Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-PS1-1ADLO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizuje założenia i cele określone w ramach modułu 9: "Historia literatury oświecenia".

Strona przedmiotu
340-PS1-3ADLP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2ADR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie wybranych form gatunkowych i kategorii estetycznych reprezentatywnych dla polskiego romantyzmu (w kontekście europejskim), a także wykazanie wpływu języka poetyckiego na sposób artykulacji idei i tematów romantycznych. Poszczególne gatunki, style i tematy omawiane są na przykładach konkretnych dzieł.

Strona przedmiotu
340-PS1-1ADLS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zjawisk kulturowych i historycznoliterackich polskiego średniowiecza, renesansu i baroku.

Strona przedmiotu
340-PS1-2BZI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu teorii, metodyki, historii i organizacji bibliografii oraz innych źródeł informacji w Polsce i na świecie oraz praktycznych umiejętności wyszukiwania i oceny informacji z punktu widzenia użytkownika informacji. Student powinien sprawnie posługiwać się bibliografiami drukowanymi i bibliograficznymi bazami danych oraz mieć ogólną orientację w bibliograficznych przedsięwzięciach i projektach.

Strona przedmiotu
340-PS1-2CWD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą zawodu dziennikarza, omówienie specyfiki mediów cyfrowych, głównie internetowych, wskazanie tendencji, zagrożeń występujących we współczesnym dziennikarstwie. Spotkania mają charakter warsztatowy, ich głównym założeniem jest wyposażenie studentów w umiejętności: redagowania tekstów, pisania artykułów oraz przeprowadzania wywiadów. Dodatkowym zamierzeniem jest to, aby w trakcie laboratorium studenci zdobyli kompetencje miękkie, tj.: współpraca w grupie, twórcze myślenie, wypowiadanie się na forum, organizacja czasu pracy.

Strona przedmiotu
340-PS1-2DSKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi wątkami dyskusji

wokół dziedzictwa szlacheckiego i chłopskiego w XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
340-PS1-2EDR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z istotą zawodu dziennikarza, omówienie specyfiki mediów cyfrowych, głównie internetowych, wskazanie tendencji, zagrożeń występujących we współczesnym dziennikarstwie. Zajęcia mają charakter warsztatowy, więc ich głównym założeniem jest nauczenie studentów pisania informacji, dłuższych tekstów z w komponowaną wypowiedzią, przygotowania treści na bloga, przeprowadzania wywiadów. Celem dodatkowym zajęć jest zdobycie przez studentów kompetencji miękkich, tj. współpraca z innymi osobami, kreatywność, występowanie na forum, organizacja czasu pracy.

Strona przedmiotu
340-PS1-1GOPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2FPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Omówienie programu przedmiotu oraz określenie zasad zaliczenia ćwiczeń.

2. Gatunku dziennikarskie i ich cechy.

3. Przykłady gatunków dziennikarskich form ich publikacji, zasady przygotowania wynikające z ich specyfiki.

4. Omówienie wybranych do przygotowania publikacji: w poszukiwaniu tematu.

5. Opracowanie i prezentacja publikacji: zagadnienia poprawności językowej, edycji oraz redakcji.

6. Omówienie problemów związanych z przygotowaniem publikacji oraz dyskusja nad jej doskonaleniem.

7. Zasady i możliwości publikowania publikacji.

8. Zaliczenie zajęć.

Strona przedmiotu
340-PS1-2GHPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest objaśnienie genezy polskich form językowych oraz rozwoju systemu fonologicznego i gramatycznego w okresie przedpiśmiennym i piśmiennym języka polskiego. Student po zakończonym kursie gramatyki historycznej języka polskiego powinien znać i rozumieć historycznojęzykowe uwarunkowania faktów współczesnej polszczyzny, a także sprawnie czytać i analizować teksty staropolskie.

