Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
380-PIWS1-3GOJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zasadami diagnozy, wspierania rozwoju i postępowania pedagogiczno-terapeutycznego, rozwijanie umiejętności konstruowania i realizacji programów wspomagania rozwoju, programów terapeutycznych oraz organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także kształtowanie świadomości etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i kl. I-III.

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3EMM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o psychopedagogicznych podstawach edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych, umiejętności projektowania procesu nabywania pojęć i umiejętności matematycznych przez uczniów klas I-III, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju, oraz kompetencji społecznych związanych z pełnieniem roli organizatora procesu uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3EPM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 380-PIWS1-3EPM

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot specjalnościowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów /semestr drugi rok/czwarty semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Wskazana wiedza z zakresu nauki o języku i języka polskiego (na poziomie szkoły średniej), psychopedagogicznych podstaw edukacji, psychologii rozwojowej, pedagogiki wczesnoszkolnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zaję 20 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3ESP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest stworzenie warunków do zdobycia przez studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i przyrodniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej i przyrodniczej klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich, rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności obserwacji i analizy zjawisk przyrodniczych; organizacji edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku; rozwijania kompetencji dziecka w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody; edukacji ekologicznej.

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3GOL1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota przedmiotu to zapoznanie z metodyką, jako dyscypliną praktyczną, zajmującą się metodami nauczania wybranych treści, poszukiwanie strategii profesjonalnego działania, analizą treści programowych oraz rozpoznaniem metod i środków umożliwiających dzieciom opanowanie/konstruowanie treści. Celem przedmiotu jest poznanie teorii pedagogicznych wpierających rozwój dzieci, planowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych tak, aby studenci mogli korzystać z wiedzy dotyczącej treści związanych z metodami, zasadami i formami pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym, organizowaniem przestrzeni sali przedszkolnej, stosowaniem pomocy dydaktycznych, formułowaniem celów kształcenia, aktywizowaniem dzieci w projektowanych sytuacjach edukacyjnych, dostosowywaniem sposobów komunikowania się do możliwości dzieci, jako podstawą konstruowania wiedzy oraz rozwijania dziecięcych umiejętności i kompetencji określonych w Podstawie programowej.

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3GOK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizacja pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Identyfikowanie trudności szkolnych. Istota specyficznych trudności w uczeniu się-dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia. Istota pracy korekcyjnej i kompensacyjnej z dzieckiem młodszym w wieku szkolnym przejawiającym specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się. Zasady terapii pedagogicznej stosowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Organizacyjne i terapeutyczne zasady planowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Indywidualizacja pracy z dzieckiem. Metodyczne postępowanie przy realizacji celów edukacyjnych i terapeutycznych.

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3GIM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej. Regulacje prawne. Zapoznanie z problematyką pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności dotyczące planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wyposażanie w kompetencje rozpoznawania i organizowania prac opiekuńczych w przedszkolu i szkole. Organizowanie współpracy z rodzicami.

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3GIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka zawodowa obejmuje 120 godzin realizowanych w przedszkolu (60 godzin) i klasach 1-3 szkoły podstawowej (60 godzin). W ramach praktyki student hospituje zajęcia, asystuje nauczycielowi podczas pracy z dziećmi, samodzielnie prowadzi zajęcia dydaktyczne w oparciu o samodzielnie przygotowane konspekty zajęć.

Strona przedmiotu
380-S1-3YSEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-PIWS1-3WMU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-PIWS1-7ZDK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konsultacje - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)