Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.obow. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.obow.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-TN1-1AMR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu oraz mediacji.

Strona przedmiotu
370-TN1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów rozpoczynających studia na kierunkach realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym w formie wykładów przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2EWB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy problematyki etycznej w sferze biznesu i działalności gospodarczej. Podejmuje najważniejsze kwestie z zakresu filozofii wartości, które są istotne w praktyce gospodarki wolnorynkowej. Przybliża pojęcie etyki zawodowej i kodeksów etycznych.

Strona przedmiotu
370-TN1-3EWS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji. Zaprezentowane zostaną zasady prowadzenia ewidencji podatkowych oraz wynikające z tego tytułu obowiązki sprawozdawcze.

Strona przedmiotu
370-TN1-3FPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
370-TN1-2KCS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola podatkowa i celno-skarbowa przedsiębiorców jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu kontroli podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem przedmiotu jest omówienie rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej przedsiębiorców.

Strona przedmiotu
370-TN1-3KAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia związane z Krajową Administracja Skarbową (KAS). Szczególna uwaga zostanie poświęcona strukturze KAS, jej zadaniom, organom, procedurom (kontroli celno-skarbowej, audytowi oraz urzędowemu sprawdzeniu), szczególnym uprawnieniom organów KAS, a także warunkom pracy i służby w KAS oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Strona przedmiotu
370-TN1-3LDG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-2ODO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przedstawienie podstawowych instrumentów prawnych i definicji związanych z ochroną danych osobowych, ogólnych zasad ochrony danych osobowych, podstaw prawnych ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praktycznych aspektów udostępniania danych osobowych, organizacji ochrony danych osobowych, ochrony zbiorów

danych osobowych, udostępniania danych osobowych, kontroli ochrony danych osobowych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2OSA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie konstrukcji tzw. opłat lokalnych oraz uprawnień rad gmin w zakresie modyfikacji niektórych z tych elementów.

Strona przedmiotu
370-TN1-3ONP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu opodatkowania nieruchomości przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2OPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie obowiązujących w Polsce zasad opodatkowania spółek. W ramach niniejszego wykładu zostaną przedstawione dwie grupy zagadnień. Po pierwsze opodatkowanie spółek osobowych. W ramach tej części przedstawione będą kwestie związane z opodatkowaniem spółek i wspólników na gruncie w szczególności podatku dochodowego i podatku VAT oraz podatków majątkowych. Następnie analizie poddane będą kwestie dotyczące podstawowych zasad opodatkowania spółek kapitałowych - osób prawnych na gruncie CIT, VAT oraz podatków majątkowych. Przedstawienie problematyki objętej zakresem wykładu oparte będzie w pierwszym rzędzie na analizie aktów normatywnych, a także orzecznictwa sądów z zakresu przedmiotowej tematyki.

Strona przedmiotu
370-TN1-1ORP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych instytucji ogólnego prawa podatkowego uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). W ramach wykładu zaprezentowane zostaną zagadnienia objęte częścią ogólną ww. aktu oraz częścią dotyczącą zobowiązań podatkowych, współdziałania, a także instytucje związane z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania.

W ramach ćwiczeń omawiana jest problematyka uregulowana dziale IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa. Ćwiczenia mają za zadanie wyrobienie umiejętności stosowania podstawowych instytucji materialnego, jak i procesowego prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania nabytej wiedzy poprzez zdobycie umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych w sprawach podatkowych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2PEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w usystematyzowany sposób problematyki międzynarodowego prawa podatkowego, a w szczególności regulacji prawnych w zakresie problematyki podwójnego opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym oraz regulacji UE dotyczących harmonizacji podatkowej, przedstawienie kwestii implementacji i stosowania dyrektyw podatkowych w polskim systemie prawnym.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat polskiego prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji wynikających z przepisów części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności podstawowych pojęć systemu prawa cywilnego, charakteru tej gałęzi prawa jako prawa prywatnego a także roli przepisów prawa cywilnego w obrocie prawnym (w regulacji stosunków społecznych - majątkowych i osobistych).