Strona przedmiotu
340-PS1-2GOJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 0 godzin
 • Wykład - 0 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-1PHI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych systemów, terminów i zagadnień filozoficznych w ich rozwoju historycznym (do XIX w.) na przykładzie konkretnych filozofów i ich dzieł. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować kluczową problematykę filozoficzną, a także wprowadzić studentów w tajniki pracy z tekstem źródłowym. Student zakończywszy kurs, powinien mieć rozeznanie w głównych systemach filozoficznych, znać ich przedstawicieli oraz kategorie opisujące te systemy. Zasadniczym celem zajęć jest także ukazanie studentom istotnej roli myślenia filozoficznego w kształtowaniu się cywilizacji europejskiej zarówno w jej aspekcie teoretyczno-naukowym, jak i na płaszczyźnie kulturowo-społecznej.

Strona przedmiotu
340-PS1-3HJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest charakterystyka historii języka jako dziedziny badań lingwistycznych ze szczególnym uwzględnieniem jej metod i źródeł. Ponadto wyróżnienie i charakterystyka poszczególnych etapów w dziejach rozwoju języka polskiego, w tym wskazanie i omówienie czynników, które determinowały ewolucję polszczyzny. Dodatkowo szczegółowe przedstawienie gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych i funkcjonalnych konsekwencji tych oddziaływań, także w płaszczyźnie nazw własnych.

Strona przedmiotu
340-PS1-1HLO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z kanonem wiedzy o historii literatury polskiego oświecenia, w kontekście wielkich wydarzeń dziejów powszechnych i kultury europejskiej.

Strona przedmiotu
340-PS1-3HLPD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy zakres tematów i zagadnień, proponowanych na zajęciach, tj.na wykładzie i ćwiczeniach, poświęconych historii literatury polskiej 1918 - 1956, zawiera wiedzę dotyczącą pisarzy, krytyków, publicystów i ich tekstów oraz zjawisk, kierunków, tendencji, występujących w literaturze lat 1918 - 1956.Twórczość tego okresu jest omawiana w ówczesnych kontekstach historycznych, światopoglądowo - filozoficznych i kulturowych.Na zajęciach obu typów przyjęto główny cel poznawczy: zapoznanie z dynamiką procesu historycznoliterackiego w latach 1918 - 1956.Celem zajęć jest, na równi, kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego z uwzględnieniem rozumienia prawidłowości rozwoju procesu historycznoliterackiego oraz szacunku dla dorobku studiowanej literatury i kultury.

Strona przedmiotu
340-PS1-3HLPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzeniem do wykładu jest przegląd historycznoliterackiego stanu badań. Jego treść to przede wszystkim przełomy historycznoliterackie z lat 1944-1948, 1956, 1975 oraz 1989, a także omówienie najważniejszych tendencji w polskiej powojennej prozie, poezji i dramaturgii, nastawione na relację literatura — rzeczywistość, spełnioną pod postacią ponadrodzajowej epopei nie tylko w prozie (Myśliwski), ale również w dramacie (Mrożek) i poezji (Herbert). Wykłady dopełnia prezentacja najważniejszych zjawisk literatury regionu oraz spotkanie z muzyką świata, któremu „patronuje” proza Ryszarda Kapuścińskiego.

Strona przedmiotu
340-PS1-2HLPM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służy ukierunkowaniu studenta w samodzielnym studiowaniu literatury polskiej II poł. XIX wieku, pogłębieniu wiedzy na temat dziejów literatury polskiej, estetyki oraz orientacji w dzisiejszych normach lektury i interpretacji.

Ćwiczenia oraz Analiza dzieł literackich pozwala na bliższe zaznajomienie się z epoką i jej literackimi świadectwami poprzez analizę i interpretację poszczególnych utworów.

Strona przedmiotu
340-PS1-2HLR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu: podstawowe problemy historii literatury polskiej okresu romantyzmu (1822-1840) w ujęciu syntetycznym (cezury, tematy, dyskursy, estetyki, obiegi, kwestie sporne); twórczość poetów i pisarzy zaliczanych do kanonu polskiego romantyzmu (ich losy i przebieg karier, punkty zwrotne biografii, role pisarza, pisarz i środowisko, agon wieszczów); wybór najważniejszych i najbardziej znanych tekstów z literatury polskiego romantyzmu analizowanych i interpretowanych w kontekście historycznoliterackim, pod kątem stylistycznym, kompozycyjnym, gatunkowym, z uwzględnieniem tradycji badawczej i najnowszych propozycji metodologicznych.

