej ochronie, OLAF oraz regulacje normatywne dotyczące Prokuratury Europejskiej. Omówione zostaną przepisy krajowe, które służą ochronie interesów finansowych UE. Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi poprzez egzamin pisemny.

Strona przedmiotu
370-KS2-2PER brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieprzystosowania społecznego w sferze etiologii, symptomatologii oraz typologii zachowań z jednoczesnym określeniem wymiarów działalności diagnostycznej i metodycznej w obszarach: opieki, wychowania i terapii ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań z zakresu readaptacji i reintegracji.

Strona przedmiotu
370-KN2-1PSE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta teorii, zasad oraz instytucji pomocy społecznej.

Strona przedmiotu
370-KS2-1PSE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta teorii, zasad oraz instytucji pomocy społecznej.

Strona przedmiotu
370-KN2-1PAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-KS2-1PAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pogłębienie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej. Wskazanie znaczenia własności intelektualnej w dalszej pracy zawodowej Studenta.

Strona przedmiotu
370-KS2-2PKE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące podstawowych instytucji prawa karnego skarbowego, które znajdują się w części ogólnej kks. W ramach wykładów analizie poddane zostaną także znamiona wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Owe zagadnienia uzupełnione zostaną aspektami praktycznymi, celem sprawdzenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu kazusów.

Strona przedmiotu
370-KS2-2PRK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie osiągnięcie przez studenta efektu kształcenia z obszaru wiedzy na temat sporządzenia profilu kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw. Wskazany zostanie spójny i przejrzysty obraz tego narzędzia śledczego, stanowiącego wartość poznawczą dla studenta w obszarze zapotrzebowania praktyki na opracowywanie teoretycznego modelu profilowania kryminalnego. Osiągnięcie przedmiotowego celu umożliwi również udoskonalenie umiejętności studentów w aspekcie posługiwania się terminologią stosowaną w psychologii śledczej.

Strona przedmiotu
370-KS2-2PRC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
370-KS2-2PRE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat przestępczości w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym przestępczości kryminalnej, narkotykowej, terrorystycznej, wypadków drogowych.

Strona przedmiotu
370-KN2-1SDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot koncentruje się na problemach społecznych i związkach między nimi a zachowaniami przestępczymi.

W zakres tematyczny wchodzą zarówno koncepcje dot. agresji, jak i przykłady z życia społecznego (case studies) odnoszące się do omawianego zjawiska.

Strona przedmiotu
370-KS2-1SDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia etiologii przestępczości, to jest wyjaśniania przyczyn zjawisk przestępczych od dawna znajdują się w centrum zainteresowania kryminologów, socjologów, psychologów czy pedagogów. Studenci zapoznają się z przeprowadzanymi analizami teoretycznymi popartymi szeregiem badań empirycznych odnośnie socjologicznych przyczyn przestępczości.

Strona przedmiotu
370-KS2-2SUI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu pojęcia, celów i zadań suicydologii oraz samobójstwa, stosunku wybranych nauk do samobójstwa, sytuacji prawnej samobójstwa w polskim prawie karnym, obrazu zamachów samobójczych w Polsce, etiologii i sposobów ich dokonywania, specyfiki samobójstw w wybranych grupach społecznych, leczenia i pomocy sprawców usiłowań samobójstw.

Strona przedmiotu
370-KS2-1TEN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu istoty oraz przyczyn prowadzenia negocjacji, rodzajów negocjacji oraz ich przebiegu, rozwijania umiejętności prowadzenia negocjacji z zastosowaniem właściwych strategii, stylów oraz technik negocjacyjnych, kształtowania świadomości etycznego wymiaru prowadzenia negocjacji.

Strona przedmiotu
370-KN2-1TPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje: prezentację zagadnień z zakresu opisu znamion przestępstwa (podmiot, przedmiot ochrony/zamachu, strona podmiotowa i przedmiotowa przestępstwa) i podziału przestępstw oraz analizę znamion wybranych przestępstw typizowanych w części szczególnej Kodeksu karnego.

Strona przedmiotu
370-KS2-1TPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje: prezentację zagadnień z zakresu opisu znamion przestępstwa (podmiot, przedmiot ochrony/zamachu, strona podmiotowa i przedmiotowa przestępstwa) i podziału przestępstw oraz analizę znamion wybranych przestępstw typizowanych w części szczególnej Kodeksu karnego.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)