Na przedmiot składa się:

1) Prawo cywilne część ogólna - przedmiotem zajęć jest szczegółowa analiza przepisów Księgi I polskiego Kodeksu cywilnego, na tle europejskiej tradycji prawnej, z nawiązaniem do polskiej i europejskiej doktryny prawniczej oraz orzecznictwa sądowego.

2) Prawo rzeczowe (podstawy)

3) Prawo rodzinne i opiekuńcze (podstawy)

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa, a także funkcji państwa wobec przedsiębiorców i działalności gospodarczej.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami prawoznawstwa m. in.: akt prawny, przepis prawa, norma prawna, wskazanie ich struktury. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce i zasad stosowania prawa wspólnotowego. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa; problematyki obowiązywania prawa i zagadnień związanych z zasadami konstrukcji systemu prawa. Ukazanie istoty procesu stosowania prawa, roli reguł egzegezy tekstu prawnego w rozwiązywaniu problemów powstających w procesie stosowania prawa.

Strona przedmiotu
370-TN1-2POR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, pojęć i przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyceny bilansowej oraz sporządzania wyniku finansowego. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze rachunkowości w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PUK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie roli instytucji ustrojowych w państwie

oraz przybliżenie zasad i procedur ich funkcjonowania. Przybliżona zostanie geneza ustroju państwa, wzajemne relacje między głównymi organami państwa, praktyka działania głównych organów państwa, zasadnicze instytucjonalne i materialne gwarancje konstytucyjne, prawa i wolności oraz obowiązki obywatelskie.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo -administracyjnego, w tym w szczególności organów i ich właściwości, stron postępowania, czynności podejmowanych w postępowaniu, środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, rodzajów rozstrzygnięć

w sprawach administracyjnych, kosztów postępowania, a także

ustroju, właściwości i składu sądu, czynności sądu, stron i uczestników

postępowania, jego przebiegu, orzeczeń i środków zaskarżenia.

Strona przedmiotu
370-TN1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest przygotowanie do wykonywania zawodu i wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-TN1-2PHA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem handlowym, w szczególności z zasadami i źródłami prawa handlowego, definicjami z zakresu prawa handlowego, zasadami powoływania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek prawa handlowego, rodzajami papierów wartościowych oraz typami umów handlowych.

Strona przedmiotu
370-TN1-3PKS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu są omawiane zagadnienia materialne i procesowe z Kodeksu karnego skarbowego. Zasadniczym celem wykładów jest

zapoznanie słuchaczy, w sposób kompleksowy, z problematyką prawa karnego skarbowego. Ze względu na szeroko potraktowany zakres

przedmiotu, studenci po zakończeniu zajęć powinni się orientować nie tylko w teoretycznych aspektach regulacji kodeksu karnego

skarbowego, ale również wykorzystywać uzyskaną wiedzę w przyszłej pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych instytucji prawa pracy oraz wybranych zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest szczegółowe omówienie zasad i reguł dotyczących podejmowania działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności zostaną zdefiniowane podstawowe pojęcia tej gałęzi prawa m.in. działalność gospodarcza, przedsiębiorca. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia dotyczące form reglamentacji i kontroli przedsiębiorców.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PUE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu pozostaje przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności specyfiki UE, źródeł prawa unijnego, rozpoznawania zależności między prawem UE a prawem krajowym, systemu instytucjonalnego UE oraz unijnych procedur decyzyjnych i systemu ochrony prawnej w UE a także identyfikowania problemów praktycznych we wskazanym zakresie

Strona przedmiotu
370-TN1-2PUN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zajęcia mogą obejmować również warsztaty pisania pism z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Strona przedmiotu
370-TN1-3PWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej oraz uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej w działalności twórczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki. Student pozna podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych, nieuczciwej konkurencji.

Strona przedmiotu
370-TN1-3PZN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)