Strona przedmiotu
340-PS1-1HLS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zjawisk kulturowych i historycznoliterackich, sylwetek twórczych autorów polskiego średniowiecza, renesansu i baroku:

1. Literatura średniowiecza – kierunki i okresy rozwoju

2. Literatura polskiego średniowiecza – piśmiennictwo polskie i łacińskie, gatunki literackie, tematyka, przedstawiciele

3. Renesans – podstawowe pojęcia kultury i literatury

4. Renesans w Polsce – rozkwit, przedstawiciele, gatunki literackie

5. Między renesansem a barokiem – twórcy przełomu

6. Barok jako epoka przeciwieństw w kulturze i literaturze

7. Barok polski – główne nurty w literaturze, gatunki, przedstawiciele

Strona przedmiotu
340-PS1-2HNE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotowe zapewnią ogólną orientację w podstawowych zjawiskach nauki, ukazując jej wymiar teoretyczny, społeczny, psychologiczny, organizacyjny.

Strona przedmiotu
340-PS1-2HISP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Periodyzacja historii Polski. Historia Polski od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.

Strona przedmiotu
340-PS1-1LATE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską.

Cele przedmiotu:

- wykształcenie umiejętności samodzielnego czytania i tłumaczenia

prostych tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych

wiadomości gramatycznych oraz w oparciu o słowniki łacińsko-

polskie

- zapoznanie z podstawowym zasobem słownictwa niezbędnego przy

pracach tłumaczeniowych

- zapoznanie z sentencjami i zwrotami łacińskimi funkcjonującymi w

dzisiejszym świecie

- wykształcenie umiejętności dostrzegania analogii między językiem

łacińskim a językiem polskim i innymi językami nowożytnym

Strona przedmiotu
340-PS1-2JMC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi faktami dotyczącymi historii komunikacji, cechami komunikacji internetowej oraz przyjrzenie się wybranym gatunkom internetowym lub gatunkom, które przekształciły się pod wpływem komunikacji internetowej.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KOI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krytyka i opracowanie informacji w środowisku cyfrowym. Opracowanie danych, systemy segregacji i katalogowania treści.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego oraz kształtowaniu umiejętności właściwego (tj. poprawnego oraz zgodnego z zasadami etyki i etykiety językowej) posługiwania się językiem oraz zapoznaniu studenta z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, a także wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich ocen, dostrzegać związki języka z kulturą.

Strona przedmiotu
340-PS1-1LPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi utworami literatury i piśmiennictwa regionu Polski Północno-Wschodniej w kontekście dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, jej cechami swoistymi (jako literatury pogranicza) i przemianami historycznymi (zadania, gatunki, tematy, bohaterowie, języki) oraz ukazanie jej na tle współczesnego dyskursu regionalistycznego w humanistyce.

Strona przedmiotu
340-PS1-1KLAE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia wprowadzające podstawowe wiadomości na temat form literatury antycznej – greckiej i rzymskiej, niezbędne w procesie polonistycznego kształcenia.

Strona przedmiotu
340-PS1-2LNN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest historii literatury polskiej po roku 1989. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie beletrystyki, literatury faktu, eseistyki, które powstały po przełomowym 1989 roku. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej.

Strona przedmiotu
340-PS1-2POWP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu zajęć studenci analizują klasyczne działa literatury niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej epoki romantyzmu. Prowadzący wprowadza elementy refleksji komparatystycznej, ukazując wybrane teksty kultury europejskiej jako szczególnie ważne dla rozumienia polskich tekstów, wchodzących w intertekstualny rezonans z klasyką światową. Celem zajęć jest również wskazanie trwałości nawiązań do klasyki XIX-wiecznej we współczesnej kulturze: filmie, malarstwie, sztukach wizualnych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)